A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Filistin , Ýsrail, Azun Atme, Ayrým duvarý ve iþgale karþý birleþik mücadelede yeni bir cephe [en]

Date Fri, 17 Nov 2006 09:09:19 +0100 (CET)


Azun Atme tipik bir Filistin köyü. Ýki binden az nüfusu var ve
yetiþkinlerinden çoðu kendi topraklarýnda çalýþýyor. Ancak, pekçok açýdan,
geleneksel zeytin kanallarýna ilaveten modern sera tarýmýyla da, sýradan
bir yerleþme deðil. Ayný zamanda, doðusundan geçen ayrým duvarýyla
kesilmesi nedeniyle de farklý bir yer. Bir ay kadar önce, köydekilere, bir
ayrým duvarýnýn yapýlacaðý ve köyü tüm yönlerden çevreleyerek arazilerinin
4 bin dunamýný (4 kilometrekare) kaplayacaðý konusunda bilgi verildi.
Ayrýca, yakýndaki sömürgeci Ýsrail yerleþimlerine hizmet etmek üzere inþa
edilen yolun öteki tarafýnda kalan köyün küçük bir parçasýný ayrý bir
varlýk olarak çevreleyecek. Duvara karþý anarþistler inisiyatifinden bir
heyet, birleþik mücadele seçeneðini tartýþmak üzere bir toplantý yapmak
için davet edilmiþti ve bugün, inþa edilmeye baþlanan yeni ayrým duvarýna
karþý ilk gösteri vardý.

Öðle saatlerinde, DKAÝ'den bir grup eylemci, belediye binasýnýn
yakýnlarýnda (aralarýnda birkaç kadýn ve bazý yaþlýlarýn da yer aldýðý)
iki yüz kiþilik Azun köylülerine katýldý ve ayrým duvarý çalýþmalarýnýn
olduðu sahaya doðru uzun bir yürüyüþe baþladý. Yürüyüþçüler çok sayýda
pankart ve bayraklar taþýyordu.

Kavþaktan köye doðru giden yolda olduðumuz ve belediye yakýnlarýnda
toplandýðýmýz sýrada, Ýsrail güçlerinin zýrhlý arabalarý varlýklarýný
gösterdiler. Duvar inþaat alanýnýn yakýnlarýnda gelince, zýrhlý birkaç
araba ve bir dizi asker yolumuzu bloke etti.

Yarým saat kadar süren neredeyse sessiz bekleyiþten sonra, komutan,
kapatýlan yolun ardýndaki alaný kapalý askeri bölge ilan ederek o hattý
geçecek herkesi gözaltýna almakla tehdit etti. Ardýndan, saldýrgan bir
çavuþ bazý çocuklarý rahatsýz etmeye baþladý, DKAÝ aktivistleri karþý
koyarak kendisini durdurdular.

Bir saat daha geçtikten sonra gösteri sona erdi ve herkes evine döndü.

Azun köyünü çevreleyen yeni duvara muhalefete destek amacýyla, yakýndaki
sömürgeci Ýsrail yerleþiminden gösteriye gelen iki kiþiye rastlamak ve
konuþmalarýný dinlemek garip bir deneyimdi.


çeviri - b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center