A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Otonomizmir: Farklýlýklarýn Bir Aradalýðý

Date Wed, 29 Nov 2006 12:38:41 +0100 (CET)


Yönetilmek nedir ?
"Ýzlenmek, soruþturulmak, gözetlenmek, kapatýlmak, yorumlanmak, yasalara
uydurulmak, ne iffeti ne de yaratýcýlýðý olan insanlar tarafýndan
denetlenmek, bireyin yaptýðý her eylemde mimlenmesi, kaydedilmesi, nüfus
sayýmýna tabi tutulmasý, damgalanmasý, onaylanmasý, yetkilendirilmesi,
vergilendirilmesi, fiyatlandýrýlmasý, tavsiye edilmesi, doðru yola
sokulmasý anlamýna gelir. Halkýn çýkarlarý bahane edilerek sömürülmek,
sömürülmek tekelleþtirilmek, soyulmak anlamýna gelir. Bütün bunlar halkýn
yararý ve halkýn çýkarlarý için yapýlýr. Daha sonra, ilk direniþ belirtisi
ya da þikâyet sözcüðünde kiþi baský altýna alýnýr, tutuklanýr, yargýlanýr,
vurulur, makineli tüfekle taranýr. Sürgün edilmesi, satýlmasý, ihanete
uðratýlmasý, dolandýrýlmasý, aldatýlmasý, eziyet görmesi, onurunun
kýrýlmasý, küçük düþürülmesi... Devlet iþte budur; onun adaleti de, ahlaký
da budur!" P.J. Proudhon

Ýktidar

Ýktidar her yerdedir. Hapishanede, týmarhanede, hastanede, okulda,
bilgide, bilimde ve iþ yerindedir iktidar.

Ýktidar, kodlamada: kapatýlmada, yasaklamada, baskýda, gözetlemede,
denetlemede ve yönetmededir. Okulda okuduðumuz kitapta, evde
karþýlaþtýðýmýz baskýda, gönderildiðimiz odamýzda, kilitlendiðimiz
tuvalette, sokakta gördüðümüz þiddette, yediðimiz tokatta, tekmede,
coptadýr. Hastanede yediðimiz sakinleþtirici iðnededir, klinikte
bilinçaltýmýza ulaþmaya çalýþýlan sözcüklerdedir Ýktidar. Politikacýlarýn
nutuklarý, anne ve babanýn tavsiyeleri, öðretmenin cetveli ve komutanýn
sana verdiði tüfektedir iktidar. Ayný giydiðimiz önlükte, üniformada,
takým elbisede, tulumdadýr. Ýþ yerinde bayan yöneticinin yere vuran uzun
topuðunda, askerde rütbelinin botlarýnýn parlaklýðýndadýr. Ýktidar
yönetmekte ve yönetilmektedir.

"Ýktidar yalnýzca baský uygulamaktan - bastýrmaktan, engel çýkarmaktan,
cezalandýrmaktan - ibaret olmadýðýný, arzuyu yaratarak, zevki kýþkýrtarak,
bilgiyi üreterek; bundan daha derine nüfuz ettiðini de
göstermektedir. " "Ýktidar bedeni çalýþtýrýr, davranýþa nüfuz eder, arzu
ve zevkle iç içe girer." M. Foucault

Ýktidar her yerdedir. Biz, iktidar karþýtlarý olarak, yönetmek ve
yönetilmek istemiyoruz. Baskýya, þiddete boyun eðmeyi ne özgürlüðümüze ne
ahlakýmýza sýðdýrabiliyoruz. Dövülmeyi, denetlenmeyi, kapatýlmayý,
gözetlenmeyi, müþade altýnda tutulmayý kabul etmiyoruz. Bugüne kadar
çektiðimiz, halen çekmekte olduðumuz ve bize açýktan veya gizli olarak
dayatýlan; kabullenmeci ahlak anlayýþýna, kanaatçi kurumsallaþmaya,
hiyerarþik örgütlenmeye, emir almaya ve vermeye karþý duruyor ve anarþist
direniþte birleþiyoruz. Çünkü biliyoruz;

