A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul, 6 Kasým: Anarþistler Diploma ve Önlükler Ateþe Verdiler

Date Tue, 7 Nov 2006 19:38:06 +0100 (CET)


06.11.2006-ÝSTANBUL- 6 Kasým?da Beyazýt?ta Anarþist Blok eðitim karþýtý
eylem yaptý. Saat 11:30 civarlarýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi önünde toplanan anarþistler Beyazýt?ýn 6 Kasým alýþkanlýðýný
deðiþtirdi.
Edebiyat Fakültesinden Merkez bina ana kapýnýn önüne yürüyen diplomalý
zombiler halindeki öðrenciler ana kapýnýn önünde isyan çýðlýklarýyla
üzerlerindeki önlükleri parçalayarak çýkardýlar ve ellerindeki diplomalarla
beraber ateþe verdiler. Sonrasýnda açtýklarý (SÝSTEMÝN CANINA ?OKU?YALIM)
pankartýyla, sloganlar eþliðinde meydaný terk ettiler.

Meydandan ayrýlan anarþistler yanlarýnda getirdikleri 100 adet kýrmýzý
kurdeleli diplomalarý öðrencilere ?Gençliðini harcama diploma hemen burada?
diyerek daðýttýlar.

?Eðitilmek istemiyorum? yazýlý kuþlamalarý fýrlatarak eylemlerini gelecek
6 Kasým için randevulaþarak sonlandýrdýlar.

Eylemden fotoðraflar:
http://istanbul.indymedia.org/uploads/2006/11/6kasim2006_1.jpg

Eylem haberi, kuþlama ve fotoðraflar:
http://istanbul.indymedia.org/news/2006/11/154789.php

Kuþlama:
Arka: http://img379.imageshack.us/img379/1332/untitled1rf9.jpg
Ön: http://img390.imageshack.us/img390/3091/estemiyorumarkaph0.jpg

...........

Eylemde Daðýtýlan Bildiri:?Oku?yalým evet ama Sistemin canýna ?Oku?yalým.

Beyin yýkama endüstrisi tarafýndan zombileþtirilmiþ (öðrencileþtirilmiþ)
olanlar, 6 Kasým?da Beyazýt?ta sistemin kalifiye köleleri olmak için
eðitilmeye, bilginin uzmanlarda toplanmasýna, gerontokrasiye (yaþlýlarýn
egemenliðine), bilginin iktidarýna ve kurumsallaþmasýna, Eðitime ve
Uysallaþtýrýlmaya kýsacasý Sisteme karþý, sistemin onlar için biçtiði
önlükleri ve diplomalarý üzerlerinden atacaklar.

Bir piramit biçiminde inþaa edilen toplumda doðduklarýndan bu yana aile,
tüketim kültürü, medya, okul, ordu, iþ tarafýndan sisteme entegre edilmek,
haksýzlýklara karþý kayýtsýz kalmak, uzmanlara ve otoritelere boyun eðmek ve
isyan etmemek üzere eðitilen insan artýk yaþayan bir ölüye dönüþmüþtür.
Irkçýlýðý, yabancý düþmanlýðýný, farklý olana savaþ açmayý, mülkiyetçiliði,
eþcinsel ve azýnlýk düþmanlýðýný, kalkýnma adýna çevresel kýyýmlarý, ulu
önderlere boyun eðmeyi salýk veren sistemin bütün kurumlarý bu anlamda bir
iþbirliði halindedir..

Tüm bunlar kapitalizmin ve devletlerin daha fazla duvar örme, insanlarý ve
gezegeni daha fazla sömürme açgözlülüklerinden kaynaklanmaktadýr. Bugün eðer
insanlýðýn çoðunluðu eli kanlý, zorba efendilerinin izlerinden gidiyorlarsa,
bu sadece eðitim sürecinin ne kadar ciddi boyutlara ulaþtýðýnýn
göstergesidir.

6 Kasým öðrencilerin sadece YÖK?e (Yüksek Öðretim Kurulu) ve onun
anti-demokratik uygulamalarýna karþý bir direniþ günüyken bizler de dikkati
YÖK gibi haksýzlýk kurumlarýnýn kaynaðýna yani okulun, sistemin kendisine
çekmeyi tercih ediyoruz.

Çünkü bizler daha fazla reformlara, geri adýmlarla ve özgürlük
hayallerimizin daha fazla ertelenmesine tahammül edemiyoruz. Eðer özgür ve
onurlu bir yaþam istiyorsak bunu efendilerin eteklerinden dökülecek
kýrýntýlarla deðil efendilerimizle yüzleþmeyle ve onlarýn varlýklarýna karþý
mücadele etmekle gerçekleþtirebileceðimize inanýyoruz. Soruþturma,
fiþlenme, falakaya yatýrýlma, hapsedilme, iþkence edilme ve katledilme
korkusuyla isyancý ruh bastýrýlamaz.

Bizler kimse tarafýndan eðitilmek istemiyoruz, eðitime ihtiyacýmýz yok,
kendini beðenmiþ, kibirli öðretmenlere ihtiyacýmýz yok, otoritelere,
uzmanlara ihtiyacýmýz yok. Bilginin sokaða çýkmasýna ve herkesin bilgiyi
gönüllülük temelinde paylaþýlmasýna ihtiyacýmýz var.

En önemlisi insanlarýn özgürlükçü iliþkileri yaratarak, dünya üzerindeki
devletlerin, kapitalizmin ve her türden tahakküm iliþkisinin yok edilmesine
ihtiyacýmýz var. Sadece eðitim denen beyin yýkama kurumlarýnýn deðil, onun
kaynaðý olan sistemin yýkýlmadýkça herhangi bir sonuca ulaþabileceðimize
inanmýyoruz.

Ve tüm öðrencileþtirilmiþ olanlarý, birlikte sistemin bize biçtiði önlükleri
ve maskelerini çýkartarak, onun bizim için ördüðü duvarlarý yýkarak isyan
etmeye çaðýrýyoruz.

HAYALLER TESLÝM ALINAMAZ!

EÐÝTÝME HAYIR!

UZMANLAR ÇÖPE! BÝLGÝ SOKAÐA!

KIR KIR SIRALARI KIR, YAK YAK OKULLARI YAK!

OKULDA ÖÐRENCÝ, OFÝSTE MAHKUM!

DUVARDA BÝR TUÐLA OLMAYALIM! SÝSTEMÝN CANINA OKUYALIM!

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center