A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa , 25 Kasým: Kadýnlara yönelik þiddete karþý gösteri [en,fr,it]

Date Fri, 24 Nov 2006 14:23:15 +0100 (CET)


Kadýnlarýn % 10'unu ilgilendiren bir sorun olan
evdeki þiddete baðlý olarak Fransa'da her üç
günde bir kadýn yaþamýný yitiriyor. Kadýnlara
yönelik þiddete karþý uluslararasý günün bir
parçasý olarak, Kadýnlarýn Haklarý için Ulusal
Kollektif (CNDF) 25 Kasým Cumartesi günü, saat
2.30pm'de, Paris'teki Place de la République'de
gerçekleþtirilecek gösteri için çaðrý yapýyor.
CNDF kýsa zaman sonra parlamentoya 2004 yýlýnda
feministlerin yoðun kampanyalarý sonucunda
geçirilen Ýspanyol yasasýnýn benzeri bir yasa
taslaðý sunacaðýndan, bu özellikle önem taþýyor.
Alternative Libertaire (AL) son iki kongresinde
konuyla ilgili iki önergenin geçirilmesiyle de
tanýk olunduðu þekilde, (kadýnlara yönelik þiddete
karþý savaþýmýn da içinde olduðu) ataerkillik
karþýtý mücadelede aðýrlýklý olarak yer alýyor.
Bu nedenle sizleri Cumartesi günkü yürüyüþte
AL kortejinde yer almaya çaðýrýyoruz. Place de
la République'de saat 2.30pm'de AL bayraklarý
ve aracýný arayýn.

Gösterinin AL bildirisini indirin (Fransýzca):
http://www.alternativelibertaire.org/IMG/tract_n47_violences_faites_aux_femmes.pdf


Alternative Libertaire ["Özgürlükçü Alternatif"] (AL)
http://www.alternativelibertaire.org


Çeviri - b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center