A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul. Mek@n Manifesto [en]

Date Sun, 15 Oct 2006 19:24:37 +0200 (CEST)


Mekan, dünyanýn ve dünyadaki canlýlarýn yaþamlarýný sürdürebilmeleri için
gereken eþitlik ve özgürlüðü yok eden her türlü otoriteye karþý mücadele
etmeye istekli insanlarýn, gönüllü olduklarý eylemler için haberleþmeleri,
dayanýþmalarý ve örgütlenmelerini hedefleyen anarþist bir platformdur.
Mekan, özgür olmak adýna yapýlan her giriþimin baskýya uðramasý sonucunda
kendiliðinden doðan ve yaratmaya ve de yýkmaya dayanan bir mücadelenin ortak
alanýdýr. Bu mücadeleyi gündelik yaþamda büyütmeyi hedefler.

Mücadele, gündelik yaþamýn her alanýnda varolan sisteme karþý her yerde
olabilir. Kendi otoriter düzenini yaratmadýðý, sistemi tekrar var etmediði
sürece her çeþit olabilir. Kimsenin tekelinde olmayan, çeþitliliði ile
beslenen bir mücadeleye inanýyoruz.

Bir þeylerin deðiþmeye baþlamasý için, otoritelerce bilinçli bir þekilde
sürdürülen mücadelenin ezilen insanlar tarafýndan da fark edilmesi,
içselleþmesi ve sonuçta tavýr olarak gündelik yaþamda eylemini bulmasý
þarttýr. Bu açýdan, her birey ve grubun mücadeleyi kendi yerelliklerinde
sahiplenmesi gereklidir. Mekan ise sadece bu yerelliklerin iletiþim
kurmasýna yarar. Mücadelenin nasýl gerçekleþtirilebileceði herkesin kendi
insiyatif ve yaratýcýlýðýndadýr.

Mekanýn, bir çok türden otorite karþýtý harekete açýk bir yer olduðunu göz
önüne alarak, paylaþým ve dayanýþma temelli bir yer olduðu açýktýr. Otoriter
sisteme karþý mücadelenin ilk adýmý olarak, aramýza koyulan yapay
çizgileri, duvarlarý kaldýrmak, her gün daha da hýzlý bir þekilde örgütlenen
ve hepimizin maruz kaldýðý hücreleþme ve baskýya karþý toplu bir direniþ
gerçekleþtirmeyi umuyoruz. Bu yüzden paylaþýmýn en doðrudanlaþtýðý yüz yüze
iliþkileri önemsiyoruz.

?Kimsenin beni yönetmesine ihtiyacým yok ama yönetilmemek için diðer
insanlara ihtiyacým var? diyen, sürdürdüðü hayata karþý sabrý kalmamýþ,
özgür bir yaþamýn yaratýlmasý gerektiðine inanan, buna burada ve þimdi
baþlayabilen herkesi mekana davet ediyoruz.

Ölene kadar bekle? ya da Anarþi þimdi !


Adres: Sadri Alýþýk Sok. No:21/4 Beyoðlu-ÝSTANBUL

e-mail: mekanarsi-A-yahoo.com

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center