A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Devrimci Erkekler Nerede? *

Date Tue, 30 May 2006 17:49:53 +0200 (CEST)


Devrimci Erkekler Nerede?
Hevesli bir müttefikten inkar, suçluluk, sahiplik ve eylem üzerine
düþünceler.
Bunu neden yazdým?
Bu yazýyý erkek egemenliðiyle mücadele eden erkeklere, onlarla ayný tavrý
benimseyen baþka erkeklerin de var olduðunu söylemek için yazdým. Bunca
zamandýr biz erkeklerin cafcaflý sözlerle dile getirdiði (ve göz ardý
ettiði) kiþisel ve kolektif saçmalýklar arasýnda bata çýka ilerlemeye
çalýþan baþka erkeklerin de var olduðunun bilinmesini istiyorum. Erkek
egemenliðine karþý mücadele eden kadýnlar tarafýndan ve yine bu mücadele
içinde olan kadýnlara yönelik olarak yayýnlanan pek çok makale, elektronik
dergi, dergi ve web sitesi olduðu halde, erkekler genellikle sessiz
kalýyorlar. Birkaç kayda deðer istisna dýþýnda, erkek egemenliðine karþý
bir þeyler söyleyen erkeklerden elde ettiðim malzeme son derecede
akademiktir ve tamamen anlaþýlmaz bir dil kullanmaktadýr. Bu yazý,
cinsiyetçi davranýþ ve tutumlarýný kafalarýndan atmaya çalýþan, ama,
doktora çalýþmasý yapmak için yeterli kaynak ve zamaný olmayan tüm
erkekler için yazýldý. Bu yazý, gerek kendi tavýrlarýný gerekse
hayatlarýndaki diðer erkeklerin tavýrlarýný deðiþtirmeye çalýþan erkekler
içindir. Bu yazý, erkek egemenliðine bir son vermeye ve erkek
ayrýcalýklarýndan sýyrýlmaya çalýþan erkekler içindir.

Yazýnýn baþlýðýnýn ve konuya iliþkin ilhamýn kaynaðý, Heather Ajini
tarafýndan yazýlan bir makaledir: "Our Culture, Our Resistance - People of
Colour Speak Out On Anarchism, Race, Class and Gender". Bu yazýda Ajini
"(buraya yerleþtireceðiniz herhangi bir olay)'da beyaz olmayanlar
neredeydi?" ortak sorusunun yerine, beyaz insanlarýn devrimci mücadelede
nerede olduðu sorusunun geçmesi gerektiðini söylüyordu. Bu soruyla, kendi
ayrýcalýklarýnýn farkýna varmýþ olan, bunlarý deþifre eden ve kendi
saçmalýlarýna farklý bir þekilde yaklaþan beyaz müttefiklerin, beyaz
aktivistlerin ve anarþistlerin nerede olduklarýný soruyordu. Ayný soru
pekala erkeklere de sorulabilir (ve sorulmalýdýr da). Devrimci erkekler
nerede? Kendi ayrýcalýklarý hakkýnda kendilerine zorlu sorular soran,
cinsiyetçi düþünme biçimlerinden sýyrýlmaya çalýþan ve kendi eylemlerinin
sorumluluðunu alan erkekler nerede? Erkek egemenliðiyle mücadele eden
erkekler nerede? Son zamanlarda bir erkek olarak, özellikle de feminist
müttefiki olmaya hevesli (henüz bu hedefime ulaþtýðýmý iddia edemeyen) bir
erkek olarak, kendi erkek kimliðimle gittikçe þiddetlenen bir mücadele
içindeydim. Erkekler sahip olduklarý deðer ve davranýþlarý nasýl
edinirler? "Erkekçe" davranmak için nasýl sosyalleþiyoruz ve bu "erkeklik"
kavramý nereden geliyor? 21. yüzyýlda Kuzey Amerika'da bir erkek olmak ne
anlama gelir? Bu sorular cevaplanmasý (hatta pek çok erkek için sorulmasý
bile) çok karmaþýk sorular olmakla beraber, toplumumuzun cinsiyetçi ve
ataerkil özüne meydan okumak bir yana, bu nitelikleri ancak teyit eder.
