A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Paris: Ermeni soykýrýmý yasa tasarýsý ile ilgili bildiri

Date Sat, 21 Oct 2006 21:26:26 +0200 (CEST)


Aslanlar kendi tarihlerini yazana kadar avcý hikayelerine inanmak
zorunda mýyýz ?
Fransýz Sosyalist Partisinin Diaspora Ermenilerinin oylarýný almak için
çýkarmaya çalýþdýðý Ermeni soykýrýmýný red edenlere ceza öngören yasa en çok
Türk faþistlerinin ekmeðine yað sürerken Anadoluda yaþayan ve zaten sürekli
diken üstünde olan Ermeniler için ise korku dolu saatlerin tekrar
yükselmesine aracý oldu. Bu ýrkçý ve kafatasçý süreçten en çok baþta
Ermeniler olmak üzere Anadoluda yaþayan bütün emekçilerin zarar göreceði
aþikardýr.

BÜTÜN DEVLETLER CANÝDÝR

Tarih boyunca efendiler þahlar, sultanlar,paþalar,devletler,patronlar, kendi
çýkarlarý ve iktidarlarý için milyonlarca emekçiyi farklý dinleri, dilleri,
kültürleri bahane ederek birbirlerine kýydýrmayý baþarmýþlardýr. Bu tarihi
oyunun 20.yüzyýldaki en önemli aracý milliyetçilik ve ýrkçýlýktýr.Her türlü
milliyetçiliðe, vatanseverliðe karsi duralým.

Geçmiþte yasanmýþ vahþetleri bir daha asla olmasýn demek için tanýyalým ve
geleceði geçmise feda etmemek için sýnýrlarý, devletleri emeðimizin üstünden
yaþayan asalaklarýn saltanatlarýný daðýtalým.

Belçika?nýn Kongo?da ,Fransa?nýn Rwanda?da uyguladýðý ,kýþkýrttýðý,
desteklediði soykýrýmlar, baþka sömürgeci ülkelerin baþka ülkelerde
yaptýklarý vahþetler, her devletin kendi yurttaþlarý üzerinde uyguladiði
kýyým, sürgün, zulüm politikalarý Türkiye cumhuriyetinin temellerinin Ermeni
kanýyla sulandýðý gerçegini deðiþtiremez.

Kemalistlerin, bölünmez, imtiyazsýz, sýnýfsýz bir millet hikayelerinden,
baþtan sona yalana, uydurmacaya, kurmacaya dayalý resmi tarih masallarýndan
uyanýþlarý, ulaþmaya çalýþtýklarý medeni ülkelerden yaþadýklarý düþ
kýrýklýðýna denk gelince kudurmalarýna dikkat edelim.

Her þeyi devlet aracýlýðýyla ve devlet hükmüyle halletmeye çalýþan merkezi
Fransýz cumhuriyeti þimdi de tarihi gerçekleri yasalar yoluyla güvence
altýna almaya çalýþma kýliði altýnda bir halkýn çektiði acýlarý politik
malzeme olarak kullanmaktadýr.

Ýster Fransýz cumhuriyeti olsun ister Türkiye cumhuriyeti ,ister Ermeni
cumhuriyeti olsun her devlet tepeden týrnaða bir yalan ve cinayet
makinasýdýr. Bütün politikacýlar onursuzdur Kendi özel çýkarlarýndan baþka
gözledikleri bir þey yoktur.Bir halkýn uðradýðý çektiði acýlar ne
devletlerin ne de hükümetlerin politik malzemesi olmamalýdýr.

Kanlý kýyýmlarla dolu devletlerin tarihlerini ancak kendi Özgürlükçü,
Vatansýz, Milliyetsiz, Sýnýfsýz tarihimizi bügünden yazmaya baþlayarak
deðiþtirebiliriz.


20/Ekim/2006 Paris


KARA-KIZIL Paris Kollektifi ve CGA 93 (Anarþist Gruplar Koordinasyonu)
www.anarsistkomunizm.org/kkp - www.c-g-a.org

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center