A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) IWW* Sanayi Ýþçisi - Sayý #1688, Ekim 2006 [en]

Date Sun, 15 Oct 2006 21:31:12 +0200 (CEST)


Baþlýklar:
* Starbucks iþçileri emek haklarý için küresel mücadelede IWW'ye katýlýyor
* Doðrudan eylem yoluyla iþi daha güvenli yapmak
* K'doðu uçuþ hizmetlilerinin grevi yasaklandý - Joshua DeVries
Makaleler:
* IWW Genel Meclisi örgütlenme þubesini açtý. Kanada ve ABD'den delegeler
birlik ve dayanýþma inþa etmeye yönelik stratejileri tartýþýyorlar.
* Ýþçilerin güvenliði bir dayanýþma kültürünü gerekli kýlar
Patronlarýn doymak bilmez kâr talebine yaþamlarýmýzý ve gezegenimizi savunmak
için karþý çýkýlmalý.
Ayrýca - daha fazla Starbucks örgütlenme haberi.
http://www.iww.org/en/node/2936

Bu sayýnýn ücretsiz bir PDF kopyasýný indirin.
http://www.iww.org/PDF/IndustrialWorker/IWOct06.pdf

Sanayi Ýþçisi'ni nasýl destekleyebileceðinizi öðrenin.
http://www.iww.org/projects/IW/

================================
* Antiotoriter antikapitalist bir sendika

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center