Erkek egemenliðine karþý olduðunu iddia eden herkesin, neden erkeklerin
toplumun her alanýna hakim olduðunu da kendisine sormasý gerekir. Neden
ayný iþi yapan kadýnlardan daha fazla para kazanýyoruz? Neden Kanadalý
milletvekillerinin sadece %20'si kadýn? Neden kadýnlar hala ev ve çocuk
bakýmý iþlerinin neredeyse tamamýný yapýyor? Neden hala bu iþler "gerçek"
bir iþ olarak görülmez? Neden baský, hiyerarþi ve tahakkümün her türlüsüne
karþý hareketler bile erkek hakimiyeti altýndadýr? Neden her 45 saniyede
bir kadýn tecavüze ya da cinsel saldýrýya maruz kalýr? Bunlar, feminist
müttefiki olmaya aday olanlarýn kendilerine ve çevresindekilere sormasý
gereken sorulardýr. Bunun güç, fakat zorunlu bir yolculuðun ilk adýmý
olacaðýný umuyorum. Benim deneyimimde birkaç farklý aþama bulunmaktadýr.

#1: Erkek Egemenliðinin Varlýðýný Ýnkar:

Sýradan bir erkeðe, kendisinin diðer cinsler üzerinde sayýsýz sosyal,
ekonomik ve politik ayrýcalýklar bahþeden bir sistem içinde yaþadýðýný
söyleyen birinin karþýlaþacaðý tepki budur. Bu hakikatle ilk kez
yüzleþtiðimde, benim de verdiðim tepki kesinlikle buydu, ama çok þükür
argümanlarýmý tekrar tekrar ve þefkatle tersini göstererek yýkacak kadar
sabýrlý bir arkadaþým vardý. Çoðu zaman, bu gerçekleri bir kadýnýn dile
getirmesi de pek fayda vermez.. Çünkü bu durum hemen taraflýlýk ve kiþisel
çýkar suçlamalarýnda bulunulmasýna, kanýt olarak sunulacak herhangi bir
gerçeðin doðrudan inkarýna ve/veya kiþinin küçümsenmesine ya da
aþaðýlanmasýna yol açar. Bazen de adam kadýný görmezden gelir ya da
kafasýný çevirip yürür gider. Erkeklerin ataerkillik karþýtý mücadeleye
aktif olarak katýlmasýnýn bu kadar önemli olmasýnýn bir nedeni de budur:
tüm bunlar elbette iki erkek arasýnda da yaþanabilir, ama bu olasýlýk çok
daha azdýr. Ataerkilliðin varlýðýný çürütmek için erkekler tarafýndan
sunulan argümanlar pek bildik güzergahtan geçer. Genellikle erkek þu
mealde bir þey söyler: "Geçmiþte cinsiyet ayrýmcýlýðýnýn var olduðunu
kabul ediyorum, fakat feminist hareket kadýn haklarý için verdiði savaþý
kazandý" Bu, erkekler ve bazý kadýnlar tarafýndan yaygýn olarak benimsenen
bir bakýþý yansýtýr. Buna göre, bugün, cinsiyetlerden baðýmsýz olarak çaba
ve yeteneklere dayanan eþit fýrsatlar sunan cinsiyet körü bir toplumda
yaþamaktayýz. Oysa cinsel saldýrýlar, maaþlar, yoksulluk ve beslenme
bozukluklarý üzerine bunun tersini gösterecek sayýsýz istatistik
bulunuyor. Ýþte bu yüzden özellikle þoven ve cahil erkekler güncel
feminist hareketi, erkekleri kadýnlara tabi kýlacak bir giriþim gibi
görüyorlar. Bu da ataerkilliðin varlýðýna karþý diðer bir yaygýn
argümandýr. Buna göre erkekler, özellikle de bugün, kadýnlardan daha az
güçlü ve daha az ayrýcalýklýdýr. Erkek, kadýnlarýn üniversitelere giriþi
ve mezuniyeti hakkýndaki istatistikler hakkýnda ezbere konuþabilir,
dikkatler kadýnlarýn saðlýk sorunlarýna ya da artýk saygýyla karþýlanan
doðum kontrolü ya da kürtaj haklarýna çevrilir. Doðrusunu söylemek
gerekirse, cinsel taciz ve tecavüzler ya da kadýnlarýn sefaleti veya üst
düzey kamu ve özel sektör görevlerine katýlýmlarý hakkýnda tek kelime
edilmez. (Son ikisi düzeltmek için zaman ve enerjimi harcayacaðým konular
deðildir ama yine de toplumlarýmýzýn doðuþtan gelen cinsiyetçiliðinin
iþaretleridir). Tartýþmanýn büyük bir kýsmý, erkekler "cinsel tacizle
suçlanmadan" bir kadýna asýlamayacaðý ve çýkma teklif edemeyeceðine göre,
cinslerin ne kadar eþit olduðu etrafýnda döner. Aslýnda gerçek þu ki, bu
erkekler herhangi birine karþý ilgilerini nazikçe ifade edebilecek ya da
eþit bir iliþki kuracak toplumsal beceriler geliþtirmemiþtir ve
geliþtirmekle de ilgilenmemektedirler. Bu erkek, son çare olarak,
toplumumuzun cinsiyetçi olduðunu fakat iþlerin de hýzla deðiþtiðini kabul
edebilir. Belki de Kuzey Amerika'daki kadýnlarýn durumunu Arap
dünyasýndaki ya da belirli Afrika ülkelerindeki kadýnlarla mukayese eder.
