A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Polonya: öðrenciler inisiyatifinin eðitim bakanlýðýndal i antimilitarist eylemi [en]

Date Thu, 21 Sep 2006 11:12:27 +0200 (CEST)


Dün, Öðrenciler Ýnisiyatifi* Varþova'daki Eðitim Bakanlýðý önünde
bir eylem gerçekleþtirdi. Bu özel eylemin nedeni, Eðitim Bakaný'nýn
açýklamalarýydý. (Roman Giertych - bu adamýn faþizan yönelimleri ve
kendisini bürosundan defetmeye yönelik süregiden öðrenci kampanyasýyla
ilgili olarak daha önceden yazmýþtýk**) Bakan, kötü davranýþlar
içindeki öðrencilerin, öðretmenleri emekli komando askerlerden
oluþan özel okullara konulmasý gerektiðini söyledi. Okullardaki
mevcut þiddet sorununa çare olarak bu sunulmakta. Bir þaka olmayýp
ciddi olan bu öneri, Polonya askerinin Afganistan'a gönderilmesi
konusundaki yenilenen taahhütler ve hükümetin gençler için orduyu
çekici bir seçenek olarak sunmaya yönelik süregiden kampanyasý
baðlamýnda yapýldý.

Öðrencilerin gerçekleþtirdiði mizansen baðlamýnda, bazý "kötü
öðrenciler" kýrbaçlar ve zincirler yardýmýyla "iyi öðrenciler"
tarafýndan eðitim bakanlýðýna getirildiler. Burada öðrenciler
"kötü öðrencilerin" komandolar tarafýndan alýnmasýný talep
ettiler ve binayý 20 dakikalýðýna iþgal ettiler. Bu kez kimse
gözaltýna alýnmadý, çünkü eylem çok hýzlýydý.
Zaczek
====================================
* Antiotoriter antikapitalist inisiyatif
http://www.alter.most.org.pl/fa/php/showart.php?artid=412

**[ Ed. Notu: Önceki eylemle ilgili haber için:
http://www.ainfos.ca/06/jun/ainfos00208.html ]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center