A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Avustralya, Melbourne, The Wake*de Daggy Disco [en]

Date Mon, 16 Oct 2006 09:56:15 +0200 (CEST)


Melbourne'nun süregiden, uzun, iþgal edilmiþ sosyal merkezler geleneði
içinde, The Wake ["Uyanýþ"] Melbourne'un kuzeyinde açýlan en yeni mekan.
Ýlk konserimiz ve resmi açýlýþýmýz 20 Ekim Cuma günü Daggy Disco ile
olacak. Gelip mekanýn keyfini çýkarýp bir içki için ve gerçekten güzel
müziklerle boogie yapýn. Kapýlar 8pm'de açýlýyor ve geç saatte kapanýyor.
Ýçki ve yiyecek bulunur. Adres, 170 Sydney Rd.
The Wake ["Uyanýþ"] (varlýðý süresince) anarþist projeleri kolaylaþtýrmayý
ve karþýlýklý yardým, cemaat ve dayanýþma fikirlerini teþvik etmeyi
hedefleyen iþgal edilmiþ bir mekandýr. Mekan ayný yolun yolcusu bir
kollektif tarafýndan iþletilmektedir. Yeni birþey yaptýðýmýz iddiasýnda
deðiliz, yeni bir ideoloji yaydýðýmýzý ilan ediyor deðiliz.

Bizden önce varolan harekete birþeyler eklemeyi umuyoruz ve gidebildiðimiz
yere kadar gideceðiz. Hareketimizin küresel olduðunu kabul ediyoruz ancak
bizim için daha da önemlisi direniþimizin yereldeki tarihini takip
ediyoruz. Hiçbir zaman ne gözardý edilebilecek, ne unutulacak ne de
bilmezden gelinecek bir tarihi?

Eðer yalnýzca geçerken uðrayýp merhaba demek, bazý eþyalar baðýþlamak
yada sadece muhabbet etmek isterseniz lütfen çekinmeyin.
Niyetiniz varsa bize bir email yada destek mektubu da yollayabilirsiniz.

wake123-A-gmail.com


---
*[The Wake-Uyanýþ: Ýþgal Edilmiþ bir Anarþist Sosyal Merkez]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center