A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , Pittsburgh: Jeb*tuvalete kaçmak zorunda kaldý, A skere Alma Merkezi Blokajý [en]

Date Wed, 11 Oct 2006 09:40:59 +0200 (CEST)


Pittsburgh bu haftasonu Askere Alma Karþýtý Ýsyan Turu'nun kente gelmesi
ve POG'un [Pittsburgh anarþist Örgütlenme Grubu] süregiden savaþkarþýtý
çabalarý nedeniyle bir yýðýn faaliyete sahne oldu. Cuma günü Jeb Bush'la
sokakta karþýlaþýldý, tuvalete kaçmak zorunda kaldý ve polisle mücadele
sýrasýnda 2 aktivist hýrpalandý. Cumartesi günü, POG, Ýsyan Turu ve Irak
Gazileri, hep birlikte yerel askere alma karakolunu bloke ettiler.
Kapýnýn önüne (ön yüzü ýrak ölülerinin olduðu resimlerle kaplý boþ
kutulardan oluþan) sembolik bir duvar inþa edildi. Polise göre,
karakolun kapýsý, yürüyüþ daðýldýktan sonra parçalanmýþ durumdaydý.

Cuma günü, Pittsburg'a ulaþtýktan sonraki bir saat içinde, UPRISE (ÝSYAN)
Turu'nun iki üyesi Pittsburgh polisi tarafýndan saldýrýya uðradý. bu olay,
USWA* üyelerinin Jeb Bush/Santorum'a karþý gerçekleþtirdiði hazýrlýksýz
bir eylemle baðlantýlý þekilde meydana geldi.

Duquesne Club'e doðru yürürken, birisi Jeb Bush'u farketti ve POG ile
UPRISE (ÝSYAN) kollektifi üyeleri sokaða fýrlayýp karþýsýna çýktýlar.
suratýna karþý baðýrýp slogan attýk. Kýsa süre sonra, bize, bir düzine
çelikiþçisi de katýldý. Bush'un yanýnda yalnýzca bir güvenlik görevlisi
ve bir yardýmcýsý vardý.

Bizim bir blok kadar süren kýzgýnca takibimizden sonra, güvenlik görevlisi
Bush'a yakýnlardaki bir metro istasyonuna kadar eþlik etti. Bush'u ve
yanýndakini yürüyen merdivene kadar izledik, burada bir grup kurum polisi
tarafýndan karþýlandýk. sonunda Bush'u umumi tuvalet olduðu anlaþýlan bir
yere soktular. (elektik þoklu tabancayý kullanarak) saldýrýp UPRISE (ÝSYAN)
üyelerinden birisini gözaltýna almaya çalýþtýlar, ancak baþarýlý þekilde
gözaltýna alýnmaktan kurtuldu. gözaltýna alýnmasýný engelleyen kiþilerden
birisi elinden darbe aldý.

Birazcýk keyifsiz olmakla beraber, iki UPRISE üyesi de iyi durumda.
Öte yandan herkes, Bush'un tümüyle þaþkýnlýk içindeki suratýný görmekten
dolayý iyi hissediyor. USWA üyeleri de bu çabayý takdir etmiþ görünüyorlar.
============================================
infoshop.org'dan kopyalandý


-------
*[Jeb Bush: Florida valisi, Baþkan George W. Bush'un erkek kardeþi.]
**[USWA: Çelikiþçileri sendikasý.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center