A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sistem için Ýnsan Üretimine Karþý Zombiler 6 Kasým'daBeyazýt'ta

Date Tue, 31 Oct 2006 20:55:29 +0100 (CET)


EÐÝTÝLMENÝN ACÝZLÝÐÝNE VE UYSALLAÞTIRILMAYA KARÞI ANARÞÝ!
Beyin yýkama endüstrisi tarafýndan zombileþtirilmiþ olanlar beyinlerin
yýkanmasýna, sistemin kalifeye köleleri olmaya eðitilmeye, bilginin
uzmanlarda toplanmasýna, gerontokrasiye (yaþlýlarýn egemenliðine), bilginin
iktidarýna ve kurumsallaþmasýna, kýsacasý sadece YÖK'e deðil Eðitilmeye ve
Uysallaþtýrýlmaya karþý 6 Kasým'da Beyazýt'ta olacaklar.
Zombiler uyanýyor...
Doðduklarýndan beri etkisiz hale getirilen körpe yürekler, hayatlarý boyunca
uysallaþtýrýlmýþ ve bastýrýlmýþ olarak zombileþtirilmektedirler. BUu
evcilleþtirme (uysallaþtýrma) süreci, toplumun gözünde asýrlardýr meþru
kýlýnarak insanýn özgürlüðünün ilksel düþmanlarýndan biri olmuþtur. Bir
piramit biçiminde inþaa edilen toplumda kiþi önce aile, sonra Milli Eðitim
ve Üniversiteler, daha sonra ordu ve Ýþ tarafýndan köleleþtirilmiþtir.

Bu yazgýyý biz yazmadýk. Bu yazgý efendiler ve zorbalar tarafýndan
dayatýulmýþ ve empoze edilmiþ bir yazgýdýr ve deðiþemez deðildir.

Bizler bu efendilerin bizim için çizdiði kaderi reddediyoruz ve kendi
kaderimizi kendi koþullarýmýzda yaratabileceðimize inanýyoruz. hayatýn her
alanýnda sömürülmeye ve onlarýn sahte "insani" deðerlerine ve kurumlarýna
saygý göstermiyoruz ve elimizden geldiði kadar bu tahakküm ve zulüm
kurumlarýný yýkmaya çalýþacaðýz.

Bizler bu empoze edilmiþ ve iþkenceyle, zulümle dayatýlmýþ gerçekliðe meydan
okuyoruz.

Bizler için önemli olan onlarýn hizmetindeki köleliðin pratik bilgisi deðil,
hayatta kalmak için gereken yaþamsal bilgiye sahip çýkýyor. ve bu bilgi
efendiler tarafýndan ellerimizden alýnmýþ ve hayatlarýmýz uzmanlara ve
otoritelere teslim edilmiþ durumdadýr.

Bizler artýk bunu sorguluyoruz ve eðitim gibi bir köle ahlakýný
reddediyoruz. Burjuvazinin veya efendinin ne demokratik ne özerk ne parasýz
ne de özgürlükçü eðitimini istemiyoruz. Bizler bilginin insanlarýn gündelik
yaþamýnda paylaþacaðý ve direk yaþayýp deneyimleyeceði bir durum olduðunu
düþünüyoruz. Ve bunu kurumlarýn veya otoritelerin ellerine teslim etmek
yerine, topluluklarýn her bir ferdinin kendi gönüllü katýlýmýyla
gerçekleþtirebileceði bir olgu olarak görüyoruz.

Bu nedenle 6 Kasým bizim tarafýmýzdan üniversitelere ve onun gibi
uysallaþtýrma kurumlarýna karþý bir direniþ olarak algýlanmaktadýr. YÖK bir
neden deðildir, YÖK sadece bu çöplük kurumun bir artýðýdýr.

Eðitilmeye ve uysallaþtýrýlmaya, bilginin iktidarýna veya iktidarýn
bilgisine karþý YÖK?e karþý direniþ günü olan 6 Kasým?da bizler de bu çöplük
kurumun sembollerinden birisi olan Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Önünde toplanarak Ana Kapýnýn önünde bir eylem gerçekleþtireceðiz.

Özgürlüðe tutkusu olan, sistemin bilgisini reddeden ve eðitilmiþ olmaktan
nefret eden herkesi birlikte hareket etmeye çaðýrýyoruz.

6 KASIM 2006
TOPLANMA YERÝ: Ý.Ü. Edebiyat Fakültesi Önü
TOPLANMA SAATÝ: 11:30
EYLEM YERÝ: Ý.Ü. Ana Kapý Önü
EMAIL: altikasimihatirla@yahoo.com

ANARÞÝST BLOK

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center