"Ýktidar her yerdedir, direniþ de !" M. Foucault

Sýnýf Mücadelesi

Herkesin kendi yaþam alaný üzerinde doðrudan söz sahibi olacaðý, hiç
kimsenin kimse üzerinde tahakküm ve otorite kuramayacaðý bir toplumu
düþlüyor ve bunun bir ütopya olmadýðýný, çok kýsa sürelerde de olsa
tarihte gerçekleþmiþ örnekleri olduðunu biliyoruz. Kýsa sürmelerinin
nedenini ise yapýsal olarak yanlýþ yolda olmalarýyla deðil, hareketlerin
otoriteryanlar tarafýndan maniple edilip kullanýlmalarý ve isyandaki
örgütlülüðü devam ettiremeyip konseyleri ve doðrudanlýðý feshetmeleriyle
açýklýyoruz. Ortak ve enternasyonal federasyonlar biçiminde tamamen yatay
olarak örgütlenmiþ, içinde hiyerarþi ve güç içeren sosyal statüler ve en
önemlisi sýnýflar barýndýrmayan özgür ve eþitlikçi bir sosyal yapýnýn
ancak ve ancak özgür bireyleri ortaya çýkarabileceðini, özgür insanýn
ancak böyle bir toplumda kendini var edip, su yüzüne çýkabileceðini
düþünüyoruz. Bu yüzden kapitalizme ve onun bütün uygulama biçimlerine
karþýyýz. Ancak kapitalizme, sadece iktisadi bütüncüler gibi ekonomi-
politik anlamda deðil, sýnýflarýn birbirleri üzerindeki tahakküm kurma
araçlarýndan biri olduðu için, dahasý yapýsý gereði sýnýflý topluma
ihtiyaç duyduðu için karþýyýz. Kapitalizmden farklý olarak ev içi emeðin
sömürülmesi ve temsiliyet fýrsatçýlýðý gibi diðer tahakküm kurma
biçimlerine de kesinlikle karþýyýz. Ýþçici ya da sýnýfçý deðiliz. Aksine
sýnýf savaþýný ve mücadelesini sýnýflarý kaldýrmak için verilen bir
mücadele olarak görmekteyiz. Sýnýf mücadelesi de, sosyal düþünme edimi de
bizler için bireyin özgürleþmesinin araçlarýdýr.

Devletin ve maaþ kavramlarýnýn bulunduðu her sosyal yapý bizim için
sýnýflý toplum örneðidir. Bu anlamda geçmiþ sosyalist deneyimlerin geldiði
noktayý hiçbir þekilde özgürlükçü ve komünist olarak tanýmlamýyoruz.
Devlet kapitalizmi ve bürokrasinin hakimiyeti olan hiçbir yapý ne
özgürlükçüdür ne de komünisttir. Hiçbir iktidar kendini feshetmez. Bu
iktidar sermayenin güdümündeki devlet de olsa, komünist parti de olsa bu
genel kural her zaman geçerlidir. Bu yüzden aþamacý sosyal geçiþ
teorilerinin hiçbirini kabul etmiyoruz. Ýktidarý ele geçirdikten sonra
yavaþ yavaþ özgürleþmek ve yavaþ yavaþ komünist olmak mümkün deðildir.
Paylaþýmcý, dayanýþmacý, özgürlükçü bir topluma ancak daha mücadele
aþamasýnda kurulacak yapýlar içinde yatay örgütlenmeci olarak
ulaþýlabilir. Bizce tek yol sisteme karþý mücadele eden kitlelerin
hiyerarþik olmayan yapýlar kurarak bu þekilde örgütlenip, mücadele
etmeleridir. Eðer bir devrim olacaksa, sonrasýnda kurulacak özgürlükçü
yapýnýn ve toplumun tohumlarý ancak ve ancak mücadelenin baþlangýcýndan ve
bugününden atýlabilir. Hiyerarþik ve sosyal anlamda dar yapýlanan her
örgütlenme ve yapý özgürlükçü bir toplumun önünde engel olmaktan baþka bir
iþe yaramaz.

Evet! Eþitliði savunuyoruz. Ancak bu hiçbir þekilde aynýlýðý savunmak
anlamýna gelmemelidir. Aynýlýðý faþizm savunur, komünizm deðil.
Tahakkümsüz, sýnýfsýz bir toplumda özgür bireylerin eþitliði olacaktýr.
Aynýlýðý deðil.

