A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Macaristan'daki karýþýklýktan bazý anarþist enstantaneler [en]

Date Sat, 23 Sep 2006 16:18:40 +0200 (CEST)


Ulusal televizyon kuþatma altýnda 19 Eylül 2006 18:32 GMT
Ýnisiyatif saðcýlar tarafýndan baþlatýldý ama anarþistler
de yataklarýnda beklemediler...
18eylül anarþist grubunun 10 maddelik bildirisi:
?Macaristan Cumhuriyeti?nde, tüm iktidar Halkýn elindedir "
(anayasamýzdan alýntý)
(Arkaplan: Bu maddeler 1948 devrimi sýrasýnda Macar halký tarafýndan
önerilen devrimci maddelerin yalnýzca birazcýk geliþtirilmiþidir.)
Devrimci 10 madde.
Barýþ, özgürlük ve birlik.
1./ Meclis daðýtýlsýn! Ýktidar yerine Özerklik!
2./ Katýlýmcý demokrasi[olsun]!
3./ Birliklerimizi [yurtdýþýndan] yeri getirin ve tüm yabancý birlikleri
evlerine gönderin! Barýþ[olsun]!
4./ Serbest, baðýmsýz ve katýlýmcý medya [olsun]!
5./ Eþit vergiler, eþit sosyal hizmetler! Sermaye ve çokuluslu þirketlerin
hükümdarlýðýný durdurun!
6./ GM teknolojisi olmadan, yerel tarým!
7./ Boþ binalarý [herkese] açýn! Halk için toplu mekanlar ve evler [olsun]!
8./ Üniversitelere Özerklik!
9./ Sivil ve sosyal hizmetler kapitalist çýkarlara hizmet etmemeli!
10./ Sosyal hizmetlere baðýmlýlýk yerine dayanýþmacý toplum!

(18 Eylül grubu)

'56 her gün [devrim]! Macaristan'daki en küçük devrimi takdimimizdir -
----------------------------------

Öðrenciler örgütleniyor.
20 Eylül çarþamba günü tüm üniversiteler bütünüyle kapalýydý, tüm dersler
askýya alýndý ve kimsenin girmesine izin verilmedi. Bu, öðrenci
örgütlenmeleri HOOK ve Hallgatoi Halozat'ýn oditoryumda düzenleyeceði
toplaný planlarýna karþý bir tepkiydi. Perþembe günü dersler 'normal' olarak
devam etti, ancak öðrenci örgütlenmelerinin üniversite alanýnda herhangi bir
faaliyet yürütmesi yasaklandý.

Perþembe günü öðleden sonra, Hallgatoi Halozat, "Uzak durun, ama açýk kapý
býrakýn" baþlýðý altýnda kapsamlý bir tartýþma ve performans takvimi
baþlattý. (HOOK genel öðrenci örgütlenmesi, Hallgatoi Halozat ise
baðýmsýz/anarþist öðrenci örgütlenmesidir)
http://www.indymedia.hu/cikk.shtml?x=32081

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center