A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Polonya: G8 2007 Zirvesi'ne karþý Uluslararasý Buluþmaya Davet [en]

Date Thu, 30 Nov 2006 10:19:50 +0100 (CET)


Toplantý - 9-11 Þubat 2007'de Varþova'da, zirve için
örgütlenmek ve süregiden direniþ süreçlerini, taktikleri
ve hedefleri, birbiriyle deneyim ve düþünce paylaþýmlarýný
tartýþmak ve yansýtmak için, hem genel toplantýlarda hem
de daha küçük çalýþma gruplarýnda toplanýlmasýný amaçlýyor.
Katýlmaya istekli olanlarý davet ediyoruz. Özellikle de,
insanlarýn kendi fikirleri ve gözlemleriyle gelerek,
yerel düzlemde insanlarý örgütleme hedefiyle, seferberlik
yada dayanýþma eylemleri ve diðer desteklerle ayrýlacaðý
planlama ve insanlarý teþvik etmeye yönelik benzeri
desantralize bir yaklaþýmý paylaþan anarþistlerle
ve anti-otoriterlerle buluþmayý arzu ediyoruz. Þu an için,
lojistik sorularla ilgili olarak insanlardan Varþova'daki
eþgüdüm grubu ile baðlantý kurmalarýný istiyoruz. Özellikle
de, vize desteði yada özel ihtiyaçlara gereksinimi olan
kiþilerin en kýsa zamanda bizimle irtibata geçmeleri
önemle tavsiye edilmektedir.

Katýlýmcýlardan, sonradan daðýtýlacak olan bir anket
formunu doldurup eþgüdüm grubuna geri vermeleri istenecek.
Bunun dýþýnda sorularýnýz yada önerileriniz varsa,
lütfen ayný adresten bizimle baðlantý kurun.
giantoctopus@bzzz.net

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center