A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Öteki Kampanya'nýn Meksika ABD sýnýrýndaki prote sto eylemi

Date Wed, 8 Nov 2006 22:42:32 +0100 (CET)


?Oaxaca askeri kýþla deðildir, ordu dýþarý? çaðrýsýyla Subcommandante
Marcos?un da içinde bulunduðu yüzlerce kiþi Ciudad Jua'rez ile El Paso,
Texas?ý birbirine baðlayan Lerdo de Tejada uluslararasý köprüsünü iþgal
etti.
Sabah 10 sularýnda Öteki Kampanya'nýn Meksika ve ABD'den katýlýmcýlarý,
Ulises Ruiz yönetimini ve Oaxacalýlara karþý yürütülen baskýyý protesto
etmek amacýyla köprüde buluþtu.
Meksika tarafýndan köprünün en üst noktasýna geldikten sonra ?Öteki
Taraftaki Öteki Kampanya? üyelerinin de aynýsýný yapmalarýyla hep beraber
?Biz sýnýrsýz bir halkýz? diye slogan attýlar.
Sýnýrdaki Halklar Birliði?nden bir temsilci ?Bugün buraya güneyin
mücadeleleri ile kuzeyinkini birleþtirmek üzere geldik, bugün burada sýnýrda
sömürüye, ölüm duvarýna karþý direnen insanlar var çünkü bizler suçlu ya da
terörist deðiliz, bizler emekçi insanlarýz. Onlarýn, vazgeçmeyeceðimizi
bilmelerini, toprak, özgürlük ve adalet için mücadeleyi sürdüreceðimizi
bilmelerini ve sýnýrdan gitmelerini istiyoruz,? diye konuþtu.
Göçmen Ýþçiler Derneði, Meksiko Dayanýþma Aðý, Chicano/Chiacan Öðrenci
Hareketi ve Mahalle Adalet Hareketi hep beraber, týpký dünyaya onur dersi
veren Oaxacalýlarýn yaptýðý yüzlerce barikat gibi köprüde barikat
kuracaklarýný duyurdular.
El Paso?dan Mari'a Eugenia Lo'pez isimli bir öðrenci: ?Ben aslen
Oaxacalýyým, benim ailem de hükümet tarafýndan sürgün edilen birçok aileden
biri. Biz mücadelenin içindeyiz çünkü halkým bana mücadelenin her yerde
varolduðunu öðretti,? dedi.
Arkadaþlarý Brad Will?in ölümü üzerine büyük acý içindeki Indymedia New York
üyesi göstericiler ?Kardeþimizi kaybettik. Hayata gözlerini kapamadan önce
Oaxaca?lýlarla barikattaydý. Brad adaletsizliðin ve baskýnýn tüm dünyada
görünür kýlýnmasý için hayatýný riske attý. Brad bir rüyanýn gerçekleþmesine
yardýmcý olurken öldü. Bir yandan onun yasýný tutarken öte yandan da onun
yaþamýný ve yaptýðý tercihi saygýyla anýyoruz,? demek için gelmiþlerdi.
Eylemin bir diðer talebi de ?kayýp? siyasi tutuklularýn iade edilmesiydi.
Vi'ctor Hugo Ontiveros Go'mez?in babasý Ernesto Ontiveros kaybolanlarýn
aileleri adýna konutu: ?Oðlum 1993?ten beri gözaltýnda kaybedilen 196
kiþiden biri. Bunlarýn dýþýnda korkudan dolayý isimleri kaydedilmemiþ
baþkalarý da var. Zedillo?yla konuþtuk, hiçbir þey olmadý, Fox?la konuþtuk
bir þey olmadý, hiçbiri ortaya çýkmadý, ne canlý ne de ölü.?
Daha sonra Sýfýrýncý Delege Marcos konuþtu: ?Buraya Oaxaca halkýyla
dayanýþmak ve Ciudad Jua'rez?de, Chihuahua eyaleti boyunca ve tüm kuzey
sýnýrý boyunca tanýk olduðumuz bir dizi adaletsizliði protesto etmek