Ya da bir asýr öncesindeki kadýnlarýn durumlarýna iþaret ederek,
kadýnlarýn daha önce hiç bu kadar iyi durumda olmadýklarýný söyler. "Her
þey bir yana, deðiþim bir günde olamaz" diye diretir.

Bütün bu argümanlar alenen yanlýþtýr ve kolayca çürütülebilir. En zor iþ,
bir erkeði sizi dinleyebilecek kadar karþýnýzda tutmaktýr. Polis
kuvvetlerinde, özellikle yüksek mevkilerde, erkek sayýsý kadýn sayýsýyla
kýyaslanamayacak derecede fazladýr. Kamu görevleri ve özel sektörde de
durum aynýdýr. Erkekler ayný iþi yapan kadýnlardan daha fazla para
kazanýrlar. Kadýnlarýn cinsel tacize uðrama olasýlýðý erkeklere göre daha
fazladýr ve Kanada'daki kadýnlarýn üçte biri yaþamlarý boyunca bir kez
tecavüze uðramaktadýr. Beslenme bozukluklarýnýn %90'dan fazlasý kadýnlarý
etkiler ve bir kadýnýn düþük özsaygýya ve kendi bedenine dair olumsuz bir
imgeye sahip olmasý bir erkeðe kýyasla daha olasýdýr. Buna karþýn
erkekler, kendilerini reklamlarýn tümünde, TV þovlarýnda ya da filmlerde
neredeyse çýplak bir þekilde sunulmuþ görmek veya hayýr dediði için aþýrý
ahlakçý ya da evet dediði için sürtük olarak adlandýrýlmak konusunda da
endiþelenmek zorunda deðildirler. Hiçbir zaman bir partide birinin içkime
bayýltýcý ilaç katmasýndan ya da gecenin geç bir vaktinde evime giderken
tecavüze uðramaktan endiþelenmem gerekmemiþtir. Ýnternette ya da
kütüphanede yapýlacak küçük bir araþtýrma, ataerkilliðin, cinsiyetçiliðin
ve erkek ayrýcalýklýlýðýnýn toplumumuzda ne kadar yaygýn olduðunu
kanýtlayan diðer sayýsýz örnek ve istatistikleri ortaya koyacaktýr.
Genellikle, konuþtuðunuz erkek aþýrý derece inatçýlaþacak, öfkeli ve
savunmacý hale gelecektir. Belki kendisine bir sonraki görüþmenizde
fikrini deðiþtirip deðiþtirmediðini sorabilirsiniz: Bu "sarsýcý ifþaatý"
tümüyle sindirmek zaman alýr ve kafalarý deðiþtirmek isteyen kiþiler
açýsýndan ýsrar gerektirir. Pes etmeyin!

