A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Anarþist E-Dergi PAN Hakkýnda...

Date Tue, 31 Oct 2006 19:57:43 +0100 (CET)


Anarþist E-Dergi PAN Hakkýnda: "Fülütten Naðmeler"
http://www.dergipan.org/index.php?dir=hak
Türkiye de Anarþist Hareket varolduðu süreden bu yana Anarþist hareketin sol
kadar kitleselleþebilmiþ olduðu söylenemez. Ancak Anarþistlerin, her yönden
bir dinamizm kattýklarý siyasal arenada bambaþka bir mecrada aktýðý
söylenebilir. Þu ana kadar Devrimci Sosyalist hareketin hiç el atmadýðý
alanlarda anti-militarizm, ekolojik mücadele, günlük hayatýn gözetimi ve
iktidarýn denetimi, anti-otoriter yaþam alanlarý oluþturmak gibi farklý
mücadele pratiklerine ve deneyimlerinde bir farklýlýk oluþturduðu bir
gerçek. Eðer baþarýnýn ölçütü yýðýnlar halinde bir kitleyi peþine takýp
devrim yapmak ise Anarþistlerin yýðýnlaþamadýklarý bir gerçeklik, ama baþarý
kendi gündemini oluþturmak ve bu gündem etrafýnda yapýlanmak ise
Anarþistlerin bu alanda bir baþarý oluþturduðunu söyleyebiliriz. Üstelikte
hayli genç, solun ciddi bir rekabeti ile karþý karþýya kalmak durumunda olan
bir hareket olarak. Bu anlamda Anarþist hareket bugün soldan daha dinamik
bir mecrada akarak hayatý kuþatan bir siyasi hareket ve Anarþi hemen þimdi
diyen bir bakýþla kendi özgürlük tahayyülünü bugünden hayat geçirmiþ bir
durumda. Bu bile Türkiye de solun baþarabildiði bir þey deðil. 80 öncesi
oluþan direniþ komiteleri deneyimlerini saymazsak sol hiçbir zaman kendi sol
tahayyülünü hayatýn þimdisi olarak yaþatamadý. Gerçi sosyalist sol
Anarþistler gibi ?Özgürlük Hemen Þimdi? diyen bir perspektife sahip deðildi.

68?lerin gözde isimlerinden Wilhelm Reich?in bir sözü vardýr ?Faþizm Ýki
Kiþiyle Baþlar? diye bu söze þu ekleme yapýlabilir de ?özgürlük de iki
kiþiyle baþlar? Ve Anarþistler bunu baþarabilen yegane siyasi hareket.
Kýsacasý Anarþist hareket enlemesine, nicel olarak deðil derinleþerek
geliþiyor.

?Uluslararasý anarþist hareketin iki farklý eðilim (veya baþka bir açýdan
iki farklý "uç") arasýnda þekillendiði söylenebilir. Bunlardan birincisi,
yeþil anarþizm (green anarchism) veya eko-anarþizm adýyla tanýmlanan, en
aþýrý ucunda teknoloji ve uygarlýk karþýtý ilkelciliðin (primitivism)
bulunduðu anlayýþ; diðeriyse ideolojik olarak tarihsel kökenleri çok daha
eskilere dayanan anarþist-komünist veya liberter komünist
("özgürlükçü"-liberter sosyalist) þeklinde tanýmlanan, en aþýrý ucunda
emekçilerin öz-yönetimine dayalý yaþam pratiðini savunan
anarko-sendikalizmin olduðu yaklaþým. Anarþistler farklý gruplar olarak,
bütün bu ideolojik ve yaþamsal renklilik içinde, iktidar kavgalarýnýn
-olabildiðince- uzaðýnda biraraya gelmeyi becerdiklerini gösterdiler,
gösteriyorlar.?

