A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Meksika , PFP (devlet güçleri ) Oaxaca Üniversitesi'nden Çekiliyor [en]

Date Fri, 3 Nov 2006 10:33:53 +0100 (CET)


Bilgiler sýnýrlý ancak görünen o ki PFP, Univresidad Autonomo
Benito Juarez'den çekiliyor. Bu sabah kampüsü tümüyle kuþatmýþlardý.
Üniversitenin içindeki insanlar barikatlarda kalýrken, Radyo APPO
herkese harekete destek vemek için dýþarý çýkarak PFP'nin çevresini
sarma çaðrýsý yaptý. Resimleri görmedim, ancak betimlenenler inanýlmaz.
Oaxacalýlar silahsýz olarak dýþarý çýktýlar ve kaba kuvvet kullanarak
(ve muhtemelen taþ atarak) yüzlerce kiþiden oluþan federal birlikleri
kovalamayý baþardýlar. 70 civarýnda yaralanma ve 50 kadar gözaltý var.
Ancak halen barikatlarý takviye etmekteler, belki baþka bir saldýrý
bekliyorlar, belki de deðil. Herþey bir yana APPO adýna önemli bir
zafer gibi görünüyor.


çeviri - batur özdinç / Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center