#2: Ataerkillikteki Kiþisel Sorumluluðun ve Katkýnýn Ýnkarý:

Diyelim ki bir erkek ataerkil bir toplumda yaþadýðýmýzý kabul (itiraf)
etmiþ olsun. Ya da sözgelimi bu erkek zaten bir aktivist olsun ve
toplumumuzun cinsiyetçi olduðunu kabul ediyor olsun. Çoðunlukla, bu
durumdaki erkeklerin hiçbiri teorik görüþleri ve kiþisel durumlarý
arasýnda bir baðlantý kurmaz, yani baþka bir deyiþle, ataerkilliðin
varlýðýný kabul eden erkeklerin çoðu kendi davranýþ ve inançlarýný asla
eleþtirel bir incelemeye tabi tutmazlar ya da kendilerinin de cinsiyetçi
olabilecekleri ihtimalini göz ardý ederler. Bunlar, yakýnlýk gruplarýnda
feminist kolluklarý takýp, sürekli kadýnlarýn sözlerini kesen ve kadýnlar
hakkýnda atýp tutan erkeklerdir. Bunlar kadýnlar için güvenli alanlar
yaratma ihtiyacý hakkýnda konuþtuktan hemen sonra cinsiyetçi bir þaka
yapan türden erkeklerdir. Bunlar Bikini Kill ve Lauren Hill dinleyip yine
de "hayýr" kelimesinin anlamýný bilmeyen erkeklerdir. Bir erkeðin gündelik
hayatýnda ataerkilliðe meydan okumasýnýn bir numaralý yolu baþkalarýndan
(ve kendisinden) cinsiyetçi zýrvalarý terk etmeyi istemektir. Örneðin eðer
heteroseksüel bir erkekse, bu "cinsiyetçi olmayan" erkeðe o güne kadar
hiçbir kadýna gözlerini dikerek bakýp bakmadýðýný sorun. Normal
erkeklerin, özellikle de normal genç erkeklerin büyük bir çoðunluðu
yapabildikleri her zaman gizlice kadýnlarý keserler. Ýster bir kadýnýn
ardýndan yürürken, ister yüzüne bakarken, bu her zaman olur. Bu birisine
güzelliðine hayran olarak bakamayacaðýnýz anlamýna gelmez, fakat bir
kadýnýn göðüslerine ya da kalçalarýna gözlerinizi dikip baktýðýnýzda
kadýnlar bunu bir süre sonra fark ederler ve bu durum pek çok kadýný
fazlasýyla rahatsýz eder. Eðer bu durum uzak durulmasý mümkün bir yerde
gerçekleþiyorsa ve etrafta pek çok dikizci varsa, bundan sonra kadýnlar bu
yerden uzak durmaya baþlarlar. Bu durum, ataerkilliðin nasýl iþlediðine
dair bir örnektir. Ya da erkeklerin toplu taþýma araçlarýnda nasýl daha
fazla yer kapladýðýndan veya toplantýlarda nasýl tahakküm kurduðundan
bahsedebilirsiniz. Ona, bunlarý hiç yapýp yapmadýðýný sorun. Peki ya ev
iþleri? Eðer sevgilisi ya da annesiyle yaþýyorsa yemek ve temizlik
iþlerini çoðunlukla kimin yaptýðýný sorun. Eðer bir babaysa, çocuk
bakýmýyla çoðunlukla kimin uðraþtýðýný sorun. On durumun dokuzunda,
kendisi deðildir. Eðer "cinsiyetçi olmayan" erkeðiniz hala kendi
cinsiyetçiliðini kabullenmeyi reddediyorsa, kendisine kadýnlarýn medya
tarafýndan resmediliþinin kadýnlara karþý görüþ ve davranýþlarýný nasýl
etkilediðini sorun. Ýlk aþamada erkeklerin denenmiþ ve baþarýsý
ispatlanmýþ aracýna baþvuracaktýr: inkar. Fakat kendisine ne kadar
yanýlmýþ olduðunu gösterebileceðiniz pek çok örnek vardýr. Bir kadýnýn
baþrolde olmadýðý bir temizlik ürünü reklamýný en son ne zaman görmüþ?
