A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kara Kýzýl Notlar'ýn Ekim-Kasým-Ocak sayýsý çýktý

Date Tue, 31 Oct 2006 20:17:56 +0100 (CET)


"Devlet ve Ýþçi Konseyleri"
Bu sayýmýzda her radikal düþünce için devrim perspektifinin temel
meselelerinden biri olan iktidar sorununu inceliyoruz. Bu incelemenin iki
ucu var: biri binlerce yýllýk tarihiyle devlet, diðeriyse devletsiz bir
toplumun kuruluþu. Ýlk devletli tarým toplumlarýndan modern devlete doðru
yol alýp özelleþtirme tartýþmalarýna anarþist komünist bir bakýþ atacaðýz.
Neoliberal saldýrýyý kavramak bizim için ne kadar önemliyse karþý tarafa
savrulup toplumsal dönüþümde devletçi tuzaklara düþmemek de o kadar önemli.
Sadece bir toplumsal devrim reçetesi olarak devletin kullanýmýnýn devrime
zararlarýný deðil, devleti yeniden üreten örgütsel iliþkileri de teþhir
etmeye ve anarþist komünist bir örgütlenmenin ana hatlarýný çizmeye
çalýþacaðýz.

Karþý tarafa baktýðýmýza ise devletsiz bir toplumun nüveleri olan konseyler
yer alýyor. Sömürüye ve tahakküme karþý mücadelelerin tarihinin gösterdiði
gibi kitlelerin mücadelesinin yükseldiði zamanlarda konsey tipi
örgütlenmeler yaratýlýyor. Çünkü bu örgütlenmeler, her mücadelenin
vazgeçilmez bir ihtiyacý olan eþgüdüm sorununun çözümünü saðlýyor.
Kuruluþlarýndan sonraki aþamalarda konsey tipi örgütlenmeler, bu noktanýn da
ötesine geçip devlet aygýtýna paralel þekilde bölgeler üzerinde bölge
halkýnýn doðrudan katýlýmýna dayanan bir egemenlik kurmaya yöneliyor. Bu
yüzden de geleceði devletsiz ve doðrudan demokratik toplumuna doðru bir
geçiþ kapýsý oluyorlar. Ýþte incelememizin diðer ucu da konsey
hareketlerini, oluþumlarýný ve sorunlarýný kapsýyor.

▪ ?Devlet ve Devrim?e Karþý ?Devlet veya Devrim?: Devlet
Tartýþmalarýna Tarihsel Bir Bakýþ ? Ender Yýlmaz
▪ Nasýl Bir Halde/Devlette Olmalý ? FdCA
▪ Marksizm, Oluþturucu Komünizm ve Ýþçi Yönetemi Sorunu ? Carl Boggs
▪ FAI üzerine bir Kitabýn Özeti ? Metin Kýlýç
▪ Almanya 1918-1923: Gerçekleþmeyen Konseyler Devrimi ? Dicle Bozdað
▪ Ýþçi Sýnýfýnýn Ruhu: Sovyetler ? Volkan Yaraþýr
▪ Tuzla Desan Tersanesi Direniþine Dair Gözlem ve Düþünceler ? Metin
Kýlýç
▪ Bangladeþ Hazýr Giyim ve Tekstil Ýþçilerinin Ýsyaný ? Communist
Internationalist
▪ Avrupa Birliði ve Köylülük ? Levent Tok
▪ Ýsrail?in Lübnan Saldýrsý ve GOP ? Ender Yýlmaz- Metin Kýlýç-
Zafer Onat
▪ Sosyalizm, Anarþizm ve Feminizm ? Carol Ehrlich

Web: http://www.anarsistkomunizm.org/kkn

e-posta: karakizilnotlar-A-yahoo.com

Telefon: (0212) 235 40 21

Ýletiþim Adresi: Okmeydaný Þark Kahvesi Fatih sultan cad. No:298 Þark Haný
Kat:2 Þiþli/Ýstanbul
Büromuz Cumartesi ve Pazar günleri açýk olacaktýr.

Ýstanbul:
Taksim - Mephisto
Taksim - Simurg
Taksim - Pentimento
Taksim - Þiirci
Taksim - Semirkant
Bakýrköy - Birikim
Kadýköy - Seyhan
Kadýköy - Genç Mephisto
Kadýköy - Ýmge
Kadýköy - Nemesis
Kadýköy - Kalkhedan
Kadýköy - Ýletiþim
Þiþli - Kelepir
Avcýlar- Haziran

Ankara:
Dost Kitabevi
Ýmge Kitabevi
Bilim&Sanat Kitabevi

Ýzmir:
Kabile Kitabevi
Berfin Kitabevi
Karþýyaka Pan Kitabevi

Antakya:
Zend Kitapevi

Bursa:
Can Kitapevi
Dilek Çelebi Kitapçýlýk
Ezgi Kitabevi
Kaynak Kitabevi

Çanakkale:
Orka Kitabevi

Denizli:
Yaprak Kitabevi

Diyarbakýr:
Kelepir Kitabevi
Avesta Kitabevi

Erzincan:
Üniversite fotokopi kýrtasiye kitabevi

Eskiþehir:
Kedi Kitabevi
Eylül Sahaf
Kitap&Kitap

Ýzmit:
Fýrat Ticaret

Kýrþehir:
Düþün Kitabevi
Gül Kitabevi

Konya:
Nüve Kültür Merkezi

Mersin:
Turunç Kitabevi
Ütopya Kültür Merkezi

Seyhan/Adana:
Kitapsan Kitap Kýrtasiye

Tarsus:
Antixahaf Kitabevi

Tunceli:
Baran Kitabevi

Zonguldak:
Merdiven Kitabevi

Zonguldak/Ereðli:
Çýnaraltý Ezgi Kültür Sanat Kafe

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center