A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Yeni Zelanda , Wildcat Anarþist Kollektifi'nden Protesto [en]

Date Fri, 17 Nov 2006 09:41:48 +0100 (CET)


Wellington'da, adaletsiz biçimde, Maocu bir gerilla saldýrýsýna
katýlmakla suçlanarak iþkence gören, 11 genç Filipinli anarþistin
serbest býrakýlmasý talebiyle bir protesto gerçekleþtirilecek.
Bu yýl 14 Þubat'ta, Filipinler'in çeþitli yerlerinden, yaþlarý 15-25
arasýnda deðiþen bir grup anarko-punk, iyi bilinen bir otostop noktasý
olan Sagada'da yürüyüþ yapmak amacýyla yola çýkmýþtý. Polis otostop
yaptýklarý aracý durdurdu ve haklarýnda arama emri olmamasýna raðmen
gözaltýna aldý. Ardýndan, kendilerine, Maocu gerillalarýn birkaç gün
önce bir askeri karakol noktasýna saldýrý düzenlediði aktarýldý.
Katýldýklarýný reddedince, su iþkencesi, elektrik verme, sahte infaz
ve boðaz sýkma gibi daha ileri iþkencelere maruz kaldýlar. Daha genç
olan iki kiþi serbest býrakýlmak zorunda kaldý, ancak diðer 9'u
kundaklama ve cinayetle suçlanýyor. Gençlerin hepsi ekolojik
kampanyalar ve Food not Bombs [Bomba deðil Yemek] gibi gruplarda
aktifti, ancak Maocu örgütlenmelerle, yada gerilla gruplarýyla,
yada sözkonusu suçla baðlantýlarý olduðuna iliþkin hiçbir kanýt
bulunmuyor. Tutuklanmalarý yasadýþýydý. Çok kalabalýk hücrelerde,
temel gereksinimlerinden, yeterli yiyecekten bile yoksun biçimde
çok kötü þartlar altýnda tutulmaktalar.

Wildcat Anarþist Kollektifi Filipin hükümetine tutuklu kiþilerin
derhal serbest býrakýlmasý çaðrýsý yapýyor ve yarýn saat 11am'de
büyükelçiliðe bu amaçla bir protesto mektubu sunacaktýr.

SAGADA 11lisine ÖZGÜRLÜK!


çeviri - b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center