A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Hollanda , Vrije Bond / Özgür Sendika [en]

Date Mon, 6 Nov 2006 13:55:25 +0100 (CET)


Vrije Bond - Özgür Sendika 'özyönetim ve sendikalizm için
temel örgütlenme' altbaþlýðýnýn tercümesi. Grup, üyeleri
hiyerarþi eksikliði ve anarþizme baðlý olarak '80lerin
sonunda bir sendikadan kopanlar tarafýndan kuruldu.
Anarþizan bir yolla iþbirliði içinde olan 60 kadar kiþiyiz.
Yýlda dört kez 'Buiten de Orde' (Düzenin Dýþýnda) adýnda
bir dergi çýkarýyoruz, katkýlarla (ayný zamanda yurtdýþý
olmak üzere, grevde olan üyeler, faaliyetlerde birbirine
yardým etmek, aktivizm ve diðer þeyler için) bir
dayanýþmafonu saðlýyoruz ve benzeri birkaç grupla
VB olarak ortaklaþýyoruz. Ancak, dayanýþma gruplarý vb.
þeylere üyelerin çoðu -VBdelegesi olarak deðil - kiþisel
olarak katýlýyorlar.
http://www.buitendeorde.nl/9997/art.php?art=04
http://www.buitendeorde.nl/

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center