A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Brad Will'in öldürülmesi ve Oaxaca'daki þiddeti protesto edildi

Date Thu, 2 Nov 2006 19:20:18 +0100 (CET)


Meksika, Oaxaca?da, öðretmenlerin ve halk meclislerinin yürüttüðü mücadeleyi
dünyaya duyurmak, iktidarýn halkýn üzerine paramiliter güçler vasýtasýyla
uyguladýðý þiddeti belgelemek için bulunan New York Indymedia muhabiri,
belgeselci, anarþist Brad Will 27 Ekim 2006 tarihinde belgelemek istediði
güçler tarafýndan vurularak öldürülmesini protesto etmek ve Oaxaca halkýyla
dayanýþmak için Ýstanbul Indymedia gönüllülerin yaptýðý bir çaðrýyla
Ýstanbul?da bir basýn açýklamasý düzenlendi.

Brad Will?in öldürülmesi ve Oaxaca?da süren devlet destekli þiddeti protesto
etmek için bugün (2 Kasým 2006) Meksika Konsolosluðu önünde Ýstanbul
Indymedia?nýn çaðrýsýyla bir basýn açýklamasý yapýldý. Indymedia ve Ya Basta
pankartlarýnýn açýldýðý basýn açýklamasýna Indymedia gönüllüleri dýþýnda
OtonomA, Anarþist Blok ve Anarþist Komünist Ýnisiyatif de destek verdi.
Indymedia adýna okunan basýn açýklamasýnýn ardýndan ?Bütün devletler
katildir?, ?Katil devlet yýkýlacak elbet?, ?Ya Basta, Viva Oaxaca?, ?Örgütlü
bir halký hiçbir kuvvet yenemez?, ?El pueblo unido jamás será vencido?,
?Ýsyan, devrim, anarþi? sloganlarý eþliðinde basýn açýklamasýna katýlanlar
konsolosluðu yumurta yaðmuruna tuttu.

Basýn açýklamasýnýn ardýndan orada bulunan polislerin katýlanlarýn
düþüncelerini öðrenmek için basýn açýklamasýna katýlanlardan bir kiþiyi
karakola davet etmeleri nazikçe reddedildi. Eylem, katýlýmcýlarýn Teþvikiye
Caddesinde bir süre daha sloganlarla yürünmesinin ardýndan sona erdi.

Oaxaca halkýnýn ve Indymedia gönüllülerinin direniþlerinde asla yalnýz
kalmayacaklarý, Meksika devletine Ýstanbul'dan da, bir defa daha
hatýrlatýldý. Brad Will'in öldürülmesini protesto etmek ve Oaxaca halkýyla
dayanýþmak için protesto eylemleri Yeni Zelanda, Paris, Helsinki, Viyana,
Liege, Atina ve daha bir çok yerde düzenlendi, tüm dünyada artarak sürüyor.

Eylemde okunan basýn açýklamasý:

Buradan mesafe olarak çok uzakta ama duygular, düþünceler ve istekler
açýsýndan yaný baþýmýzda olan Meksika?nýn Oaxaca kentinde beþ aydýr bir grev
yaþanýyor. 500 yýldýr adalet, eþitlik ve özgürlük için isyanýn eksik
olmadýðý topraklarda yeni bir tarih yazýlýyor.

Bu tarihi anlara eþlik eden, onlarý çarpýtmadan, sistemin ve kapitalizmin
istediði þekle büründürmeden, doðrudan insanlara ulaþtýrabilmek için çalýþan
baðýmsýz alternatif basýnýn çalýþanlarýndan, New York Indymedia muhabiri
Brad Will 27 Ekim 2006 tarihinde iktidarýn her daim kullandýðý bir yöntemle,
halkýn arasýna sýzan sivil giyimli paramileter güçler tarafýndan vurularak
öldürüldü.

5 ay önce eðitim þartlarýnýn ve ekonomik durumlarýnýn düzeltilmesi için
greve baþlayan öðretmenlerin grevine, Oaxaca Halk Meclisleri daha fazla
demokrasi talebiyle destek verdi. En demokratik taleplerin dile getirildiði
eylemlere eyalet polisinin yanýtý çok sert oldu. Polisin ve Halk
Meclislerinin istifasýný istediði Vali Ulises Ruiz?in hiç çekinmeden
kullandýðý paramiliter güçlerin saldýrýlarý sonucu 7 kiþi yaþamýný yitirdi.
Halkýn üzerine saldýrtýlan bu güçleri belgelemek için bölgede olan Brad
Will, belgelemek istediði devlet destekli þiddetin kurbanlarýndan biri oldu.

Indymedia kurulduðu günden beri tüm adalet, eþitlik ve özgürlük
mücadelelerinin yanýnda yer aldý, tüm dünyaya yayýlan basýn aðýyla bu
mücadelelerin sesini çoðaltmak, mücadele edenlerin haberleþme aðý olmak için
çaba gösterdi. Bu uðurda Oaxaca?da bir meslektaþýmýzý ve yoldaþýmýzý
kaybettik, anýsý önünde saygýyla eðiliyoruz. Bu olay yýlgýnlýk ya da korkuya
kapýlmamýzý deðil aksine daha güzel bir dünya için daha çok çalýþmamýz
gerektiði bir kez daha anýmsattý.

Tüm Indymedia aðýnýn ortak talebi olan sivil giyimli kent polislerini siyasi
paramiliter güç olarak kullanmaya devam eden Oaxaca Eyalet Baþkaný Ulises
Ruiz Ortiz?i de kapsayan tüm yetkililer üzerine Baðýmsýz Gazetecilerin
yürüteceði tam ve eksiksiz bir araþtýrma talebini destekliyoruz. Birkaç
saldýrganýn tutuklanmasý gibi göstermelik eylemlerin asla yeterli
olmayacaðýný belirtiyoruz.

Dünyanýn birçok bölgesinde devam eden adalet, eþitlik ve özgürlük
mücadelelerin sesi olmaya devam edeceðimizi bir kez daha yineliyor,
adaletsizliði, sömürüyü ve köleliði korumak amacýyla bu mücadelelere karþý
yürütülen þiddeti lanetliyoruz.

Ýstanbul Indymedia -BBM Gönüllüleri

Eylem fotoðraflarý için:
http://istanbul.indymedia.org/news/2006/11/154080.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center