A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Meksika , Zapatista Çaðrýsý: OAXACA YALNIZ DEÐÝL! [e n]

Date Wed, 1 Nov 2006 22:22:33 +0100 (CET)


"1 Kasým'da Blokaj, 20 Kasým'da Grev: OAXACA YALNIZ DEÐÝL!"
Pazartesi günü Oaxaca?da federal polisin þehirden geri çekilmesi ve Oaxaca
valisi Ulises Ruis?in istifasýný istiyen on binden fazla kiþi yollara
dökülerek protesto gösterilerine katýldý. Hafta sonunda Meksika Baþkaný
Vincente Fox?un Oaxaca?ya binlerce özel polis sevk etmesine raðmen, þehirde
silahsýz direniþ devam ediyor ve þehrin büyük kesimi hala direniþçilerin
kontrolünde. Zapatistalar da bir bildiri yayýnlayarak Chiapas ve bütün
Meksika halkýný Oaxaca?ya yardým ve dayanýþmaya çaðýdý.

Zapatistalar?ýn Bildirisi: Oaxaca Yanlýz Deðildir

1 Kasým?da Sokaklar, Yollar Kapatýlsýn, Yayýn Durdurulsun; 20 Kasým?da Genel
Grev?e Çaðýrý

EZLN Altýncý Komitesi

Öteki Meksika

30 Ekim, 2006

Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu

Devrimci Yerli Komutanlýðý Gizli Komitesinden Bildiri

Meksika Halkýna:

Dünya Halklarýna:

Meksika?da ve Rio Grande nehrinin (ABD sýnýrý) öteki tarafýnda Öteki
Kampanya?ya:

Bütün Altýncý Enternasyonala:

Companeros ve Campaneras (erkek ve kadýn yoldaþlar):

Kardeþler:

Dün, 29 Ekim 2006?da Vincente Fox?un federal kuvvetlerinin Oaxaca halkýna ve
onun yasal temsilcisi Oaxaca Halk Meclisi?ne - APPO- saldýrdýðýný artýk
herkes biliyor.

Bugün, federal askerler Oaxaca?da, birisi çocuk en az üç kiþiyi öldürdü,
çoðu kadýn onlarca kiþiyi de yaraladý. Onlarca kiþi de tutuklandý ve yasal
olmayarak askeri cezaevlerine sevk edildi. Bütün bunlar, Oaxaca valisinin
istifasýný istiyen hareket baþladýðýdan beri öldümlere, tutuklamalara, kayýp
insanlarýn sayýsýna ilaveten olanlar.

Federal saldýrýnýn tek amacý Ruiz Ulises?in iktidarda kalmasýný saðlamak, ve
Oaxaca halkýnýn tabandan gelen örgütlenmesini yýkmaktýr.

Oaxaca halký direniyor. Bütün bir toplum, çoðunluðu yerli halk, öldürülür,
dövülür, tutuklanýrken, hiçbir dürüst insan sessiz ve hareketsiz kalamaz.

Biz, Zapatistalar, susmayacaðýz ve Oaxaca?daki kardeþlerimizin, kýz
kardeþlerimizin ve yoldaþlarýmýzýn yardýmýna koþacaðýz.

EZLN Altýncý Komitesi Zapatista Yönetimi ile danýþtý ve alýnan kararlar:

1 - 1 Kasým?da Güneybatý eyaleti Chiapas?ta bütün Zapatista topraklarýnda
bir gün süreyle bütün ara ve ana yollar kapatýlacak.

Bu nedenle bu tarihte bu yollarda seyyahatten kaçýnýlmasýný, ona göre
gereken hazýrlýklarýn yapýlmasýný bütün ilgililerden istiyoruz.

2 - EZLN Altýncý Komite?nin aracýlýðý ile Öteki Kampanyanýn bütün örgütleri,
gruplarý, kollektifleri ve bireyleriyle, 20 Kasým?da bütün ülkede genel
grevi gerçekleþtirmek üzere Meksika çapýnda ortak dayanýþma eylemleri
düzenlemek üzere baðlantý kurmaya baþlamýþtýr.

3 - EZLN Öteki Kampanya?yý, Meksika?da ve Rio Grande nehrinin kuzeyinde 1
Kasým eylemlerinin uygulanabileceði her yerde, tamamen, kýsmen, aralý
olarak, sembolik olarak, ana yollarý, sokaklarý, paralý yollardaki giþeleri,
yol istasyonlarýný, hava alanlarýný ve ticari medyayý kapatmaya çaðýrýyor.

4 - Zapatistalarýn verdiði ve vermeðe devam edeceði asýl mesaj Oaxaca
halkýnýn yanlýz olmadýðýdýr: Yanlýz Deðiller!

Ulises Ruiz Oaxaca?yý terk etsin!

Ýþgalci Federal Kuvvetler Derhal Geri Çekilsin!

Bütün tutuklular derhal ve þartsýz serbest býrakýlsýn!

Bütün tutuklama emirleri iptal edilsin!

Katiller cezalandýrýlsýn!

Adalet!

Özgürlük!

Demokrasi!

Kuzey Meksika?dan

EZLN Devrimci Yerli Komutanlýðý Gizli Komitesi?nden

Subcomandante Ýsyancý Marcos

30 Ekim 2006


Türkçe çeviri: http://www.latinbilgi.net/index.php?eylem=yazi_oku&no=796

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center