A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Þili: Toplumsal Mücadele film festivali [en,ca]

Date Mon, 13 Nov 2006 14:18:54 +0100 (CET)


Kasým ayý boyunca dünya çapýndaki kapitalizme karþý mücadeleler konusunda
bilgi yaymak ve geçmiþ mücadelelere iliþkin tarihsel belleðimizi
korumamýza yardýmcý olmak amacýyla bir film festivali gerçekleþtirilecek.
Festival, Universidad de Chile'nin J. G. Millas yerleþkesinde,
bakaloryanýn 303 numaralý odasýnda, saat 6.00pm'de yapýlacak.
Ýþte festivalin programý:
8 Kasým: "Atenco: Çemberi kýrmak". Bu belgesel, Mayýs 2006'da, Meksika'daki
San Salvador de Atenco'daki insanlara yönelik baskýlarý kýnýyor; kitle
medyasýnýn korku atmosferini yaratma etkisi ve toplumsal mücadele
içerisinde yer alan baðýmsýz medyanýn tepkisi.

15 Kasým: "Zanon, kurtarýlan bir fabrika". Arjantin'deki Zanon fabrikasý
iþçilerinin mücadelelerini, iþleri üzerindeki denetimin sorumluluðunu nasýl
kendi üzerilerine aldýklarýný anlatýyor. Film, ayný zamanda, [iþçilerin]
mücadelelerini ve üretim araçlarýný geri alma çabalarýnýn sonuçlarýný da
inceliyor.

22 Kasým: "Ütopyayý yaþamak". 1936'daki halkýn önderliðinde gerçekleþen
Ýspanyol Devrimi sýrasýndaki mücadeleyi ve yeni bir sistem, özgürlükçü
komünizmi inþa etmeye yönelenleri gösteren mükemmel bir belgesel.

Herkes davetlidir!
Giriþ, elbette ücretsizdir.

Afiþ için bakýnýz http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=4162

Difunde, comenta, informa !

Frente de Estudiantes Libertarios - FeL
(Santiago, Þili)
http://www.felchile.org

Çeviri www.anarkismo.net
Türkçe çeviri - ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center