A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) 9 Ekim , Ýngiltere: Parlamento iþten kovuldu

Date Thu, 2 Nov 2006 19:39:48 +0100 (CET)


9 Ekim 2006, Pazartesi, saat 13:00'de, sayýlarý yüzelliye yaklaþan kýzgýn ve
kararlý insan parlamentoyu iþten atmak için Westminister meydanýnda bir
araya geldi. Planlanan eylem parlamentoyu kuþatarak çalýþmasýný durdurmak,
askeri polis, lordlar ve sivil hizmetkarlarýn parlamentoyu yeniden açmasýný
engellemekti.

Protestocularýn meydana gelmeye baþlamasýyla birlikte polis eylemcileri
durdurmak için hýzla harekete geçti ve 'þüpheli' bulduklarý herkesi aramaya
baþladý. Pek çok insan meydana sokulmadý ve geri çevrildi, girmesine izin
verilenler ise tek tek içeri alýndýlar ve protestolara katýlmalarý
engellendi. saat 14:00 sýralarýnda eylemciler polis tarafýndan kuþatýldý.
Bir NUJ fotoðrafçýsý polis tarafýndan vahþice kaldýrýma fýrlatýlarak
hastanelik edildi. Sonunda polis çemberine alýnan protestocularýn çýkmasýna
izin verildi ve polis eskortuyla parlamento meydanýndan çýkarlarken üzerleri
arandý ve kimlik tespiti yapýldý. Her birine yasadýþý bir gösteriye
katýldýklarý için mahkeme celbi gönderileceði söylendi.

40 kiþinin gözaltýna alýndýðý yönünde raporlar var. Gözaltýna alýnanlar ve
mahkeme celbi gönderilecek olanlarýn ilk mahkemesi 17 Ekim 2006, Salý günü
saat 10'da, Batý Londra Mahkemesinde baþladý.Eylem çeþitli gruplarýn ve
bireylerin çaðrýsýyla gerçekleþtirildi. Bu eylemlerden ilki Waterloo
Köprüsünün altýnda yapýlan bir açýkhava toplantýsýydý. Daha sonra Parlamento
Meydanýnda bir anti-otoriter ve anarþist blok ve onlarýn yakýnýnda, iþten
kovulan parlamenterlere destek olmak ve tavsiyelerde bulunmak için
rehabilitasyon ve Party@Parliament bloklarý yer alacaktý. Eylemi sað kanat
basýn da kamuoyuna duyurdu ve polisin bu çaðda protesto hakkýnda neler
düþündüðünü herkese gösterdi.

Britanya devletinin savaþ suçlarý nedeniyle tutuklanmasý yönünde bir talep
tüm ulusal gazetecelere gönderildi.

Fotoðraflar:
http://istanbul.indymedia.org/en/2006/10/353058.html
http://istanbul.indymedia.org/en/2006/10/353093.html
http://istanbul.indymedia.org/en/2006/10/353111.html
http://istanbul.indymedia.org/en/2006/10/353240.html
http://istanbul.indymedia.org/en/2006/10/353379.html
Anaakým medya fotoðraflarý:
http://istanbul.indymedia.org/en/2006/10/353086.html
Video:
http://istanbul.indymedia.org/en/2006/10/353080.html
http://istanbul.indymedia.org/en/2006/10/353463.html


Kaynak: Ýstanbul Indymedia

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center