A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Online Medya] Bir Anarþist Anadilde Rock Yaparsa...

Date Thu, 28 Sep 2006 09:25:29 +0200 (CEST)


"Bir Anarþist Anadilde Rock Yaparsa..." / Bengün Yaðýbasan - Libre News
Rojhan Beken'i pop kliplerini aratmayan 'Jana Dile min ' isimli þarkýsýyla
tanýmýþtým.Bir sabah, bir Türk Müzik kanalýnda bir Kürt Sanatçý Kürtçe
þarký söyleyince þaþýrmýþtým da.Fakat hem sanatçý, hem de þarkýsý bizim
yýllardýr tanýdýk olduðumuz Kürt Müziðiyle pek yakýn deðil
gibiydi.Ýlgilendim hemen.Klip bitiminde isim hanesinde 'Rojhan Beken '
yazdýðýnda artýk internette arama motorunda bu ismi araþtýrmaya gelmiþti
sýra..

Rojhan Beken, Mardinliymiþ, Ýstanbulda yaþýyormuþ, ilk albümü ' LAWO '
2004 Eylül'de Kalan Müzik'ten çýkmýþ.Ýlk aldýðým bilgiler bunlar
olmuþtu.Ve Neredeyse açtýðým tüm web sayfalarýnda Rojhan Beken'den olumlu-
olumsuz bahsediliyordu.Kürtçe Müziði dejenere ettiðinden þikayet edenlerle
birlikte Ciwan Haco'yla kýyaslayýp Beken'e hemen farkýnda olmadan bir paye
verenler de vardý.Ve tabi, sevenleri her zaman fazlaydý.Ýlk defa Kürtçe
müziði Rojhan Bekenle dinlemeye baþladýðýný açýklayanlar aðýz birliði
etmiþcesine ayný þeyi savunuyorlardý:'Biz Bugüne kadar Kürtçe Müzikte
dinleyecek bir þey bulamadýk, anadilimizden uzakta kaldýk,þimdi Rojhan
Beken'le dilimizin müziðini dinliyoruz'...

Ýþin garibi, Rojhan Beken'in de hikayesi buydu.O da daha önce Kürtçe Müzik
dinlememiþ,Dengbêj Kültürü ile ilgilenmemiþ, en çok dinlenen Kürt
sanatçýlarý bile onun dinleme listesinde yer almamýþ.Bu durumun sebebini
bir Türk gazetesinde 'Çünkü Anadilimde dinleyecek Müzik bulma zorluðu
çekiyordum.Ben Hard Rock-metal dýþýnda müzik dinlemem ' diye açýklýyordu.

Anlaþýlmýþtý ki, Rojhan Beken'le onu sevenlerin ortak paydasý
þuydu:'Kürtçe Müzik'te rock Ve alternatif tarz eksikliðinden yýllarca
anadil müizðinden uzakta kalmiþlardý'.

Rojhan Beken, diðer kürt sanatçýlarý arasýnda en þanslýsý
diyebiliriz.Reklamý ve tanýtýmý çok zayýf olan bir dilin müziðini yapmak,
on yýllarca kendini anlatmaya çalýþmak demektir.Þanslý dedik çünkü tüm
Türkiye gazetelerinde tam sayfa röportajlarý yayýnlanlandý, tüm büyük tv
kuruluþlarýnýn anahaber bültenlerinde ilk sýralarda gösterildi, þarký
klibi ilk yayýnlanan Kürtçe klip damgasýyla Türk Tv lerinde yayýna
girdi.Ve CNN Dünya Haberleri servisi'nde tanýtýlarak dikkatlerin Rojhan
Beken'de toplanmasý saðlandý.

Açýk söylemek gerekirse ben bu durumdan rahatsýzdým.Tarih sürecinde tüm
Kürt sanatçýlarýmýz yok saylýrken ve görülmezken ne oldu da daha bir kaç
aylýk sanat hayatý olan bir Kürt bu kadar önde gösteriliyordu? Bunun
sebebini bugün de çözebilmiþ deðilim, benim gibi merak edenler de
meraklarýyla kaldýlar.

Þunu itiraf etmeliyim ki, Müziðini en baþtan çok beðenmiþtim ama bende
sempati uyandýrmamýþtý, bana bir çeþit 'devlet sanatçýsý ' imajý
canlandýrmýþtý.Hiç bir röportajýnda magazin içerikli konuþmamýþtý; hep
anadilinden, anadilinin öneminden konuþuyordu ama yine de bende müziði
dýþýnda bir yakýnlýk baðý hissi kuramamýþtý.

