A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Filipinler: 17 Kasým Tutuklu Anarþistler için Eylem Günü

Date Sun, 12 Nov 2006 21:39:41 +0100 (CET)


Yalan yere bir Maocu saldýrýyla suçlanarak Filipinler'de
saldýrýya uðrayan ve tutuklanan Sagada 11lisi genç anarþistler
için protesto eylemi günü - 17 Kasým Cuma günü, telefon edin,
faks çekin, email atýn, yazýn. Ayrýca büyükelçiliklerde
gösteriler vs de desteklenmektedir, lütfen aþaðýdaki bildiriyi
kopyalayýp çoðaltýn ve en azýndan doðrudan tutsaklara yazýn.

17 Kasým Filipinler'de Tutuklu Olan Anarþistler için Eylem Günü
http://www.indymedia.org.uk/en/2006/11/355650.html

11 GENÇ ANARÞÝST FÝLÝPÝNLERDE YALAN YERE BÝR MAOCU SALDIRIYLA
SUÇLANARAK ÝÞKENCE GÖRÜYOR
Bu yýl 15 Þubat'ta Filipinler'in çeþitli yerlerinden, yaþlarý 15-25
arasýnda deðiþen bir grup anarko-punk, iyi bilinen bir otostop noktasý
olan Sagada'da yürüyüþ yapmak amacýyla yola çýkmýþtý. Polis otostop
yaptýklarý aracý durdurdu ve haklarýnda arama emri olmamasýna raðmen
gözaltýna aldý. Ardýndan, kendilerine, Maocu gerillalarýn birkaç gün
önce bir askeri karakol noktasýna saldýrý düzenlediði aktarýldý.
Katýldýklarýný reddedince, su iþkencesi, elektrik verme, sahte infaz
ve boðaz sýkma gibi daha ileri iþkencelere maruz kaldýlar. Daha genç
olan iki kiþi serbest býrakýlmak zorunda kaldý, ancak diðer 9'u
kundaklama ve cinayetle suçlanýyor.

Gençlerin hepsi ekolojik kampanyalar ve Food not Bombs [Bomba deðil
Yemek] gibi gruplarda aktifti, ancak Maocu örgütlenmelerle, yada
gerilla gruplarýyla, yada sözkonusu suçla baðlantýlarý olduðuna
iliþkin hiçbir kanýt bulunmuyor. Tutuklanmalarý yasadýþýydý. Çok
kalabalýk hücrelerde, temel gereksinimlerinden, yeterli yiyecekten
bile yoksun biçimde çok kötü þartlar altýnda tutulmaktalar.

Uluslararasý dayanýþma bu davada çok büyük bir farklýlýk yaratabilir.
Londra'daki Filipinler büyükelçiliðinde bir gösteri yapýlmýþtý;
þimdi 17 Kasým Cuma günü için, hem tutulduklarý cezaevine hem de
Londra'daki Filipinler büyükelçiliðine telefon çaðrýlarý, mektuplar,
fakslar ve emailler yoluyla serbest býrakýlmalarý için baský
yapmaya çaðýrýyoruz. Adlarýný belirterek Sagada 11lisi için telefon
ettiðinizi/yazdýðýnýzý söyleyebilir ve durumlarýnýn nasýl olduðunu
sormak istediðinizi/tutuklanmalarýnýn yasadýþý olduðunu belirtebilir/
derhal serbest býrakýlmalarýný vs talep edebilirsiniz.
Maocu/terörist eylemlerde yer almakla suçlandýklarýný anýmsayýn,
bu nedenle onlarý açýktan siyasi herhangi birþeyle iliþkilendirmemek
konusunda dikkatli davranýn.

Asya Ýnsan Haklarý Komisyonu'nun örnek mektubu:
www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2006/1836 and /1886
Filipin polisi: Gen. Arturo Lumibao: 0063 27264361
Cezaevi:aþaðýdaki adrese bakýn, telefon numarasý: 0063 744222304
Filipin Büyükelçiliði: 0207 9371600, Faks: 020 79372925,
Email: embassy@philemb.co.uk
Ve Sagada 11lisini destek amacýyla bir mesaj yazýn: Darwin Alagar,
Hücre 1 (yaþ 21), Rundren Lao, Hücre 3 (yaþ 24), Jefferson Dela Rosa,
Hücre 3, (yaþ 22), Metro Villegracia, Hücre 4 (yaþ 24), Neil Russell
Balajadia, Hücre 5 (yaþ 25), Ronron Pandino, Hücre 8 (yaþ 23),
Arvie Nunez, Hücre 8 (yaþ 23), Aldous Christian Mafosa, Hücre 9
(yaþ 19), Anderson Alonzo, Hücre 12 (yaþ 18),
Adres: c/o Jail Warden James Simon, Benguet Provincial Jail,
Justice Hill, La Trinidad, Benguet 2601, Philippines

SUÇLAMALARI GERÝ ALIN - SAGADA 11LÝSÝNÝ SERBEST BIRAKIN!

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center