A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul, 6 Kasým: "Oku"yalým ama Sistemin Canýna "Oku"yalým

Date Mon, 6 Nov 2006 09:41:35 +0100 (CET)


?Oku?yalým evet ama Sistemin canýna ?Oku?yalým.
Beyin yýkama endüstrisi tarafýndan zombileþtirilmiþ (öðrencileþtirilmiþ)
olanlar, bugün Beyazýt?ta sistemin kalifiye köleleri olmak için
eðitilmeye, bilginin uzmanlarda toplanmasýna, gerontokrasiye (yaþlýlarýn
egemenliðine), bilginin iktidarýna ve kurumsallaþmasýna, Eðitime ve
Uysallaþtýrýlmaya kýsacasý Sisteme karþý, sistemin onlar için biçtiði
önlükleri ve maskeleri üzerlerinden atacaklar.

Bir piramit biçiminde inþaa edilen toplumda doðduklarýndan bu yana aile,
tüketim kültürü, medya, okul, ordu, iþ tarafýndan sisteme entegre edilmek,
haksýzlýklara karþý kayýtsýz kalmak, uzmanlara ve otoritelere boyun eðmek
ve isyan etmemek üzere eðitilen insan artýk yaþayan bir ölüye dönüþmüþtür.

Tüm bunlar kapitalizmin ve devletlerin daha fazla duvar örme, insanlarý ve
gezegeni daha fazla sömürme açgözlülüklerinden kaynaklanmaktadýr. Bugün
eðer insanlýðýn çoðunluðu eli kanlý, zorba efendilerinin izlerinden
gidiyorlarsa, bu sadece eðitim sürecinin ne kadar ciddi boyutlara
ulaþtýðýnýn göstergesidir.

6 Kasým öðrencilerin sadece YÖK?e (Yüksek Öðretim Kurulu) ve onun anti-
demokratik uygulamalarýna karþý bir direniþ günüyken bizler de dikkati YÖK
gibi haksýzlýk kurumlarýnýn kaynaðýna yani okulun, sistemin kendisine
çekmeyi tercih ediyoruz.

Çünkü bizlerin daha fazla reformlara, geri adýmlarla ve özgürlük
hayallerimizin daha fazla ertelenmesine tahammül edemiyoruz. Eðer özgür ve
onurlu bir yaþam istiyorsak bunu efendilerin eteklerinden dökülecek
kýrýntýlarla deðil efendilerimizle yüzleþmeyle ve onlarýn varlýklarýna
karþý mücadele etmekle gerçekleþtirebileceðimize inanýyoruz. Soruþturma,
fiþlenme, falakaya yatýrýlma, hapsedilme, iþkence edilme ve katledilme
korkusuyla isyancý ruh bastýrýlamaz.

Bizler kimse tarafýndan eðitilmek istemiyoruz, eðitime ihtiyacýmýz yok,
kendini beðenmiþ, kibirli öðretmenlere ihtiyacýmýz yok, otoritelere,
uzmanlara ihtiyacýmýz yok. Bilginin sokaða çýkmasýna ve herkesin bilgiyi
gönüllülük temelinde paylaþýlmasýna ihtiyacýmýz var.

En önemlisi insanlarýn özgürlükçü iliþkileri yaratarak, dünya üzerindeki
devletlerin, kapitalizmin ve her türden tahakküm iliþkisinin yok
edilmesine ihtiyacýmýz var. Sadece eðitim denen beyin yýkama kurumlarýnýn
deðil, onun kaynaðý olan sistemin yýkýlmadýkça herhangi bir sonuca
ulaþabileceðimize inanmýyoruz.

Ve tüm öðrencileþtirilmiþ olanlarý, birlikte sistemin bize biçtiði
önlükleri ve maskelerini çýkartarak, onun bizim için ördüðü duvarlarý
yýkarak isyan etmeye çaðýrýyoruz.


HAYALLER TESLÝM ALINAMAZ!

EÐÝTÝME HAYIR!

EÐÝTÝM KURUMLARI DAÐITILSIN!

UZMANLAR ÇÖPE! BÝLGÝ SOKAÐA!

KIR KIR SIRALARI KIR, YAK YAK OKULLARI YAK!

OKULDA ÖÐRENCÝ, OFÝSTE MAHKUM!

DUVARDA BÝR TUÐLA OLMAYALIM! SÝSTEMÝN CANINA OKUYALIM!


--ANARÞÝST BLOK--

6 KASIM 2006
TOPLANMA YERÝ: Ý.Ü. Edebiyat Fakültesi Önü
TOPLANMA SAATÝ: 11:30
EYLEM YERÝ: Ý.Ü. Ana Kapý Önü

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center