A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kanada , Ottawa, Özerk Bölgeler'in (TAZ) Baþarýsýzlýklarý ve Kültürel Direniþ [en]

Date Fri, 10 Nov 2006 15:25:14 +0100 (CET)


19 Kasým Pazar 2006 günü 1:30pm'de
yerel bir aktivistin konuþmasýnýn ardýndan tartýþma..
Jack Purcell Community Centre 320 Jack Purcell Lane,
(hemen Elgin St'e dönünce Gilmour St'in köþesinin
yakýnlarýnda). Ne Ödeyebilirseniz
Tekerleklisandalye Bulunur! Çocuk-dostu!
Kontak: a_ottawa@mutualaid.org
Raves, açýkhava festivalleri, sokak festivalleri ve karþýkültür
üzerine bir tartýþma. Kültürel direniþ biçimleri olarak potansiyellerine
ve son olarak bu potansiyeli canlý tutmayý baþaramamalarýna göz atacaðýz.
Bu tartýþma aðýrlýklý olarak, bu etkinliklerin, Hakim Bey'in tanýmladýðý
TAZ Geçici Özerk Bölge (Temporary Autnomous Zone) ifadeleri olmalarýnýn
yaný sýra, gençlik altkültürlerinin birlikte-biçimlenmeyi* reddetme
giriþimlerinde genel olarak neden anarþizan ilkeleri benimsemeye
daha istekli olduklarýna odaklanacaktýr.

Anarþist Tartýþma Grubu iki haftada bir Pazarlarý öðleden sonra toplanýyor.
Anti-otoriter ve anti-kapitalist bakýþaçýsýný paylaþan yerel Ottawa
aktivistleri ve topluluk üyeleriyiz. Çeþitli mücadelelerin içerisinde
yer almaktayýz ve teori ile pratik arasýndaki baðý korumanýn önemine
inanmaktayýz. Tartýþmalar, okumalar, sunumlar yada kýsa filmlere
dayanmaktadýr. Okuma varsa, isteðe baðlýdýr ve tartýþmanýn baþlangýcýnda
özetlenecektir.

çeviri - b.ö./ainfos

---
*[Çev.Notu: comodification]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center