A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýsveç, 15 Kasým: SAC 2.5 milyon iþçiye grev çaðrýsý yapýyor [en]

Date Wed, 8 Nov 2006 09:25:09 +0100 (CET)


Ýsveç sendikasý sendikalist SAC, yeni saðcý Ýsveç hükümetinin iþsizlik
yardýmlarýnýn kesilmesi*ve iþsizlik sisteminde topyekün reform yapýlmasý
yönündeki yasa teklifine karþý siyasi bir greve katýlmalarý amacýyla
özel sektördeki 2.5 milyon Ýsveçli iþçinin tamamýna çaðrý yapýyor.
Bu durum, Ýsveç'in uyku halindeki çalýþan hareketini canlandýrdý.

Tüm sendikalar, þirket toplantýlarý, resmi protesto duyurularý,
hükümet binasýnýn önünde çöp yýðýnlarýnýn birikmesine neden olma
tehditleriyle farklý eylem biçimleri geliþtiriyor.

En radikal eylem, özgürlükçü sendika SAC'tan geliyor. SAC, bugün,
teklife karþý 15 Kasým'da genel grev çaðrýsý yayýmladý. Kanun teklifi
16 Kasým'da Ýsveç parlamentosunda oylanacak. SAC yalnýzca 7000 üyeye
sahip olsa da, SAC'ýn resmi çaðrýsý özel sektördeki 2.5 milyon çalýþana
hitap ediyor. Özel sektördeki tüm çalýþanlar (kamu sektöründe siyasi
grevler yasaklanmýþ bulunuyor) yasal anlamda SAC'ýn çaðrýsýna uyabilirler.
SAC Genel Sekreteri Moa Norell, bugün, (Ýsveç'teki en çok satýlan
gazete olan) Aftonbladet'te bir makaleyle (büyük sendikalar kollektif
sözleþmelere baðlý olduðundan) tüm sendikal grevler yasaklanmýþ
olmasýna raðmen bütün çalýþanlarýn siyasi greve katýlabileceðini
açýklýyor. (http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,922180,00.html)

Ýsveç'in her yerinde 15 Kasým'da 2 saatlik siyasi grev için
seferberlikler olacak... SAC tüm üyelerine 24 saatlik grev
çaðrýsýnda bulunuyor. Ýsveççe bilen okurlar grev hazýrlýklarýný
SAC web sayfasýndan takip edebilirler http://www.sac.se

Ronny Stansert


Teklifle, iþsizlik sigortasý hükümetin mali katkýsýnýn kesilmesi
sonucunda yüzde 50 oranýnda kesilecek. Ýsveç reformist sendika merkezi,
hükümet teklifinin "iþsizlikle ilgisi olmayan vergi kesintileri ve
reformlarý finanse etmek amacýyla" yapýldýðýný belirtiyor. LO ayrýca
"Ýþsizlik sigortasý[fonu]ndan her yýl 600 000 kiþinin tazminat aldýðýný"
da belirtiyor.
---m


çeviri - batur özdinç/ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center