A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Portekiz: "Luta Social" 20.Sayý çýktý [en,pt]

Date Sat, 11 Nov 2006 12:23:12 +0100 (CET)


AC-Interpro bülteninin Ekim 2006 sayýsý, "Luta Social"
(Toplumsal mücadele) indirilebilir PDF formatýnda çýktý.
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE INTERPROFISSIONAL BÜLTENÝ
20. Sayý'nýn Özeti:
* Sýnýf Savaþý haberleri
- Elektrik ücretleri - hükümet geri adým atýyor
- Artan enflasyondan hükümet sorumlu
- En temel haklarýn yýkýmý sürüyor - Ulusal Saðlýk Hizmeti
- Oporto: özelleþtirme-karþýtý 40 gösterici tiyatroyu iþgal etti
- Daha ucuz ilaçlar - evet, ama kim için???
- GM Portekiz çalýþýlan her yýl için 2 aylýk temel ücrete eþit tazminat
ödeyecek
- Johnson iþçileri Portalegre'de 4-günlük greve gidiyor
- Sendikalar yeni Öðretmenler Tüzüðü önerisini reddediyor
- Hükümetin "sosyal adalet" için önerileri - kamu çalýþanlarýnýn sosyal
sigorta ödemelerini arttýrmak
- Portalegre ve Nelas'taki Johnson Controls fabrikalarý 2007 sonunda
kapanacak
- Geleceðimizi satmak
Bu makaleler ve diðer þeylere iliþkin daha fazla ayrýntý için, günlük
"Luta Social" bültenlerine bakýnýz: http://luta-social.blogspot.com

* Makale: Bologna'nýn Maskesini Ýndirmek, Manuel Baptista
* Not: Kamu eðitim sistemine saldýrý, Nuno Freitas
* AC-Interpro - hatýrlanacak tarihler
* "AC-Interpro's Jornadas Interprofissionais": Özgürlükçü sendikalist
Emidio Santana'nýn doðumunun yüzüncü yýldönümü anýsýna
* Açýklama: 8-9 Kasým'da kamu sektörü grevleri

Bültenin PDF'i buradan indirilebilir:
http://www.acinterpro.org/LUTASOCIAL%20n.20.pdf

Tüm makaleler Potekizce

ASSOCIAÇÃO DE CLASSE INTERPROFISSIONAL
http://www.acinterpro.org
acinterpro@gmail.com

BOLETIM LUTA SOCIAL
http://luta-social.blogspot.com/
luta_social@sapo.pt


Çeviri A-Infos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center