Aksiyon filmleri hangi sýklýkla çaresiz bir erkeðin cesur bir kadýn
tarafýndan kurtarýlmasýyla biter? Her iki örnekte de cevap hemen hemen
hiçtir. Sürekli bir medya bombardýmanýnýn etkisi altýnda olduðumuzu inkar
etmenin bir anlamý yoktur, fakat genellikle kendi deneyimlerinizden
hareket ederek konuþmak en iyisidir.. Þahsen ben pornografi konusundaki
deneyimlerim hakkýnda konuþabilirim. Benim izlediðim porno filmler,
kadýnlarý tek boyutlu, sekse aç ve koca penisli düzücüleri (burada aþýk
kelimesini kullanmayý reddediyorum) için her tür küçük düþürücü eylemi
yerine getirmekten mutlu nemfomanyaklar** olarak resmediyordu. Bu, erkek
izleyicilerin kendilerini teslim etmeye istekli kadýnlara cinsel olarak
tahakküm etme fantezilerinin sözümona tatmin edilmesidir. Ýzleyicilerin
fantezisi gerçekten bu olsun ya da olmasýn, porno izleyicilerin
davranýþýný etkiler. Özellikle de ergen gençlerin çoðunun, gerçek
kiþilerle sahip olduklarý cinsel deneyimden daha fazla porno tecrübesine
sahip olduklarýný unutmamak gerekir. Ergen bir genç erkek bu filmlerdeki
sekse aç, kendini teslime hazýr kadýnlarý arayacak ve bulamadýðýnda da bu
özellikleri çekici bulduðu herhangi bir kadýna yansýtacaktýr. Bunun birden
fazla tecavüz olayýna neden olduðuna eminim.

Birbirimizi bu zýrvalýklarýmýzdan vazgeçirmek için çok fýrsat vardýr ve
bunun için cesaret ve bir parça zaman dýþýnda bir þey gerekmemektedir.
Sorgulanan kiþi erkek egemenliðinin varlýðýyla yüzleþtiðinde, bu yüzleþme
onun daha önce olduðundan daha fazla savunmacý hale gelmesini hiç kuþkusuz
tetikleyecektir. Kimse kendisinin baskýcý olduðunu kabul etmek istemez,
hele de bastýrýlmaya karþý mücadele ettiðine inanan (hatta feminist
olduðunu iddia eden) erkekler bunu asla kabul etmez. Kiþisel sorumluluðun
bu ýsrarlý yadsýnmasý sona ermek zorundadýr. Gerçek þu ki, genelde
erkeklerde, özelde de aktivist erkeklerde laf çoktur ama kaydadeðer eylem
azdýr. Çünkü biz erkekler gerçekleþtirdiðimiz çok kiþisel, gündelik cinsel
saçmalýklarýmýzdan vazgeçmek için bir diðerimize çaðrýda bulunmayýz. Kendi
cinsiyetçiliðimizle mücadele etmek için, kadýnlarýn yaptýðý gibi
örgütlenmiþ deðiliz. Bu çok rastlanan bir soruyu gündeme getirir: Neden
kadýnlar erkekleri cinsiyetçilikleri konusunda eðitmek için zaman
ayýrmazlar? Neden erkekler sadece kadýnlar için olan alanlara alýnmazlar?
Eðer bu gruplarda birlikte oturabilseydik cinsiyetçilikle mücadele etmek
için pek çok þey öðrenirdik deðil mi? Bu meþru bir sorudur ve pek çok
hevesli müttefikin cevabý iþitmek için merak içinde olduðunu sanýyorum.
Gerçek þu ki, kadýn organizasyonlarý ulaþmak istedikleri kadýnlarýn
tamamýna ulaþabilecek zamana ve kaynaða sahip deðiller. Herhalde baský
karþýtý çalýþma gruplarýna gidebilen kadýnlar bu ülkedeki kadýnlarýn %1'i
bile deðildir, o halde neden kadýn hareketinin enerjisini bize harcamasýný
talep edelim ki? Muhtemelen bütün enerjilerini erkeklere erkek
egemenliðinin varlýðýný ispatlamak için harcamak zorunda kalacaklardýr,
oysa bu mesaj baþka bir erkekten geldiðinde çok daha etkili olacaktýr.
Zamanlarý ve kaynaklarý olsa bile, kendilerini baský altýnda tutanlarý
eðitmek baský altýnda tutulanlarýn sorumluluðu deðildir. Ýkinci olarak,
cinsiyetçilikle mücadele etmek sözkonusu olduðunda, erkekler ve kadýnlar
zýt yönlerden gelmektedir ve yapmalarý gereken farklý iþler vardýr.
