A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Brezilya: Yeni FAG websitesi [en,pt]

Date Tue, 19 Sep 2006 13:08:32 +0200 (CEST)


Federação Anarquista Gaúcha'nýn (FAG) yeni websitesi düzenli olarak
haberler, tartýþmalar ve görüþlerle güncellenecek, siyasi çalýþmalarýmýz
konusunda daha iyi bir fikir verebilmek açýsýndan çeþitli bölümlere
ayrýlarak tasarlandý. Site, ulusal ve uluslararasý duruma iliþkin
analizlerimizi, hem sendikalarda hem de toplumsal hareketlerde yer
aldýðýmýz mücadelelerin düzeyini ve dünyanýn bu kýsmýndaki örgütlü
anarþizme dair mevcut durumu iletmemize hizmet edecek.
En son güncellemeler þunlarý içeriyor:
* "Eleições 2006 - política quem faz é o povo organizado"
Brezilya'daki durumun önümüzdeki seçimler ýþýðýnda analizi
* "50 anos da FAU - convocatória do ato" -- FAU'nun 50. yýldönümünde

* "Elementos da organização específica anarquista - seleção de textos"
Özel anarþist örgütlenmeyle ilgili metinlerden bir seçki

* "Resenha histórica da FAU"
FAU tarihinin deðerlendirilmesi

Websitemizi ziyaret edebilirsiniz:
http://www.vermelhoenegro.org/

secretariafag@vermelhoenegro.org

Çeviri FdCA-Uluslararasý iliþkiler

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center