A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýrlanda, Ses Kaydý: Ýrlanda kýrsalýnda Shell'ekarþý mücadele ýsýnýyor [en]

Date Wed, 11 Oct 2006 10:08:32 +0200 (CEST)


--Yereller Shell'in Rossport'ta bulunan Corrib boruhattýndaki
çalýþmayý yeniden baþlatmasýný engelliyorlar--
Rossport Dayanýþma Kampý'nda bulunan ve Shell'in bu hafta içinde
rafinerisindeki çalýþmayý yeniden baþlatma giriþimini engelleyen
eylemlere katýlan Ýþçilerin Dayanýþma Hareketi üyesiyle bir söyleþi.
Salý günü, bir yýldan uzun süren bir aranýn ardýndan Shell, Rossport
yakýnlarýndaki çalýþmayý yeniden baþlatma giriþiminde bulundu.
Geçen yýl bu projeye ve özellikle de Rossport'taki evlerin sadece 70m
uzaðýna yüksek basýnçlý iþlenmemiþ gaz taþýyan borularýn döþenmesine
direnen yereldeki beþ kiþi aylarca hapse atýlmýþtý. Bu 5 dakikalýk
MP3'te, Rossport'taki kampa giden bir WSM üyesi, (olayýn) arkaplan(ý),
kaç kiþinin olduðu ve neleri olup bittiðine dair konuþuyor.
Mp3 dosyasý radio.indymedia'da:
http://radio.indymedia.org/uploads/shellrossport.mp3

http://www.wsm.ie/community


[Türkçe çeviri - b.ö./Ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center