A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara: Kaos GL'li Kadýnlarýn 25 Kasým açýklamasý

Date Sat, 25 Nov 2006 12:51:18 +0100 (CET)


Yaþasýn Kadýn Dayanýþmasý!
Bugün 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele ve
Dayanýþma Günü.
Mirabel Kardeþlerin katledilmesinin 46. yýl dönümü olan ve kadýna yönelik
þiddetle mücadele günü kabul edilen bugün hala dünyanýn her yerinde kadýnlar
maruz kaldýk larý fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik þiddetle mücadele
etmek zorunda kalýyor. Failler bazen devlet, bazen baba, bazen erkek kardeþ,
bazen koca, bazen sevgili, bazen yakýn akrabalar, bazen yakýn çevre, bazen
patron, bazen de sýrf ayný yerde ve zamanda tesadüfen rast geldiðimiz
erkekler. Deðiþmeyen faillerin erkek maðdurlarýn kadýn olmasý.

Sorunu erkek egemen-kapitalist-militarist sistemin kendisinde deðil tek tek
bu erkeklerde arayanlar, sorunlarýn çözümü için bugün hala tedbir almayý
deðil, failleri tek tek cezalandýrmayý seçiyor. Bu cezalarý da kendi namus
pencerelerinden bakarak tayin ediyor.

Gece vakti sokakta yürüyen, alkol alan, bir erkekle yalnýz bir mekanda
bulunan, evlilik dýþý iliþkiye giren kadýnlarý gazetelerin üçüncü sayfasýnda
teþhir etmekten ve suçu kadýnda aramaktan geri durmazken namus kavramýna
nasýl baktýðýný namus cinayetlerini engellemeyerek, gerektiði gibi
cezalandýrmayarak bir kez daha gösteriyor.

Kadýna yönelik þiddeti durdurmak için görev ve sorumluluklarýný üstüne
almayan devlet hala sýðýnaklarý açmýyor, hala eþcinsel kadýnlarýn uðradýðý
þiddete ve ayrýmcýlýða karþý düzenlemeler getirmiyor. En temel hak olan
yaþam hakkýný dahi temin edemiyor.

Eþcinsel kadýnlar bugün hala þiddetin tüm biçimlerine maruz kalýyor.
Þiddetin en büyüðü bugün hala cinsel yönelimlerimizi ailemizde, iþ
yerimizde, okulda, evde, sokakta gizlemek zorunda býrakýlmamýz.
Söylemediðimizde bizden beklenen bütün toplumsal kadýnlýk rollerini
üstlenmek zorunda býrakýlýyoruz. Söylediðimizde ise aile içi
fiziksel-ekonomik þiddet görüyoruz, zorla evlendiriliyoruz, psikolojik
tedaviye zorlanýyoruz, iþten atýlýyoruz.

Halen kadýnýn cinsel obje olarak yansýtýldýðý toplumda, kadýn-kadýna
cinsellik medyada aþaðýlanýyor, alay malzemesi haline getiriliyor veya
fantezi unsuru olarak erkek beðenisine sunuluyor. Medya yolu ile homofobi
her gün üretilmeye devam ediliyor, sistemin çarklarýnýn dönmesi saðlanýyor.
Bununla birlikte eþcinsel/biseksuel kadýnlarýn yaþadýklarý aþklar,
sevgililik iliþkileri ise yok sayýlmaya devam ediliyor. Yok sayýlamadýðýnda
da iki kadýnýn birbirine duyduðu aþk kolayca lanetleniyor. Cinayete kadar
varan þiddet eylemlerinde ise, öldürülenin eþcinselliði katilin ceza
indirimine gerekçe sayýlabiliyor. Anne lezbiyen ise, kýz çocuðunun velayeti
babaya veriliyor.

Eþcinsel/biseksüel kadýnlar ataerkil, kapitalist militarist politikalarla
günden güne toplumsal yaþamýn her alanýna yayýlan bu þiddetle mücadelelerini
dün olduðu gibi bugün de sürdürüyor. Emperyalist savaþlarýn kurbaný olmak,
ýrkýmýzdan, dinimizden, cinsel yönelimimizden dolayý öldürülmek, tecavüze
uðramak, düþük ücretle sosyal güvencesiz çalýþtýrýlmak, siyasette, istihdam
alanýnda yer bulmak için iki kat mücadele etmek istemiyoruz. Kadýnlarý
koruyucu ve eþitlikçi düzenlemelerin derhal yapýlmasýný talep ediyoruz.
Cinsel yönelimlerimiz ne olursa olsun kadýnlýða dair sorunlarýmýzý ortak
sorunumuz kabul edip, birbirimizden uzakta olmadýðýmýzýn bilinciyle tüm
kadýnlarla birlikte kadýn özgürleþmesi mücadelesinde yerimizi alýyoruz.

Ve hep birlikte her gün kadýna yönelik þiddete ?Hayýr? diyoruz.

Heteroseksizm Tüm Kadýnlarý Eziyor!

Eþcinsellerin Kurtuluþu Heteroseksüelleri de Özgürleþtirecektir!

Kaos GL?li Kadýnlar!

GMK Bulvarý No:29/12 Kýzýlay/ANKARA

Telefon : 0.312.2300358

Ýletiþim: kaosgl@kaosgl.org

yasemin@kaosgl.org

Web : www.kaosgl.org

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center