Her þeyi kontrolsüzce yakýp yýkmak, bireylerin gücü oranýnda birbirine
karþý amansýzca tahakküm uyguladýðý ortamlara çanak tutacak, gücü yetenin
gücü yeten üzerinde güç gösterisi yaptýðý bir kaos ortamýný hiçbir þekilde
savunmuyoruz. Bu görüþ, anarþizan perspektif ve deneyimleri konu alýrken,
çoðu kez otoriteryan sol anlayýþlar tarafýndan dile getirilen kasýtlý bir
saptýrma ve propagandadýr. Özgürlükçü komünizm aksine daha mücadele
aþamasýnda kitlesel ve eþitlikçidir. Paris komünü, Ýspanya iç savaþýndaki
silahlý güçleriyle de aktif olarak savaþa katýlan ve Franco'ya karþý
kendini savunarak kýsmen de olsa baþarýlý olan köy komünleri, Ekim
devriminden sonra Ukrayna'da kurulan ve daha sonra kýzýl ordunun
saldýrýlarýyla yok olan Makhnovist komünler ve halk meclisleri, kýsmen
zapatist deneyimler ve bugün Meksika Oaxaca'daki öz-yönetim ve direniþ
arzusu, özgürlükçü komünizm ve hiyerarþisiz, sýnýfsýz toplum konusunda
bizlere moral ve deneyim kazandýrmaktadýr.

Ekoloji ve Karþý-Konumlanýþ

Yaþamýn her alanýndaki tahakkümün ve kendini üretiminin üzerimizdeki
beliriþleri; kodlamasýnýn konumlandýrdýðý alanlarda bulunuþumuz,
farklýlýklar göstermektedir. Kimi zaman iktidara olan gönüllü kulluðumuz
kimi zaman bir iktidar uygulayýcý olarak tahakküm kurduðumuz ve kimi zaman
tahakkümü onaylayýp haz alarak arzusunu ürettiðimiz; ona yön verip yeni
otoriter biçimler alanlarý açarak ya da var olanlar üzerinde bilgi üretip
konumlar yaratarak hayatýmýzý kendimizin kodladýðýndan bihaber,
illüzyonlar içinde ya 'ütopya'mýzý ölümden sonrasýna devrederek yahut bir
gün olacaðý söylenegelen 'devrim aný'na emanet ederek can çekiþmekteyiz.
Ayný zamanda yaþadýðýmýz gezegenimizde; ekolojik döngüyü ve diðer türlere
olan tahakkümümüz yoluyla canlý olan, parçasý olduðumuz doðayý
katletmekteyiz.

Doða?yý ?üretim için? ?tüketim kaynaðý? durumuna sokarak diðer canlýlarýn
hayatlarýna müdahalede bulunuyor, endüstri ve otomasyonu için teknoloji
fetiþizmiyle çevreyi yok ediyor, kendi türümüzü ve diðer türleri buna
boyun eðmeleri için baský ve yabancýlaþtýrýcý/evcilleþtirici durumlarla
aptallaþtýrýyor ve daha fazlasý için sömürüyor, öldürüyor ve bunun böyle
sürmesi için halüsinasyonlar yaratarak insanlarý sýnýrlar altýnda
birbirine düþürüyor ve oyunda aldýðýmýz konumlarý koruyoruz.

Yaþayan ölüler olduðumuzu ve gezegenimizin her gün biraz daha yok olduðunu
gizlemeye her çalýþtýðýmýzda, özgürlüðümüze o ölçüde uzaklaþýyor ve
iktidara vereceði kararlara teslim oluyoruz. Kendimiz adýna konuþmayýp,
baþkalarýnýn bizim adýmýza kararlar vermelerine boyun eðiyoruz.

Özgürlüðün yolu, bulunduðumuz konumlarý terk etmek ve onlara karþý
mücadelemizi sürdürmekten ve dolayýsýyla karþý-konumlanýþlarýmýzý yaþamýn
tüm alanlarýna yaymaktan geçer. Ancak farklýlýklarýmýzý birbirimiz-
kendimiz için kabullenerek bir arada eyleyiþimizin özerkliðinin
bilinciyle, dünyada karþý-konumlanýþ aðlarý kurarak yaþamý diriltip, soluk
alabiliriz.

Tarihe iktisadi-insan merkezci olarak bakýþa ve yaþamýn bu müdahaleyle
sürmesine, ataerkilliðe ve her türden temsiliyet iliþkisine topyekûn karþý
çýkýyoruz.

Kendi adýmýza: An bizimdir!

Ya sence?

OTONOMÝZMÝR
E-posta : otonomizmir-A-yahoo.com
Grup : http://groups.yahoo.com/group/otonomizmir
Grup kayýt : otonomizmir-subscribe-A-yahoogroups.com
Grup mesaj : otonomizmir-A-yahoogroups.com

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center