A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa: CPE-karþýtý 4 protestocunun cezalandýrýlmasýna dair Alternative Libertaire açýklamasý [en,fr]

Date Wed, 15 Nov 2006 10:03:20 +0100 (CET)


10 Kasým Cuma günü, dört militan, Jean-Pascal, Reda, Valentin ve Pierre-
Louis, Aix-en-Provence'teki mahkeme tarafýndan cezalandýrýldý. Dördü
de, "ayaklanma" ve CPE-karþýtý hareket kapsamýndaki etkinlikler
sýrasýnda "görevlerini yapmakta olan polis gücü mensuplarýna karþý
þiddet"le suçlandýlar. Yalnýzca Jean-Pascal her iki suçlamayla birden
karþý karþýya kalýrken, diðer üçü "sadece" ayaklanmadan suçlu bulundu,
ancak duruþmanýn sonunda açýklanan mahkeme kararý çok aðýrdý:
Jean-Pascal için (ertelemeli) 4 ay ceza, Reda, Valentin ve Pierre-Louis
için (ertelemeli) 2 ay ceza.
>Buna verilen zarar için ?5,800 para cezalarý da eklenmeli. Hakim, ayrýca,
bir aydýr iþbaþýnda olmayan polis memurlarýndan birinin iddiasýyla ilgili
olarak bilirkiþi incelemesi istedi. Eðer inceleme polisin lehine
sonuçlanacak olursa, yoldaþlarýmýz polis memuruna (sosyal sigorta
ödemeleriyle birlikte) bir aylýk maaþýný ödemek zorunda kalabilirler.
Mahkeme, davacý olan diðer üç polis memuruna da, inceleme için baþvuruda
bulunma konusunda yetki tanýdý. Ödenmesi gereken meblað ?12,000'ya kadar
çýkabilir!

Olaylara iliþkin bir hatýrlatma

Geçen 1 Haziran'da, Marsilya üniversitesi edebiyat fakültesindeki
öðrenciler, üniversitede, ilk "üniversite/istihdam" tartýþmasýnýn
gerçekleþtirilmesini engellediler. "Hukuk" fakültesinde gerçekleþen
ikinci tartýþma, sonradan, etkinliðin "güvenliðini" saðlayan polisler
tarafýndan dövülen öðrencilerin karýþtýðý þiddet olaylarýný içeren
muhalefetle karþýlaþtý. Polisle yaþanan itiþ-kakýþ sýrasýnda, Alternative
Libertaire üyesi Jean-Pascal, öðrenci kalabalýðý arasýndan polis
tarafýndan çekilip alýndý ve polis gözetimine alýnmadan önce feci
þekilde dövüldü. Ertesi gün, aralarýndan biri AL üyesi olan diðer
üç militan, suç-karþýtý polis ekibinin hedef gösterdiði gözaltýlarýn
kurbaný oldu.

Bu adaletsiz mahkeme kararý, Fransa'daki CPE-karþýtý militanlarýn az çok
her yerde kurbaný olduklarý yasal þiddeti örnekliyor. Sokaklardaki bu
utancýn ardýndan, hükümet, "adalet" mahkemelerinde intikam arayýþýnda
bulunuyor. Toplumsal mücadelenin bu þekilde suç kapsamýna alýnmasý,
artýk, iktidardakilerin "adalet"in yerine getirildiði þeklinde havlayýp
durduklarý son raddesine ulaþtý. CPE'nin geri çekilmesi, kitlesel,
birleþik bir mücadeleyle garanti altýna alýnmýþtý. Bu kararlýlýk ve
birlik, kovuþturmaya uðradýklarýnda, yoldaþlarmýzý savunma amacýyla
yeniden ortaya çýkmalýdýr.

Bu dava için geçen Haziran'da baþlattýðýmýz savunma fonu halen açýk
bulunuyor.
Eðer yoldaþlarýmýza yardým etmek isterseniz SIA adýna bir çek
yollayabilirsiniz
(arkasýna "Solidarité répression" yazýn):
Alternative libertaire,
BP 295,
75921 Paris Cedex 19


Alternative Libertaire
14 Kasým 2006

http://www.alternativelibertaire.org
relations.exterieures@alternativelibertaire.org

Ýngilizce çeviri FdCA-International Relations
Türkçe çeviri b.ö./ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center