A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , Purdue, Lafayette, Indiana, ANARÞÝST ÖÐRENCÝLER AÇLIK GREVÝNDE [en]

Date Thu, 23 Nov 2006 09:14:51 +0100 (CET)


Purdue Özgürlükçü Sosyalistler Ýttifaký'ndan anarþist öðrenciler,
Purdue Emek Eþitliði Örgütü ve dünyadaki ezilen iþçilerle ile
dayanýþma ve kýyafetlerini aðýr iþçi sömürüsünün yaþandýðý
iþyerlerinde yaptýran Purdue Üniversitesi'ni durdurmak için baský
yapmak amacýyla þu an bir açlýk grevi yapmaktalar ve [üniversitede]
kamp kurmuþ bulunuyorlar. 17 Kasým Cuma günü baþlayan açlýk grevi,
Purdue net bir biçimde Belirlenmiþ Tedarikçiler Programý'ný ve
aðýr iþçi sömürüsü karþýtý diðer önlemleri kabul edene kadar
sürecektir. Yoðun polis baskýsýna karþýn öðrenciler çeþitli
yerleþke binalarýný günün 24 saati iþgal altýnda tutuyorlar.
Purdue'daki öðrenciler olarak 7 yýldan beri Purdue'yu aðýr
iþçi sömürüsü olmayan bir yerleþke yapmak için mücadele ediyoruz.
Kampanyamýz "en önemli parçamýz"dýr. Taleplerimiz karþýlana
deðin grevimizi bitirmeyeceðiz.

PURDUE ÖZGÜRLÜKÇÜ SOSYALÝSTLER ÝTTÝFAKININ, ÜLKENÝN VE DÜNYANIN
DÖRT BÝR YANINDAN YOLDAÞLARIMIZIN YARDIMINA ÝHTÝYACI VAR!

Bize yardým etmek için ne yapabilirsiniz:

2. Purdue Mütevelli Heyeti Baþkaný Martin Jischke ve Üniversite
Ýliþkileri Baþkan Yardýmcýsý Joe Bennett ile baðlantý kurun

Purdue Mütevelli Heyeti

E-mail - trustees-A-purdue.edu

Telefon: 765-494-9710

Faks: 765-496-7465

Baþkan Martin Jischke

E-mail: mcjischke-A-purdue.edu

Telefon: 765-494-9708

Üniversite Ýliþkileri Baþkan Yardýmcýsý Joe Bennett

E-mail: jlbennett-A-purdue.edu

Telefon: 765-494-2085

2. Grevdekilere destek mektuplarý yollayýn c/o egcollective [at] riseup.net

3. Elektronik dilekçemizi imzalayýn c/o egcollective [at] riseup.net

YARDIMINIZA ÝHTÝYACIMIZ VAR! LÜTFEN PURDUE ÝLE BAÐLANTI KURUP GREVDEKÝ
ÖÐRENCÝLERLE DAYANIÞMANIZI ÝFADE EDÝN!

Anarþi için,

Purdue Özgürlükçü Sosyalistler Ýttifaký

egcollective [at] lists.riseup.net

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center