A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) 8 nisan eðitim sen mitingi ve bir kaç bilgi...

Date Mon, 9 Apr 2007 13:25:53 +0200 (CEST)


8 nisanda eðitim sen mitingi yapýldý istanbul kadýköyde...
Biz*de iki kiþi olarak mitinge katýldýk kimseyi alanda göremedik bu yüzden
hazýrladýðýmýz pankartý alanda açtýk...
Bursa kabilesi olarak chuan-tzu nun-Ýðneyi çalan hýrsýz ülkeyi çalan
hükümdar olur-deyiþini siyah pankart üzerine kýrmýzý sprey ile yazdýk baya
bir büyük ve güzel oldu...
Yürüyüþ sýrasýnda pankart açmayýp sadece sprey ile yazýlama yaptýk...

Miting alanýna girerken polis aramasý vardý benim çantayý açtýðýnda sprey
ve pankartý gördü ve aramýzda tartýþma yaþandý ben ýsrarla pankartý
göstermeyeceðimi söyledim o açmam gerektiðini aðýz dalaþýndan sonra
demokratik güçler devreye girdi ve spreye el koydular ama pankartý
göstermeden içeri soktuk(demokratik güçlere buradan ayrýca teþekkür)alana
girdik ve pankartý iki kiþi gerdik epey bir ilgi uyandý hattta bizim
pankartýn arkasýna geçenler falan oldu epey bir konuþma yaptýk insanlara
genelde pankartta yazan chuang-tzu kimdir sorusu oldu bravo çok güzel
slogan diyenler oldu yani verimli güzel geçti...

Ayrýca orta sýnýfýn yoðun yaþadýðý ataevlerde ise yazýlama eylemi yaptýk
bu eylemi ise anarþist pedalllar yaptý bisiklet ile yazýlama yaptýðýmýz
için bunada bu ismi koyduk...

Ataevler metro çýkýþýnda kasap hacý diye bir tabela var itina ile kurban
temin edilir bulunur yazýyor ayrýca teli var tabelayý tanýnmaz hale
getirdik ve ÜZERÝNE KATÝL HACI YAZILDI ALTINADA ANARÞÝ ÝÞARETÝ ...

Bursa kabilesi enerji buldukça eylemlerine devam edecek...


-------
*[Bursalý anarþistlerin gönderdiði bu haber, Anarþi Forum'dan alýnmýþtýr:
http://www.anarsiforum.org/viewtopic.php?p=2490#2490 ]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center