Kadýnlar erkek egemenliðin baskýsý altýndadýr, oysa biz bundan
faydalanýrýz. Demek ki cinsiyetçilik karþýtý erkeklerin kadýnlarýn
örgütlenmelerine sýkça katýlmalarýnýn anlamý yoktur. Bu beni üçüncü
noktaya getiriyor. Kadýnlardan bedava hizmet beklemekten vazgeçmemiz
gerekiyor. Cinsiyetçilik karþýtý erkekler, kendilerini örgütlemek için
gereken iþleri yapmak, ataerkillik karþýtý erkek hareketini inþa etmek
için zaman ve enerjilerini ortaya koymak zorundadýr ve bunu yaparken de
kadýn hareketinin kaynaklarýný tüketmemelidirler. Kadýnlar bu iþe sýfýrdan
baþladýlarsa, bizim de ayný þeyleri yapamamamýz ya da yapmamamýz için bir
neden yoktur. Çok sayýda erkeðin kendi cinsiyetçi davranýþlarýný
kabullenmesinin tek yolu budur. Eðer erkeklerin deðiþtiðini görmek
istiyorsak, bu iþi gündelik olarak birebir, erkek erkeðe yapmalýyýz.
Tekrar söylüyorum, bu iþ sabýr ve azim gerektirir. Bir erkeðin,
(ebeveynleri, arkadaþlarý, okul ve medya aracýlýðýyla) cinsiyetçi bir
kültürde sosyalleþmesi yüzünden cinsiyetçi olarak yetiþtirildiðini kabul
etmesi için, kendisiyle ayný konuþmalarýn defalarca yapýlmasý gerekebilir.

#3: Suçluluk:

Baskýcý bir sistemin sürdürülmesindeki sorumluluðunu kabul eden ayrýcalýk
sahibi herhangi bir kiþi suçluluk duyacaktýr. Bu durum özellikle
toplumuzda egemen olan ataerkillikle yüzleþen erkekler için geçerlidir.
Suçluluk duygusu birçok nedenden kaynaklanýr. Bazý erkekler
ayrýcalýklarýndan hoþnut olduklarý ve bunlardan vazgeçmek istemedikleri
için suçluluk duyarlar. Bazýlarý hayatlarý boyunca yapmýþ olduklarý tüm
cinsel ayrýlýkçý ya da ataerkil davranýþlardan suçluluk duyarlar. Bazý
erkekler konu üzerindeki iç düþünceleri ya da tartýþmalarý kasten
bastýrmýþ olmalarýndan dolayý suçluluk duyarlar. Ataerkillikteki
sorumluluðunun tamamýyla ayýrdýnda olan erkekler bir þeyler yapmalarý
gerektiði halde yapmadýklarý için suçluluk duyarlar. Suçluluk bir anlamda
bilinçli olmakla iliþkili bir histir. Erkek egemenliði konusundaki kiþisel
katkýsýný ve sorumluluðunu kabul eden her erkek kendini suçlu
hissedecektir. Ancak bu tepki, her ne kadar doðal olsa da olumlu ve kurucu
bir tepki deðildir. Pek çok feminist, bu eril suçluluk duygusunu,
dikkatleri ataerkillikten uzaklaþtýrarak erkeðin þahsi duygusal
mücadelesine çektiði için eleþtirir. Suçluluk duygusunun tümüyle karþý
devrimci olduðuna katýlmak zorundayým. Suçluluk duygularý pek çok erkek
için cinsiyetçilik karþýtý organizasyonlara katýlmalarýnýn önünde aþýlmaz
bir engel oluþturuyor. Ataerkillik konusundaki suç ortaklýðýnýn kiþisel
olarak farkýnda olan erkekler bir çalýþma grubu ya da protesto gösterisi
düzenleyerek kamuoyunun dikkatini çekmek yerine her þeyin hasýr altý
edilip unutulmasýný tercih ederler. Bu utanç ve suçluluk duygularý, diðer
türlü cinsiyetçilik karþýtý olabilecek erkekleri herhangi bir þey
yapmaktan, hatta kendi cinsiyetçi davranýþlarýyla açýkça uðraþmaktan
alýkoyar. Baþka bir deyiþle, kendi geçmiþ eylemlerinden utanç duyan
erkekler bu duygularý hiçbir þey yapmamanýn bahanesi olarak kullanýr ki bu
sonuç olarak daha fazla suçluluk ve utanç duymalarýna yol açar! Cinsel
ayrýmcýlýk karþýtý olmak için cinsiyetçi olmayan mükemmel bireyler olmak
zorunda olmadýðýnýzý hatýrlamak önemlidir. Esasýnda eðer her erkek cinsel
ayrýmcýlýk karþýtý çalýþmalar yapabilmek için cinsiyetçi olmayan mükemmel
bireyler haline gelmeyi bekleyecek olursa hiç bir erkek cinsel ayrýmcýlýk
karþýtý olamaz.