Pan da bu farklara açýk, hatta kendi içinde bile çok konuda bir hayli
farklýklar içeren Anarþiye ve Toplumsal, Siyasal Özgürlüðe yelken
açmýþ-þimdilik-sanal bir dergi. Ve asla özel bir iddiasý olmayan, sadece
anarþistlere deðil tüm otoriter olmayan asilere, özgürlükçülere açýk olmayý
amaç bellemiþ, kendini Anarþinin sahibi olarak görmeyen, hatta onun
avukatlýðýna soyunmayan ama anarþistlerin çabalarýyla oluþmuþ bir yayýn
olduðunu da her hali ile yansýtmaya çalýþan bir dergi.

Eðer becerebilirsek Pan olarak Ortadoðu denen coðrafyaya özel bir ilgi ve
bununla paralel olarak Ýslam ve Ýslami direniþi anlamaya, onu dinlemeye
çalýþan, ama þu an revaçta olan selefi Ýslamcýlýða, din adýna ortaya konan
otoriter yaklaþýmlara karþý çýkan, ama bunu oryantalizm yapmaya kalkýþmadan
Anarþizmin eleþtirelliðini Ýslam içinde geçerli kýlan, ama asla ve asla
Ýslam olgusuna oryantalistçe bakmayan, onu ötekileþtirmeden ama eleþtirel
mesafesini de yok etmeden arada bir köprü oluþturmaya çalýþmak. Sonuçta
beðensek de beðenmesek de Küresel Faþizmin, Küresel saldýrganlýðýn boy
hedefinde Ýslam coðrafyasýnda yaþayan halklar var ve bu coðrafyanýn deðerler
bütününü oluþturmaya çalýþan Ýslam bir olgusu var. Eðer Anarþistler olarak
bu coðrafyada yaþýyorsak bu dile, bu tasavvura sýrtýný dönen, onu yok sayan
bir tutum içinde olamayýz. Halihazýrda bu saldýrganlýða karþý direnenler de
onlar.

Mahmut Mutman?ýn bir yazýsýnda ifade ettiði gibi sýnýf mücadelesi denen þey
burada tüm þiddeti ile yaþanýyor. Tüm yoksayýlanlara karþý özel bir ilgi
duyan, asiliði kutsayan bir düþüncenin mirasçýlarý olarak Ýslam konusunda
önyargýlý tavýrlardan kurtulup, serinkanlý, analitik ve yabancýlaþmamýþ,
anlamaya özen gösteren ama hem Ýslâmýn otoriter yanlarýný da eleþtirel bir
süzgeçten geçirmekten kaçýnmayan, daima kendi özgürlükçü deðerlerinden gelen
bir mesafeye sahip olmak durumunda olduðumuzu düþünüyoruz.

Ýkincisi yine becerebilirsek, gündelik hayatýn anti- otoriter bir
perspektiften okumasýný yapmak. Kapitalizmin yeni evresi ya da post-modern
kapitalizm tüketim kültürü ve medya aracýlýðý ile tüm bir toplumsal yaþamý
kuþatmýþsa ve hayatýn deðiþik alanlarýnda bizler bir anarþist karþý kültür
oluþturma çabasýndaysak gündelik hayatý okuyabilmeliyiz. Burada kapitalist
tahakkümün kendini nasýl örgütlediðini görebilmeli ve bu konuda kendi
alternatif perspektifimizi inþa edebilmeliyiz. Pan olarak bu konuya özel bir
önem verme çabasýnda olacaðýz.

Üçüncüsü ise Ekoloji, dünyanýn giderek ekolojik bir krize doðru yol aldýðý,
ekolojik bir çöküþün sath-ý mailine girilen bir çaðda Ekoloji ve Ekolojik
düþünce özel bir öneme sahip. Anarþizmin bu konudaki duruþ noktasý elbette
özel bir önemi hak ediyor. Yeryüzü hiç bu kadar insan eli ile tehdit altýnda
olmamýþ, doða hiç bir dönemde bu denli hasta düþmemiþti. Pan olarak
becerebilirsek her sayýda ekoloji ve anarþizm ile ilgili en az bir çeviri ya
da telif yazýya yer vermek hedefindeyiz.

