A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Online Medya] Marcos: Bütün politikacýlar sýnýfýný defedeceðiz

Date Wed, 29 Nov 2006 21:25:26 +0100 (CET)


Marcos: ?Meksika büyük bir baþkaldýrý ya da iç savaþýn öngününde?
-Hermann Bellinghausen
Subcomandante Marcos bir basýn konferansý sýrasýnda þöyle konuþtu: Felipe
Calderon?un baþkanlýk görevini devralacaðý 1 Aralýk günü, ?bir politik
sistemin sonunun baþlangýcý olacak, çünkü Meksika Devrimi yozlaþtýrýldý ve
nesiller boyu çürüdü, ta ki þimdiki nesil gelip de ?yeter? diyene kadar?.
Marcos, sözlerini ?Calderon, ilk gününden itibaren düþmeye baþlayacak? diye
sürdürdü.

Subcomandante, ?büyük bir baþkaldýrýnýn ya da iç savaþýn öngünündeyiz? dedi.
Baþkaldýrýya kimin liderlik edeceði sorusunaysa, þu þekilde yanýt verdi:
?her biri kendi yerinde, karþýlýklý bir dayanýþma sistemi içindeki insanlar.
Eðer bunun bu þekilde gerçekleþmesini saðlayamazsak, her yerde
kendiliðinden isyanlar ve sivil patlamalar meydana gelmesi, her insanýn
yalnýzca kendi iyiliðini dert ettiði bir iç savaþ çýkmasý kaçýnýlmaz; çünkü
bu çizginin geçilmesinin olanaðý halihazýrda mevcut.? ?Liderlerin ya da
politik þeflerin olmadýðý; örgütlenmiþ halkýn kendisinin olduðu? Oaxaca
örneðinden söz etti ve ?Bütün ülkede bu þekilde olacak? dedi.

Öteki Kampanya?nýn þu anki aþamasý hakkýnda da þunlardan bahsetti:
?Zapatistalar, Chiapas?taki yerli cemaatlerin gerçekliðini gizleyen örtüyü
kaldýrdýktan sonra, kýrlarda ve kentlerde yoksulluðu aramaya cüret ettik ve
þimdi onu deniz kýyýsýnda da görüyoruz. Bu ülkede, siyasi partiler ve son
dönemde de Vicente Fox tarafýndan desteklenen, her þeyin iyi olduðunu
söyleyen bir cephe var.?

Ülkenin kuzeyindeki durumdaysa, onlarýn bahsettiðinden ne kadar farklý bir
gerçeklik olduðunu sözlerine ekliyor: ?kuzeyin PAN?ý desteklediðini, Fox?u
sevdiklerini, herkesin iyi yaþadýðýný söylüyorlar. Fakat bizim gördüðümüz,
güneybatýdaki yerli cemaatlerin en kötü durumdakilerinde ne oluyorsa onun
aynýsýydý.?

Marcos, Oaxaca?nýn ülke genelinde yaþanmakta olanlarýn ?bir göstergesi?
olduðunu öne sürdü. ?Nuevo Laredo?da, Tamaulipas?taki sorunun oradaki
herkesin Ulises Ruis?e benzemesi olduðunu anlattýlar: belediye baþkaný,
eyalet kongresi, vali. Ulises Ruiz modelinde pek çok adam var ve halk artýk
bundan býkýyor. Eðer Öteki Kampanya?da önerdiðimiz gibi sivil ve barýþçýl
bir çýkýþ yoksa, her insanýn becerebildiði ölçüde kendi yolunu bulduðu bir
hale dönecektir.?

Marcos sözlerini þöyle sürdürdü, ?resmi ya da yasal cumhurbaþkanýný kabul
etmiyoruz. Yukarýda ne olduðu bizi hiç ilgilendirmiyor. Dert ettiðimiz,
aþaðýdan yükselecek olandýr. Bu baþkaldýrýyý hayata geçirdiðimiz zaman,
bütün politikacýlar sýnýfýný defedeceðiz, kendilerini ?parlamenter solcu?
diye adlandýranlar dahil.?

Þiddet ve uyuþturucu trafiði ile ilgili olarak da, bunun, asýl odaðýn mevcut
yoksulluk deðil de güvenlik olduðu kuzey eyaletleri, diðer her þeyden daha
çok etkileyen ?bir baþka cephe? oluþturduðunu ileri sürdü. ?Uyuþturucu
tacirleri arasýnda ya da uyuþturucu tacirleri ile güvenlik güçleri arasýnda
ya da uyuþturucu tacirleri ile politikacýlar arasýndaki gerilimler
abartýlýdýr, çünkü biliyoruz ki bazý uyuþturucu kartelleri ile ittifak
içindedir. Bu arada, temel olan þey, örneðin Playa Bagdad?da, Nuevo
Laredo?da ya da Reynosa?da yaþanmakta olanlar unutulmuþtur. Bu yerler
yalnýzca kriminal gruplar arasýndaki çatýþmalarla haber olur, çalýþan ya da
direnen insanlara ne olduðuysa unutulmuþtur.?

[ La Jornada?dan Latinbilgi tarafýndan çevrilmiþtir:
http://www.latinbilgi.net/index.php?eylem=yazi_oku&no=833 ]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center