A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Ýsveçli iþçilerle dayanýþma eylemi

Date Fri, 17 Nov 2006 11:13:04 +0100 (CET)


15 Kasým Çarþamba, saat 1'de Taksim Galatasaray meydanýnda toplanan AKÝ
(Anarþist Komünist Ýnsiyatif) ve Anarþist Blok, isveç konsolosluðu önüne
kadar "Özgürlük savaþan iþçilerle gelecek", "Ýþçilerin birliði sermayeyi
yenecek." , "Kapitalizm iþgaldir, devletler iþgalci." "Ýþgale karþý sýnýf
savaþý" "Kurtuluþ yok tek baþýna, ya hep beraber ya hiç birimiz.",
"Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý", "Yaþasýn iþçilerin birliði, halklarýn
kardeþliði", "Bütün devletler katildir." ve "Ýsyan, devrim, anarþi"
sloganlarý ile yürüdüler, konsolosluk önünde Ýsveç hükümetinin neo-
liberal politikalarýna karþý, SAC (Ýsveç Ýþçileri Merkez Örgütü) Sendikasý
ile Dayanýþma içeren bir basýn açýklamasý okuyarak eyleme son verdiler.

Eylemde okunan basýn açýklamasý;

Ýþsizliðin artmasý, kamu hizmetlerinin özelleþtirilmesi, güvencesiz
çalýþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý, emekçiden yana tavýr koyan sendikalara
yönelik baskýlar, gelir eþitsizliðinin artmasý... Bunlar, neo-liberalizm
olarak adlandýrýlan ve tüm dünyada emekçilerin yalnýz ve gçüsüz
kýlýnmasýný hedefleyen politikalarýn bu ülkedeki görünümleri. Biz bu
yalnýzlýðý kabullendikçe, egemenlerin medyasýnýn yarattýðý karanlýðý
aþamadýkça, kurtuluþumuzu diðer emekçilerin yanýnda olmakta deðil de
patronlarýn gözüne girmekte gördükçe bu saldýrýyý durduramayacaðýz. Bunu
durduramadýkça daha kötü koþullarda, daha güvencesiz, daha düþük maaþlý
iþlerde çalýþmak zorunda kalacaðýz. Tabi çocuklarýmýz da; ve onlarýn
çocuklarý da bu kölelik düzenine mahkum olarak yaþayacak ve ölecekler...

Bugün Ýsveç hükümeti de bu politikanýn bir parçasý olarak emekçilerin pek
çok hakkýný ellerinden alacak yeni bir yasa çýkartmaya çalýþýyor. Neo-
liberal saldýrýlarý meþrulaþtýrmak için Türkiye'de Ýngiltere'de,
Arjantin'de, ABD'de Hindistan'da, yani dünyanýn her yerinde kapitalizmin
sürekli olarak karþýlaþtýðý ekonomik krizler olmadýðýný biliyorlar. Bunun
için ilk darbelerini iþsizlere vurmaya çalýþýyorlar. Onlarý toplumun
asalaklarý olarak göstermeye çalýþýyorlar, sanki egemen sýnýflarýn
toplumdan sömürdükleriyle kimse boy ölçüþebilirmiþ gibi...

Bugün, isveç hükümetinin neo-liberal yasalarýna ?dur? diyebilmek için
genel greve çýkan isveçli kardeþlerimizle dayanýþmak ve mücadelelerini
selamlamak için bir araya geldik. Çünkü biliyoruz ki tüm dünyada
emekçilerin çýkarý ortak ve kurtuluþumuz ancak dayanýþmayý yükseltmemizle,
bu topraklardaki emek mücadelesini tüm dünya emekçileriyle
birleþtirmemizle gerçekleþebilir.

Bugün; Ýstanbul'da, Lizbon'da, Atina'da, Paris'te, Madrid'de, Varþova'da,
Stockholm'de biz varýz!

Bugün; Tüm Avrupa'da iþçisi, iþsiziyle, müslümaný, hristiyaný, ateistiyle,
kadýný, erkeði, eþcinseli, heteroseksüeliyle, tarým iþçisi, bank
veznedarý, sanayi iþçisiyle emekçilerin uluslararasý birliðini haykýrmak
için Ýsveç konsolosluklarý önündeyiz!

Bugün; patronlara, politikacýlara, komutanlara, sendika aðalarýna karþý
durabilmek için buradayýz!

Bütün ülkelerin iþçileri birleþin

Ýþçilerin birliði sermayeyi yenecek.

Uluslar Arasýnda Savaþa, Sýnýflar Arasýnda Barýþa Hayýr!


--------

Eylemin video görüntüsü:
http://istanbul.indymedia.org/uploads/2006/11/isvec_dayanisma.mov

Eylemden fotoðraflar:
http://img148.imageshack.us/my.php?image=1jpgc2gmwkjpgmidrc7.jpg
http://img148.imageshack.us/my.php?image=3jpg8s3d4ujpgmidlt5.jpg
http://img300.imageshack.us/my.php?image=4jpgxhbxrljpgmidww4.jpg
http://img148.imageshack.us/my.php?image=9jpgmidiu3.jpg
http://img300.imageshack.us/my.php?image=7jpgmidhl9.jpg
http://img148.imageshack.us/my.php?image=6jpg10zh92jpgmidrg8.jpg
http://img148.imageshack.us/my.php?image=8jpgclyc2fjpgmidxb7.jpg
http://img148.imageshack.us/my.php?image=9jpgmidiu3.jpg

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center