Ancak dikkat çekiyorsa hedefindeyiz, yapmaya çalýþacaðýz gibi ifadeler
kullanýyoruz. Çünkü tüm bunlar zaman, kadro ve iyi örgütlenme gerektiriyor.
Bizlerse þu an az kiþi ile bir iþe soyunduk. Batý dillerini iyi bilen
arkadaþýmýz þu an yeterli deðil, bu konuda süreç içerisinde katkýda
bulunanlar olursa, bizim de imkanlarýmýz çoðalýr, ayný þekilde anarþist
perspektiften bakan ve eli iyi klavye tutanlarýn da sayýsý çok deðil bu da
kýymetli telif yazýlara ne denli muhtaç olduðumuzu ortaya koyuyor. Çünkü
sonuçta dünyanýn bu köþesinde Anarþi bu coðrafyanýn dili ile konuþuyorsa
burada olup biten her þeyi kendi anarþi perspektifinden süzmelidir. Pan salt
çeviri ile çýkan bir dergi olmak istemiyor ve olmayacakta. Bu nedenle Pan
katkýlarla kemale eren bir dergi olabilir ancak (ki geliþme de fiziki
sýnýrlar olabilir ama fiziki olmayan sýnýrlarýn bir sonu olmadýðý
düþünülebilir) dolaysýyla her tür katkýya, her tür anti-otoriter, özgürlükçü
düþünme biçimine açýðýz.

Özgürlüðe birlikte yelken açmak umuduyla. Özgürlükçü selamlar.


--------------------------------------------------


PAN: "Bastýrýlanýn Geri Dönüþü"
http://www.dergipan.org/index.php?dir=pan

Fransýz Psikanalist Jacgues Lacan?ýn ünlü bir sözü vardýr ?Gerçek Hep Geri
Döner? ?Çünkü hep oradadýr? diye de ekler. Anarþi geçtiðimiz yüzyýlýn son
demlerinde yeniden döndü. Çünkü aslýnda hep vardý, kaybolduðunun sanýldýðý
dönemlerde tüm ihtiþamý ile ortaya çýkýp özellikle Karþý-Küreselleþme
hareketi içinde yeniden döndü.

Ama dönen tek þey Anarþi deðil, Gezegen de kendini biz insanlara ama
özellikle de egemenlere çok net olarak anýmsattý, doðayla birlikte diþilik
ve mistisizm de döndü. Çünkü bunlar hep vardý ve hep var olacak.

Ýþte Pan bastýrýlanlarýn geri dönüþünün simgesi. Pan ismini tercih ediþimiz
sözcüðün birkaç anlamý birden ifade ediyor oluþu. Birinci anlamý mitolojide
yer alan keçi ayaklý Tanrý Pan. Sözcük olarak Yunanca bütün anlamýna gelir.
doða tanrýcýlýðýn kurucusu olan stoa düþünürleri, onun bütünlüðünü daha
akýllýca yorumlayarak, onu evrensel bütünlük?ün simgesi saymýþlardýr. Roma
imparatoru Tiberius çaðýnda (bu çað Hýristiyanlýðýn Ýsa?sýnýn yaþadýðý ve
yeni dini yaydýðý çaðdýr, i.s. 14-37) ölmüþ Pan. Bunu kehanetler üstüne adlý
yapýtýnda plutarkhos yazar. Kaptan thamos?un gemisi ege denizinden geçerken
paksos adasýndan esrarlý bir ses duyulmuþ, doðanýn yürek paralayýcý bir
feryadý olan bu ses epeiros?a gidince bildirin : Ulu pan öldü! demiþ.
epeiros?a varan gemiciler hep bir aðýzdan doðanýn buyruðunu yerine
getirmiþler, gemiden kýyýlara doðru ?ulu pan öldü, ulu pan öldü!? diye
baðýrmýþlar. o zaman daðlardan , taþlardan, aðaçlardan, bitkilerden ve
hayvanlardan iniltiler yükselmiþ, bütün doða yasa bürünmüþ. (kaynak ekþi
sözlük)

