A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kanada , Montreal, NEFAC 13. konferansý [en]

Date Sat, 7 Oct 2006 14:57:04 +0200 (CEST)


Kuzeydoðu Anarþist-Komünistler Federasyonu (NEFAC) 13. konferansýný
7 ve 8 Ekim tarihlerinde Quebec-Montreal'de gerçekleþtirecek.
Yedinci yýlýna giren genç bir örgütlenme olarak, önümüzde uzanan
uzun yola hazýrlýk amacýyla, Oaxaca'da meydana gelen olaylardan ve
bizden ilerdeki nesillerin sýký çalýþmalarýndan birazcýk ilham almayý
umut ediyoruz. Bu konferans, toplumsal hareketler ve bizim perspektiflerimize
iliþkin niyetlerimizi tartýþmaya odaklanacaktýr. Ayrýca ABD'deki ýrkçýlýk
ve ýrkçýlýk-karþýtlýðýna dair federal bir kampanya ve bir tutum belgesinin
olabilirliðini de konuþacaðýz. Bizi cesaretlendirmek ve dayanýþma amacýyla
selamlarýný ve mesajlarýný göndermek isteyen kollektifler, gruplar
ve örgütler varsa, bunu mtl@nefac.net adresine yazarak yapabilirsiniz
Ýlaveten, eðer konferansý gözlemci olarak izlemek isterseniz,
þu adresten kayýt yaptýrýlabilir benoit@nefac.net

Sosyalizm, özgürlük ve doðrudan demokrasi için,

Montréal yereli birliði (NEFAC)

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center