A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Meksika Federal Polisi Saldýrdý... Fakat APPO Hala Oaxacanýn Kalbini Kontr ol Ediyor

Date Tue, 31 Oct 2006 20:38:59 +0100 (CET)


Tamgün süren bir saldýrýdan sonra bugün Oaxaca Þehri?ni basan binlerce
Meksika Federal Polisi þu anda þehir merkezini ve þehrin diðer ana
kýsýmlarýný iþgal etti. Fakat bu sabah kavganýn bitmekten çok uzak olduðunu
gösteren pek çok belirti var.
Ýlk bakýþta Federal Hükümet, eyalet baþkentini vali Ulises Ruiz?in
denetimine geri vererek Oaxaca Eyalet Hükümeti?ne bir zafer kazandýrmýþ gibi
görünüyor. Zýrhlý tanklar, APPO (Oaxaca Halk Meclisi) barikatlarýný ezerek
ilerledi ve þehre girmemelerini istemek için sokaklara dizilen kadýn ve
çocuklarý görmezden geldi. En az 50 kiþi tutuklandý, ama gerçek rakamýn çok
daha fazla olmasýndan korkuluyor. APPO liderlerinin peþine düþen Federal
Polis ve istihbarat ajanlarý, tüm þehir çapýnda yasadýþý arama ve el
koymalar gerçekleþtiriyor. Ve Mayýs?ta San Salvador Atenco þehrinde
katledilen Alexis Benhumea?nýn hatýrasýný anýmsatacak þekilde çirkin bir
rastlantý eseri en az bir kiþinin öldüðü doðrulandý: Federal Önleyici
Polis?in (PFP) attýðý bir gözyaþý bombasýnýn çarptýðý 15 yaþýnda bir çocuk.

Fakat bölgedeki pek çok gözlemci dün gece çatýþmanýn bitmekten çok uzak
olduðunu bildirdi. Radio Universidad, APPO?nun sesi, tekrar yanýnda. Bugün
için Oaxaca?da üç yürüyüþ planlanýyor. APPO þehrin her köþesindeki her evde
varlýðýný sürdürüyor. Ve hükümetin öðretmenlerin bugün sýnýflara geri
döneceðine dair garip iddiasýna raðmen öðretmenler grevi sürdürecekler.
Gerçekte öðretmen hareketinin Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos,
Zacatecas, Oaxaca, Mexico City dahil pek çok eyaletteki demokratik
kanadýndan öðretmenler sýnýflarý terk etmeye kararverdiler. PFP?nin bölgeyi
acilen terk etmesi için Mexico City?de devasa bir gösteri planlanýyor.

?Bu bir yenilgi deðil? dedi Radio Universidad?daki bir konuk. ?Bizden hala
çok sayýda var. Bizlerden binlercesini hapishanelere atmaya veya sýnýflarý
hapishanelere çevirmeye hazýr olmadýkça kanamazlar. Veya belki de
Pinochet?nin yaptýðý gibi stadyumlarý hapishanelere çevirirler.?

Radio Universidad hala yayýnda ve vatandaþlara direniþe nasýl devam etmeleri
konusunda yol gösteriyor.

Dünkü istila öncesinde pek çok kiþi Oaxaca?ya bir Federal müdahalenin
hareketi yýkmayý beceremeyeceðini, hatta onu güçlendireceðini savunmuþtu.
Bugün bu öngörülerin gerçekleþeceðini gösteren pek çok gösterge var. Dün
APPO?nun müttefikleri, Oaxaca?dan iki saat uzaklýkta daðlýk bir bölgedeki
ufak bir þehir olan Guelatao?da hükümetin radyo istasyonunu ele geçirdiler.
Sokaklardan gelen sese bakýlýrsa bugün bu gibi ufak zaferlerin yenilerini
duyacaðýz.

Gregory Berger - 30 Ekim 2006

http://narcosphere.narconews.com/story/2006/10/30/1233/6752

Türkçesi: http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=4051

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center