A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kanada , Montreal, RAME yararýna gösteri [en]

Date Tue, 10 Oct 2006 10:07:49 +0200 (CEST)


Ne Zaman ? CUMA; 20 EKÝM 6:00 PM'den 11:00 PM'e
Nerede ? Café l'Exode, cégep du Vieux Montréal'de, 255 Ontario doðu, metro
Berri.
Ne ? TAKE THE POWER BANK ile müzik, RAGE AGAINST THE MACHINE albüm
"cover"ý ve KIDNEY STONE.
-> Saat 6:00 PM'de baþlayan þölenle birlikte yemek
-> Hesaplý biralar
-> Anarþist gazete büfeleri
-> Eðlence !
Þenlik 11:PM'e kadar bitmeyecek, müzik ve biralar eþliðinde baþka bir
yere taþýnacak ! Arkadaþlarýnýzý getirin !
Cégep du Vieux Montréal'den Comité Libertad'ýn düzenlediði etkinlik.
Geceden elde edilen gelirin Student Community Anarchist Network (SCAN)
/ Réseau Anarchiste en Milieu Étudiant'ýn (RAME) - ["Öðrenci Topluluðu
Anarþist Aðý"] faaliyetlerine katkýsý olacaktýr.

RAME Nedir ?

RAME'nin amacý, öðrenci hareketi içindeki mevcut çeþitli anarþist güçleri
ve eðilimleri, biçimsel ve görünür bir að içinde bir araya getirmektir.
Öðrenci birliklerinde yer almaya, daha geniþ bir hareket içerisindeki
kapasitelerine deðer verdiðimiz ölçüde, anarþist, anti-otoriter ve
anti-kapitalist düþüncelerin pratiðe dökülmesine katkýda bulunmanýn
ötesinde, eþit düzeyde fikir ve analizlerimizi baðýmsýz biçimde geliþtirme
ihtiyacýný da hissetmekteyiz.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center