A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , Seattle, Oaxaca halkýyla dayanýþma* [en]

Date Wed, 1 Nov 2006 22:30:17 +0100 (CET)


Bugün, 30 Ekim'de, 15 kiþi olarak Seattle'daki Meksika konsolosluðunun
önünden dövizlerle geçerek bilgilendirici bildiriler daðýttýk. Oaxaca'da
olan bitenlerin pamuk ipliðine baðlý olduðu tam bu anlarda, Oaxacalýlar
ile dayanýþmamýzý ve bilinen þiddete yönelik endiþelerimizi göstermemiz
gerekiyor. 2 Kasým Perþembe günü saat 11pm ile 3pm arasýnda yine Meksika
konsolosluðunun önünde buluþuyoruz. Lütfen herkes kardeþleriyle birlikte
dövizleri elinde gelsin. Yarýn (31'i Salý) öðlen saatlerinde de,
Konsolosluk önünde bazý göstericiler olabilir. Seattle'daki
Meksika Konsolosluðu 2132 3rd Ave Seattle, WA 98121 (206) 448-3526
==============================
* Anarþistler tarafýndan baþlatýlmýþ ve çoðunlukla anarþistlerin katýldýðý.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center