Ve bir gün Rojhan Beken'i nihayet Kürt televizyonu Roj Tv 'de canlý izleme
fýrsatý yakaladýk.Aylardýr dinlediðim Kürt Sanatçý Kürtçe konuþamýyordu,
iyi mi? Kurduðu her cümlede düzeltilmesi gereken bir kelime
bulunuyordu.Hayal kýrýklýðýna uðradým,gözümde fenomenleþtirdiðim adam bu
muydu? Biraz aceleci karar vermiþtim galiba. Rojhan Beken,Kürtçeyi son
yýllarda öðrenmeye baþlamýþ meðerse, Programda sohbet ettiði Berfin de
uzun Kürtçe diyalog kurduðu ilk Kürt'müþ.Hýmm...O zaman kalbimde tüm
olumsuzluklar silindi iþte.Ben de bir Kürt olarak aslýnda ondan daha iyi
konuþamýyordum ama ondan farkým, O öðrenmeye çalýþýyordu ben ise
öðrendiðimi yeterli sanýyordum. Bu durumda Beken 1-0 öne geçti tabi ki..

Rojhan Beken, Kürtçe'yi kendi teknikleriyle ve tek baþýna öðrenmiþ,Bir
gün 'Kolay Kürtçe ' isimli bir kitap bulmuþ, gecelerce sabahlara kadar
çalýþmýþ, vazgeçmemiþ. Teleffuz sorununu cd kartonetlerindeki yazýlarý
takip ederek çözmüþ. Zor iþ. Adamdaki cesarete bak, bir de albümdeki 9
þarkýnýnda sözlerini bu yeni öðrenilmiþ Kürtçe'yle yazmiþ.Program
bittiðinde içimden 'Helal Sana Rojhan Be! ! ' nidalarý yükseliyordu.

Kürt Gençliðinin anadilinden uzakta kaldýðý bir gerçekti ve iþte onlarý
yeniden anadillerine yönlendirecek idol hazýrdý: Rojhan Beken.. Ben o gün
bu formülü kurduðumda her yerde bundan bahsedileceðinden habersizdim
elbette. Ama nerde kürtçe öðrenmenin zorluðundan bahsedilse artýk tek bir
cümle kuruluyordu:' Zor deðil heval, bak Rojhan Beken tek baþýna
öðrenmiþ..' Ya da Kürtçe öðrenmenin geç kalmiþliðindan bahsedilse yine
cümlede ayný kiþi geçiyordu:' Bak Rojhan Beken, daha yeni öðrenmeye
baþladý ve bülbül gibi de konuþuyor'.. Kýsacasý bu formül artýk tutmuþtu,
Kürtçe kelimesi artýk Rojhan Beken'siz kullanýlmýyordu.

Dedik ya, Rojhan Beken þanslý baþladý.bir yýl içerisinde Kürt gençliðinin
sevgisini ve takdirini topladý. Festivallerin ve konserlerin aranýlan ismi
oldu.

Ve ' Evîna Azadî ' albümü de þaþýrtýcý bir hýzla geldi. Politik unsurlarýn
çok önde olduðu bu albüm tam bir yakýn geçmiþ tarihi kataloðu gibi..
Ýçinde Amed,Yüksekova, þemdinli olaylarýnýn þarkýlarý ve resimleri, 12
yaþýnda katledilen Uður Kaymaz için yapýlan þarký... 'Evîna Azadî'
albümünün en ilginç yaný da kartonet sayfalarýnda 'Birleþmiþ Milletler
çocuk Haklarý Sözleþmesi' nin yer almasý. Rojhan Beken:' Bu maddeler
Türkiye tarafýndan ihlal edildi, bunu anlatmaya çalýþtým' diyor.

Kýsacasý O, bir anarþist rocker..Temmuz baþýnda Ýsviçrede'ki festivalde
onunla buluþtuðumuzda þu sözlerini hiç unutmadým:' Amacým Müzik yapmak
deðil. Söylemek istediklerim var, söylüyorum.Müzik benim için bir bahane.
Ben bir anarþistim.Deðerlerime ve dilime yasak koyanlara kafa tutmak,
onlarla savaþmak bana keyif veriyor.Kimse üstümde hükümran olamaz. Bir
anarþist ancak inanýrsa yapar.'

O'nun çýlgýn serseri veya aykýrý görünüþlü olduðunu da sakýn
düþünmeyin.Çok efendi,üniversite mezunu, saygýlý ve sigara, alkol dahi
kullanmýyor.Ama O bir anarþist ve Kürt Rocker..Ýlginç deðil mi? !

Rojhan Beken Hakkýnda Kýsa Bilgi:
Mardinli, Türk rock albümlerinde çok sayýda þarkýlarý yer aldý.Anadilini
öðrenene kadar kendisi albüm yapma fikrinde deðildi.8 yaþýnda Rüzgar
isimli bir oðlu ve 6 yaþýnda Irmak isimli bir kýzý var.Ýstanbul'da
yaþýyor.Albümleri:
1.Lawo: (2004 Eylül) :12 þarkýnýnýn bulunduðu albüm Kalan Müzik'ten çýktý.
2-'Evîna Azadî (2006 Mayýs) : 13 þarkýnýn bulunduðu albüm Lorin Müzik'ten
çýktý.
Rojhan Beken, albümlerinde sadece Kürtçe dilini kullanýyor.

Bengül YAÐIBASAN - 06/08/2006

Kaynak: http://www.librenews.com/?style=other&section=writers&wid=12&aid=79

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center