A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýsviçre, Lozan: Oaxaca Komünü ile dayanýþma eylemi-20 Kasým [en,fr,it]

Date Fri, 17 Nov 2006 15:23:24 +0100 (CET)


20 Kasým Pazartesi saat 5.00pm'de, Place St Francois'te,
hareketin maruz kaldýðý baskýlara karþý, okullardaki koþullarýn
geliþtirilmesi ve gaddar eyalet valisi Ulises Ruiz'in görevden
alýnmasý talebiyle aylardýr mücadele eden, eðitim emekçileri
hareketini ve Oaxaca'daki halk meclisi APPO'yu desteklemek
amacýyla bir eylem düzenleniyor. Þu an bu hareket, iktidardaki
siyasal sýnýfýn otoriter yönetimine ve yolsuzluðuna karþý
çýkan bir meclis tarafýndan örgütlenmiþ geniþ bir sivil
toplum kesiminden oluþuyor. Bu, doðrudan eylem ve öz-yönetim
yöntemlerini kullanarak, Meksika toplumunda radikal bir
dönüþüm arayýþýnda olan bir hareket.

2 Aralýk Bern:
Oaxaca'daki halkýn mücadelesiyle dayanýþma için ulusal [ölçekli] gösteri

Katil, vali Ulises Ruiz'in görevden alýnmasýný talep edin!
Baskýlara ve askeri kuþatmaya son!
Tüm siyasi tutsaklara özgürlük!


Ya Basta! Lozan - Espace Autogéré - Organisation Socialiste Libertaire (OSL)


Ýngilizce çeviri FdCA-Uluslararasý iliþkiler

Türkçe çeviri b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center