A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul, Anarþist Blok: Katledilenler için Meksik a Konsolosluðu'nun önündeyiz!

Date Wed, 1 Nov 2006 23:32:35 +0100 (CET)


KAHROLSUN FAÞÝST DÝKTATÖRLÜK!
Meksika?nýn Vahaka (Oaxaca) kentindeki Vahakalý öðretmenlerin ve diðer
örgütlenmelerin daha fazla hak ve özgürlük talepleriyle baþlayan ve gittikçe
geniþleyen grevleri çerçevesinde geçtiðimiz Cuma gerçekleþen barikat
çatýþmalarýnda Indymedia muhabiri anarþist Bradley Will Meksika devletinin
hizmetindeki para-militer güçler tarafýndan katledildi. Ertesi gün ise eli
kanlý güçler bu sefer de yerli bir öðretmeni katlettiler. Tüm bu cinayetler
Vahaka?daki öðretmenlerin direniþini baský altýna almak ve yok etmek isteyen
Meksika devletinin kontrolünde gerçekleþmiþtir.

Öte yandan Meksika da bulunan ABD elçiliði öðretmenlerin daha yüksek ücret
almak için düzenledikleri belirtilen protestolarýn 4.haftasýna girdiðini ve
daha öncede 5 kiþinin hayatýný kaybettiðini bildirdi. Oaxaca valisi Ulises
Ruiz?in istifasýný isteyen solcularýn kurduklarý barikat yakýnlarýnda
göðsünden vurulan anarþist muhabirden baþka, olaylar sýrasýnda protestocu
öðretmenlerden iki kiþinin daha öldüðü ve birçok kiþinin de yaralandýðý
savcýlýk tarafýndan açýklandý. Protestocular tüm bu öldürme olaylarýn
arkasýnda Ruiz?in olduðunu ve istifasýný istediklerini belirtiyorlar.

Vahaka da þehrin kontrolünü Halk Meclisi?nin ele geçirmesinden bu yana
devlet birçok insaný katletmiþti. 27 Ekim günü Santa Lucia del Camino?daki
barikatta para-militer güçler tarafýndan katledildiðinde ise Brad?in tek
suçu bölgedeki olaylarý dünya kamuoyuna duyurmak için gönüllü olarak
çalýþtýðý Baðýmsýz Basýn Merkezine (Ýndymedia) kamerayla görüntüler almaktý.

Bizler anarþistler olarak dünyanýn dört bir yanýnda ki anarþist,
anti-otoriter ve emekçi yoldaþlarýmýzla beraber Meksika devletini ve
para-militer güçlerinin zulmünü protesto ediyoruz. Bir kez daha
anlaþýlmýþtýr ki hiçbir devlet eli kansýz olamaz. Sadece Meksika devleti
deðil bütün devletler katildir ve halklarýn düþmanlarýdýr.

Bu anlamda Meksika devletini ve onun tetikçilerini protesto etmek ve Oaxaca
halký için dünyanýn dört bir yanýndaki yoldaþlarýmýz gibi bizler de sokakta
alacaðýz. Ýstanbul Ýndymedia gönüllüleri tarafýndan çaðrýsý yapýlmýþ olan
protesto gösterisine bizler de destek vereceðiz.

Anarþist Blok

Eylem Mevkii: Meksika Konsolosluðu önü,
Teþvikiye cad. 107/2 Niþantaþý-ÝSTANBUL

Tarih: 02.11.2006 Perþembe

Saat: 13:00

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center