A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Kara bayrak ve Vendetta - Süreyya Evren

Date Thu, 30 Nov 2006 13:28:58 +0100 (CET)


"Kara bayrak ve Vendetta" - Süreyya Evren - 12/11/06
Ben de tam 'Fifth Estate' dergisi için "Türkiye'de Kara Bayraðýn Yirmi
Yýlý" baþlýklý kýsa bir yazý yazýyordum, Kara dergisinin ilk sayýsýnýn
yayýnlandýðý 1986'dan bugüne Türkiye'de anarþizmin serüvenine kýsaca
deðinen bir deneme. Ýþte o yazýnýn önümde durduðu günlerde Peter
Handke'nin Karanlýk Bir Gecede (Can, 199, çev. Ýlknur Özdemir) adlý
romanýný okuyordum ki anarþizm olmasa da 'anarþist' peþimden geldi!
Uygunsuz bir dipnotla. Çevirmen koyduðu bir dipnotta (s. 63) 'desperado'
sözcüðünü açýklamak için 'anarþist, toplumdýþý kiþi' demesin mi! Þaka gibi
ama gerçek!

Bir arkadaþým çeþitli aþýrý saðcý yayýn organlarýnda ve kitaplarda
eskinin 'anarþi ve terör' söyleminin siyasi bir hareket olarak anarþizmle
birlikte okunmasýnýn günümüz Türkiye'sinde nasýl da sürdüðünü
araþtýrýyordu bir süre önce. Gerçekten de bulgularý, genelde takip
etmediðimiz yayýnlarý kapsadýðýndan, bize hep yeni gelen þaþýrtýcý bir
sabitlenmeyi ortaya çýkarýyordu. Handke romanýnýn çevirisinde bile bunun
izleriyle karþýlaþmak yadýrgatýcýydý haliyle...

Öte yandan anarþizmin siyasi geçmiþinden çok bu tür bir 'anarþistlik'
duygusunu referans alan kimi pop üretimlerde ayný önyargýlarý
pekiþtiriyor. Mesela þu V for Vendetta Games McTeigue, 2005) filmiyle
ülkemizde de ünlenen V karakteri ve onun meþhur V (Guy Fawkes) maskesi...

Özellikle hikâyeyi kamusal hayatýmýza da sokan film versiyonundaki
Vendetta tiplemesi tam da çevirmenin toplumdýþý anarþist tiplemesine
uyuyor. Kropotkin'in, Colin Ward'un, Ýspanyol iç savaþýnýn yüzbinlerce
anarþist emekçisinin, köylüsünün ve diðerlerinin býraktýklarýný deðil de
anarþiyle ilgili Bay Perþembevari imgeyi, Conrad-imgesini, abartýlý bir
Souvarine-imgesi-ni referans alan bir anarþist görürüz V'de. Kurucu yaný
boðulan anarþizmden geriye fazla bir þey kalmamýþtýr, biraz anarþist
ikonografi sadece. Ve adýndan da anlaþýlacaðý gibi V için intikam
motivasyonu esastýr ('Vendetta' sözcüðü Ýngilizce'de 'kan davasý'
anlamýndadýr.)

V for Vendetta'da iyiler, kötüler ve bilinçlenmemiþ kitleler vardýr. Bu
uyutulmuþ kitlelerin hiçbir þekilde erklenmeleri önemsenmez, onlar salt
patlamalarla ve ajitatif korsan TV yayýnlarýyla gaza getirilirler,
herhangi bir aþaðýdan örgütlenme sözkonusu bile deðildir, zaten amaçlanmaz
da. Kitleler V maskelerini bile kendileri yapmazlar, böyle bir katýlýmlarý
dahi yoktur, maskeler postayla adreslerine gelir, seri üretim olarak.
Yeraltýnda yaþayan, toplumdýþý 'devrimci', olaðanüstü güçlere ve iradeye
sahiptir. Profesyonel devrimcidir ve kötü erkeklerin hain emellerinden
kurtardýðý baþ kadýný da kendisi bizzat döve döve eðitir! Sevgililerinden
þiddet gören anarþist kadýnlarýn dayanýþma gruplarý kurduklarý bir ülkede
ayrýca anlamlý! Kadýn, erkeðin kendisi için biçtiði role ve hatta doðrudan
kýyafete, girer. Elinden çektiði iþkencelerin aslýnda eðitim ve
kimliklendirme olduðunu bir güzel anlamýþ, siyasi gül bitmiþtir...

Kurucu anarþizme, toplumun yatay anti-hiyerarþik örgütlenmesine, temsilin
reddedilmesine, anarþizmle gelecek alternatifin hemen bugün örgütlenmeye
baþlamasýna ve diðerlerine dair o koca külliyat ve sayýsýz pratikler bir
ýþýk çalýmýyla çoktan rafa kaldýrýlmýþtýr V tipi stereotiplerle. Yaþasýn
süperkahramanlar, süperdevrimciler, toplumdýþý ilahlar!


Süreyya Evren - email: sureyyya-A-mexico.com


[ Süreyya Evren imzasýný taþýyan bu makale, Birgün gazetesinin
12 Kasým 2006 tarihli sayýsýnda yayýmlanmýþtýr:
http://www.birgun.net/index.php?sayfa=73&view_author=105&article=8114 ]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center