A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kanada , Ottawa, Oaxaca Yerli Halklar Konseyi Konuþma Turu [en]

Date Thu, 12 Oct 2006 11:07:11 +0200 (CEST)


SAYGINLIK VE ÖZERKLÝK: OAXACA YERLÝ HALKLAR KONSEYÝ-RICARDO FLORES MAGON
ONTARIO VE QUEBEC'TE 12 EKÝM SAAT 7:00PM'DE KONUÞMA TURUNDA
CARLETON ÜNÝVERSÝTESÝ, TORY BÝNASI ODA 208
CIPO-RFM: Kimiz ve Niye Mücadele Ediyoruz
Oaxaca Yerli Halklar Konseyi-Ricardo Flores Magon'dan temsilciler,
kollektif ve bireysel toprak haklarýný da içeren sosyal, siyasi ve
insan haklarýný ilerletme çalýþmalarýyla ilgili olarak Carleton'da
konuþacaklar. Ayný zamanda, topraðý, doðayý ve kaynaklarý faal
olarak savunurken, yerel kültüre ve ekosistemlere saygý duyan
bir tarzda, öz-yeterlilik ve topluluk geliþimini ilerletmek üzere
tasarlanan projelere iliþkin olarak da konuþacaklar.

CIPO-RFM, oluþum ve çeliþki halindeki yerli topluluklarýnýn
örgütlenmesidir. Özerklik ve kendi kaderini tayin hakký için,
böylelikle de topluluklarýn siyasi partilerle ittifak yapmadan
ve öncelikli olarak kendi tanýmladýklarý ihtiyaçlarýyla, kendi
hükümetleri ve yasalarýna sahip olmalarý için mücadele eden bir
örgütlenmedir. Topluluklarýmýz, bölgelerimize, yaþam tarzýmýza,
dünyaya bakýþýmýza, örgütlenme tarzýmýza, dilimize ve kültürümüze
saygý talep ediyor.

Devletin ve þirketlerin topraklarýný gasp etmeye ve asimilasyona
yönelik çabalarýna karþý "Meksika"daki Yerli Halklarýn direniþinin
doðasý, Yerli Haklarý mücadelesi ve Yerli Halklarla dayanýþmanýn
öneminin uluslarüstü yönünü gün ýþýðýna çýkarýyor. Bu durum, tarihsel
olaylarýn yaný sýra Caledonia yakýnlarýndaki Six Nations'un yasadýþý
þekilde satýlmasýnda olduðu gibi, yerli egemenliði ve kendi kaderini
tayin hakkýna yönelik mevcut ve süregiden baskýlar ýþýðýnda,
"Kanada" ile de özellikle ilgilidir.

Bu etkinlik, Kuzey Doðu Anarko-Komünistler Federasyonu (NEFAC)
Ici La Otra, OPIRG-Carleton ve Yerli Halklarý Dayanýþma Hareketi
?Ottawa (IPSM) tarafýndan düzenlenmektedir

Daha fazla bilgi için:
Opirg-Carleton
Ben Powless
613 614 4219
benpowless@gmail.com
www.opirg-carleton.org

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center