Pan Doðayý temsil eden bir figürdür, henüz ehlileþmemiþ, yabanýl,
uygarlaþtýrýlmadýðý için de içgüdülerinin özgürce devrede olduðu,
ormanlarýn, kýrlarýn, doðal haldeki cinselliðin, saf haldeki arzunun
simgesidir. Ýþte Pan birincil anlamý ile doðanýn, doðallýðýn yabanýllýðýn,
kýrsal olanýn yüceltildiði, ekolojik yaný aðýr basan bir anlamý içeriyor.
Dahasý Pan?ýn temsil ettiði þey ayný zamanda Anarþiyi de temsil ediyor.
Otorite tarafýndan gem vurulmayan özgürlük?

Pan?ýn ikincil anlamý, Yunanca tüm anlamýndan geliyor. Biz de hem dünyada
hem ülkemizde giderek ayrýþan, birbirine sýrtýný dönen, birlikte çalýþmak
istemeyen Anarþist eðilimlerden hiç birinin temsiline ve taþýyýcýlýðýna
soyunmayan, bunlarýn hepsini Anarþi denen o kocaman kucaðýn toplayýcýlýðýnda
yer alan, bu koca gövdeden uzanan dallar sayan bir anlayýþtan yanayýz.
Dolaysýyla elimizden geldiðince Anarþizmin günümüzdeki ve tarihteki
düþünürlerinin figürlerinin hepsine yer vererek bu tavrýmýz yansýtmaya
çabalayacaðýz. Pan tüm Anarþist akýmlara eþit mesafede kalmaya uðraþan,
hatta özgürlükçü düþüncenin tüm kaynaklarýna ulaþmaya çabalayan bir yayýn
olma niteliðini korumaya uðraþacak. Elbette dergi dergiyi oluþturan
öznelerden bütünü ile baðýmsýz deðildir.

Ama biz mevcut eðilimler arasýnda bir tercih yapmak yerine, Anarþi
ifadesinin tüm kucaklayýcýlýðýný içerme çabasý ile kimseye yan gözle
bakmayan, hatta Ýktidar, Devlet karþýtý olan Özgürlükçü kavramýnýn içerdiði
tüm geniþ anlamlar içinde kendini Anarþist olarak tanýmlamayanlara da açýk
olan bir konumlanýþ, bir duruþ bizim tercihimiz. Ýsyaný, hayatýmýzý zehir
eden Devlet denen þeyin yýkýmýnýn, tüm dünyanýn kendi hayatlarý üzerinde tek
karar verici insanlarýn kardeþçe yaþadýðý bir dünya tasavvurunun da sözcüsü
olmak istiyoruz.

Ýsyan olgusunu içi boþ kuru bir ajitasyonla deðil dünyadaki baskýcý olmayan
isyanlarý kucaklamaya çalýþarak bulmanýn, onlar aracýlýðý ile Tahakküm denen
þeyden kurtulabilirliðin yollarýný araþtýracaðýz. Elbette söylemin, eylemin
yerini tutmayacaðýný þimdilik Internet üzerinden yayýnlanan bir derginin en
yýkýcý laflarý etse de özyýkýmýn yerini tutmayacaðýný biliyoruz. O yüzden
bir dergi olarak bizim yapacaðýmýz tek þey dünyanýn kaynadýðýný göstermek ve
yanan isyan ateþlerine bir odun da derginin sayfalarýndan atmak, her
sayýsýnda direnmenin tüm biçimlerine olan sevgi ve selamýmýzý göndermek
olacaktýr. Bizim arzumuz elbette direniþlerin anti- otoriter,
anti-militarist, özgürlükçü bir yönelim içinde olmasýdýr. Ama bu Anarþinin
her yerde ve her kýlýkla olmasýyla mümkün olabileceði bir durumdur.
Anarþistlere düþen direniþlere dudak bükmek deðil, olanaklarý el veriyorsa,
o direniþlere Anarþinin ruhunu taþýmak olmalýdýr. Bunu yapamýyorsa o direniþ
eðer ilkeleri ile tümü ile ters düþmüyorsa, o direniþi anlamak, onun kendi
diliyle konuþmasýna saygý göstermek olmalýdýr.

