A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Filipinler , Manila, «Sagada 11lisi»ni Destekleyin Dayanýþmaya ihtiyaç var [en]

Date Wed, 8 Nov 2006 22:40:14 +0100 (CET)


«Sagada 11lisi» Kuzey Filipinler'deki bir askeri sýnýr karakoluna
komünist gerillalarýn saldýrýlarýna katýldýklarý gerekçesiyle
yok yere suçlanan bir grup anarþist tutsak. Lütfen bu dava ile
ilgili bilgiyi olabildiðince yayýn - 7 aydan bu yana cezaevinde
bulunuyorlar ve çok az uluslararasý destek gördüler.
Darwin Alagar, Hücre 1 (yaþ 21); Rundren Lao, Hücre 3 (yaþ 24); Jefferson
Dela Rosa, Hücre 3 (yaþ 22); Metro Villegracia, Hücre 4 (yaþ 24); Neil
Russell Balajadia, Hücre 5 (yaþ 25); Ronron Pandino, Hücre 8 (yaþ 23);
Arvie Nunez, Hücre 8 (yaþ 23); Aldous Christian Mafosa , Hücre 9 (yaþ 19);
Anderson Alonzo, Hücre 12 (yaþ 18). Postalar þu adrese yollanabilir: (isim
ve hücre numarasý), c/o Jail Warden James Simon, Benguet Provincial Jail,
Justice Hill, La Trinidad, Benguet 2601, Philippines

Tutsaklarýn tümü az da olsa Ýngilizce okuyabiliyor ve diðer
anarþistlerle baðlantý kurma, dünyanýn dört bir yanýndaki gündelik
yaþamýn yaný sýra punk ve aktivizm konularýnda birþeyler öðrenme
konusunda çok istekliler. Konser afiþleri ve fotoðraflar, kuþlamalar,
stikýrlar, "patchwork"ler ve tiþörtler de memnuniyetle kabul edilecektir.
Öte yandan þunu da aklýnýzdan çýkarmayýn, komünist gerilla olmakla
suçlanmaktalar ve açýk siyasi materyaller onlara karþý kullanýlabilir.
Geçmiþte yapýlan dayanýþma eylemleri onlar açýsýndan çok anlamlýydý
ve farklýlýk yaratabilir, özellikle de fotoðraflar gönderilebilirse.

Ayrýca, temel gereksinimler için, avukatlar yalnýzca akrabalarla
ilgilenmeyi tercih ettiðinden yasal sürece de büyük yardýmý
dokunacak þekilde arkadaþlarýnýn ve ailelerinin ulaþým ve
konaklamasý için de mali yardýmlara ihtiyaç bulunuyor.

Manila'ya para yada diðer eþyalarýn nasýl gönderileceðine iliþkin
bilgi için, solidaritysp-A-lycos.com adresinden Solidarity South
Pacific ["Dayanýþma Güney Pasifik"] ile baðlantý kurun.

çeviri - b.ö./ainfos


[ Konuyla ilgili önceki haberler:
Filipinli Anarþistler Tutuklandý ve Ýþkence Gördü
http://www.ainfos.ca/06/feb/ainfos00324.html
Hacktivistler Filipin Hükümetinin Websitelerine Saldýrýyor
http://www.ainfos.ca/06/mar/ainfos00491.html ]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center