A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa , POSTA SEKTÖRÜNDE CNT*YE KARÞI BASKI [en]

Date Wed, 22 Nov 2006 08:58:16 +0100 (CET)


20 yýllýk direniþten sonra, CNT PTT Federasyonu (posta hizmetleri
çalýþanlarýnýn sendikasý) La Poste'de (Posta hizmetleri) yasaklandý.
Bu karar, 27 Ocak 2006'da La Poste idaresi ve patronlar ile (biz
azýnlýðý oluþtururken) temsiliyete sahip olan sendikalar (CFDT,
FO, CFTC, UNSA ve CGT) arasýnda yapýlan bir sözleþmeye dayanýyor.
Fazlasýyla komik biçimde bu sözleþme (her türlü çekiþmeyi
ölçerlerken) "sosyal diyaloðu kolaylaþtýrmak ve geliþtirmek"
için imzalandý. Bunun sonrasýnda, La Poste, parisli bir yoldaþa
hiç çekinmeden 15 gün (ücretsiz) iþten uzaklaþtýrma cezasý
verdi çünkü iþyerinde CNT bildirileri daðýtmýþtý. Diðer çalýþanlar
tehdit edildiler. CNT'nin ardýnda, asýl saldýrýya uðrayan þey,
yeniden yapýlandýrma ve özelleþtirmeye karþý çýkan sendikacýlýk,
sýnýf mücadelesi sendikacýlýðýdýr. Þüphe yok ki, bu sadece,
toplumun tüm kesimlerinin tüm çekiþmelerine yönelik topyekün
sansüre doðru bir adýmdýr. Kýsa zaman sonra, diðer kamu hizmetleri
de saldýrýya uðrayacak, özel sektörden söz etmeye bile gerek yok!
Geriye yalnýzca çalýþanlara yönelik bu saldýrýlara karþý çýkmayan
ana-akým sendikalar kalacak. Ancak bunun olmasýna izin vermeyeceðiz.
Bu nedenle tüm CNT sendikalarý 25 kasým cumartesi günü eylem
çaðrýsýnda bulunuyorlar.

Koordinasyon mail listesi
Coordination@redblack.org
https://listes.globenet.org/listinfo/coordination
international-A-cnt-f.org'dan
Jérémie BERTHUIN

* anarko-sendika.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center