Ayrýca Sorgulanmayan bir anarþi deðersizdir diyen kimi anarþi anlayýþlarýný
izleyerek Anarþizm olgusunun eleþtirilerine de yer verecek (elbette bunu
yapanlarýn özgürlükçü olmalarý kaydý ile) ve ayaklarý havada, soyut bir
anarþizm yerine Anarþinin yaþanýlan dünyaya, hayata tekabül edecek bir biçim
kazanmasý kaygýsý da güdecek. Bu anlamda da gündelik hayat, gündelik
hayatýn içinde yer alan olgular ilgi alanýmýza giriyor. Mümkünse yerli bir
anarþist toplumsal analizin imkanlarýný zorlamak arzumuzdur diyebilirim.
Pan?ýn enternasyonallik kadar yerlilik kaygýsý da olduðu söylenebilir. Bu
topraklarýn, bu kültürün içinden konuþan ama onu da kutsamayan bir yerlilik
olacak bu. Kýsacasý Pan olarak Global Düþünebilen ama yerel davranan bir
anarþi anlayýþýnýn temellenmesine katkýmýz olabilirse biz de üzerimize
düþeni yapmýþ olacaðýz. Dolaysýyla Latin Amerika ve Ortadoðu özel olarak
ilgilendiðimiz yerler olacak. Buralardaki isyancý yapýlanmalarý çözümlemeye,
anlamaya ve hangi noktalara eleþtirel bir duruþ geliþtirdiðimize de
deðineceðiz.

Pan eril bir figür olsa da diþil olaný çok çok önemseyen bir tutumu da
taþýyor. Bu nedenle Pan Nimfesiz olamazdý, Pan?la beraber ondan baðýmsýz ama
onunla iç içe bir Anarko Feminist otonom Nimpe adýyla (ilerleyen sayýlarda)
dergiyle birlikte olacak. Bu bölümün tamamý otonom, içeriðinden biçimsel
tercihlere kadar her þey onu oluþturan öznelerin bir ürünü olacak.

Ve geldik Panýn üçüncü ayaðýna, Panteist. Panteist kavramý evrenin, doðanýn
tanrýsal bir kutsallýk kazanmasý anlamýna gelir. Doðanýn içeride ve dýþarýda
düþme nedeni de doðanýn üzerindeki kutsallýk tülünün çekilmesinin sonucu
olduðunu düþünürsek Pan kutsallýðýn ve Aklýn yeniden içkinleþtiði ve doðaya
ait kýlýndýðý bir anlayýþýnda sözcülüðünü yapacak. Biz doðayla yeniden hem
hal olacaðýmýz, onun bilincimize ve psiþemize sýzdýðý bir dergi olmaya özen
göstereceðiz. Dolaysýyla bu anlayýþý savunan çevirilere, yazýlara da yer
vereceðiz.

Buraya kadar derginin isminden yola çýkarak dergini kimi kenar çizgilerini
vermeye çalýþtýk.

Anarþinin içerdiði tahakkümün olmadýðý, eþitlikçi, komünal, toplulukçu,
isyankar, hem zihniyet olarak hem tavrýyla devrimci, uçarý, ele avuca
sýðmayan, neþeli bir Anarþiyi sayfalarýndan yansýtmaya çalýþacak bu dergi.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center