amacýyla sembolik olarak köprüyü kapamaya geldik.?
Marcos konuþurken polis helikopterleri alçaktan uçuþ yapmaya baþladý.
Ýnsanlar helikopterleri protesto ederken Subcommandante Marcos da þöyle
devam etti:
?Bush?un Meksika?daki Fox Yönetimiyle iþbirliði içinde inþa ettiði duvarýn
bir ölüm duvarýndan öte bir þey olmadýðýný biliyoruz. Kötü bir þey yapmak
için deðil, sadece iþ bulmak için öteki tarafa geçmeye çalýþan
vatandaþlarýmýza terörist muamelesi yapýlýyor. Burada, Ciudad Jua'rez?de
ayrýca genç kadýnlarýn öldürüldüðünü ama suçlularýn bulunamadýðýný gördük.
Jua'rez ve Chihuahua yönetimleri suç ortaðýdýr.?
Buraya Oaxacalýlara yalnýz olmadýklarýný göstermek için geldik. Onlara
Chihuahua, Jua'rez, El Paso, tüm ülke hatta Texas?ýn onlarýn mücadelesinin
yanýnda olduðunu göstermeye geldik.
?Öteki Kampanya olarak bu sýnýrý tanýmýyoruz, sýnýrýn öteki tarafýndaki
yoldaþlarýmýzý Meksika?nýn, bizim bir parçamýz olarak görüyoruz. Ve
mücadelemiz bu helikopteri, bu çizgiyi ve hatta yukarýdaki bu bayraðý bile
tanýmýyor. Meksika?nýn bu çizgiyle baþlamadýðýný, çok daha derinlerde
baþladýðýný düþünüyoruz, insanlarýmýz nerede mücadele ediyor ve çalýþýyorsa
orasý Meksika?dýr.
?Öteki taraftan gelen Yoldaþlar, öteki taraf diye bir þey yoktur, bu bir ve
de ayný þeydir. Asýl öteki tarafta olanlar, bu helikopterde olanlar ve Beyaz
Saray?da olanlardýr ve birlikte aþaðýdan biz hepsini düþüreceðiz. Bizim
önerimiz budur, bu sýnýrý tanýmayan ülkemizde her þeyin aþaðýdan
belirlenmesini istiyoruz.?
Marcos ayrýca kalabalýða Chiapas?ta EZLN?nin ve diðer eyaletlerde Öteki
Kampanya?nýn eylemleri ile ilgili bilgi verdi: ?Zapatista yoldaþlarýmýz þu
anda San Cristobal de las Casas?ta, Comitan?da Altamiro?da ve Palenque?de
otoyollarýn kapatýldýðýný bize bildirdiler. Chiapas?ta ulaþým halihazýrda
imkansýz hale gelmiþ durumda çünkü Zapatistalar, Oaxaca?yla dayanýþma
amacýyla otoyollarý kapatýyorlar. Morelos eyaletinde ve Meksiko City?de de
ana caddelerin ve otoyollarýn kapalý olduðunu biliyoruz. Ve bu, bizim Fox?a
yalanlarýna ve insanlarý kandýrmaya son vermesini söyleme yolumuz.?
Eyleme katýlanlar sýnýr hattýnda barikat kurmak için çuvallarý taþýmaya
baþlarken Sýfýrýncý Delege Marcos ?Biz bunu söylemeye geldik ve umarým bu
ses Oaxaca?ya ulaþýr?, diyerek konuþmasýný bitirdi.
2 Kasým 2006

Öteki Kampanya'yý ilk günden beri takip eden alternatif haber aðý
Narconews?ten çeviren www.otonomlar.org

Dünyanýn her yanýnda Oaxaca?daki þiddete karþý gösteriler düzenlenmekte. Bu
eylemlerden birisi de sanal oturma eylemi. Meksika büyükelçiliklerinin
sayfalarýnýn bloke edilmesi yoluyla gerçekleþtirilen bu eyleme katýlmak için
http://www.mountainrebel.net/oaxaca adresini kullanabilirsiniz.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center