Ataerkillikteki sorumluluðunu kabullenmiþ her suçlu erkek, ancak kendini
bir parça daha rahat hissettiðinde bir þeyler yapabileceðine inanýr. Bir
müttefik, kadýnlar için bunun bir seçenek olmadýðýný görecektir. Biz
erkekler ataerkillik ve cinsiyet ayrýmcýlýðýyla ne zaman ve nerede
mücadele edeceðimizi seçebiliriz. Eðer böyle yapmak uygun deðilse ya da
utandýrýcýysa basitçe baþka bir zaman yapmak üzere erteleyebiliriz.
Kadýnlarýn böyle bir seçeneði yoktur, cinsiyet ayrýmcýlýðý ve ataerkiyle
her gün 24 saat mücadele etmek zorundadýrlar. Suçluluk duygusunu ve
ayrýcalýklarýmýzýn neden olduðu utançtan kurtulmanýn tek yolu
ataerkillikle, sadece feminist ya da aktivist arkadaþlarýmýzla
birlikteyken deðil, açýk bir þekilde ve her zaman uðraþmaktýr. Baþlarda,
ataerkillikten nasýl yararlandýðýmý ve edilgen bir þekilde desteklediðimi
fark ettikten sonra, bunu sadece iki kiþiyle tartýþabildim: en iyi
arkadaþým (benimle ayný þeylerle mücadele eden aktivist bir erkek) ve
femist bir kadýn olan diðer bir arkadaþýmla. Bu ikisiyle cinsiyet
ayrýmcýlýðý konusunu gündeme getirmek bile ýzdýrap vericiydi. Bir süre
sonra gündelik hayatýmda ataerkilliðe dair rastgele gözlemler yapmaya
baþladým. Bazý arkadaþlarýmla bir film seyrederken filmdeki kadýnlarýn ne
kadar edilgen ve sessiz olduklarý hakkýnda yorumlar yapmaya baþladýðýmý
anýmsýyorum. Bunu söylemeden önce mideme bir aðrý girdiðini hissettim.
Fakat kelimeler aðzýmdan dökülür dökülmez bunun ne kadar da kolay olduðunu
fark ederek rahatladým. Mideme giren kramplarý yok ettiðimi
söyleyemeyeceðim, ama ataerkillik ve ayrýcalýk hakkýnda konuþmanýn çok
daha kolay olduðunu söyleyebilirim. Pek çok erkek için kadýnlarla, hatta
diðer bazý erkeklerle rahatça konuþulamayacak bazý konular vardýr. Ýþte bu
nedenle biz erkeklerin bu gibi konularda konuþmak için güven duyduðumuz
diðer erkeklerle bir araya gelmemiz önemlidir. Bu resmi bir þey olmak
zorunda deðil: bir buluþmanýn kamuya duyrulmasýna ya da toplantý notlarý
alýnmasýna (tabii ki isterseniz alabilirsiniz) gerek yok. Birkaç kafa
dengi arkadaþla bir yemekte bu konularda tartýþmak pek çok þeyin gerçekten
rahatça konuþulmasýna yardýmcý olabilir. Son zamanlarda arkadaþlarýmla
yaptýðým böyle iki toplantý sonrasýnda pek çok þeyin açýklýða kavuþtuðunu
dürüstçe söyleyebilirim. Endiþe ve suçluluk duygularýnýzý dostlarýnýza
açtýðýnýz ve karþýlýðýnda onlardan ayný þeyi gördüðünüzde, herkes kendini
daha rahat hissedecek ve duygularýmýz, davranýþlarýmýz hakkýnda açýkça ve
dürüstçe konuþmaya istekli olacaktýr. Kendinizin ve baþkalarýnýn cinsel
ayrýmcý davranýþlarýný bir kez belirledikten sonra, cinsel ayrýmcý
davranýþlarýn dikkat çekmesinden daha az suçluluk duyarsýnýz. Ýþ kendi
cinsel ayrýmcýlýðýmýza geldiðinde erkekler bir diðerine çok sýk arka
çýkarlar. Fakat birbirimizi, eþitlik retoriðimizi gerçekleþtirmeye
zorlamak çok güçlendiricidir. Gündelik hayatýnýzda cinsel ayrýmcýlýða
meydan okumak cinsel ayrýmcýlýða meydan okumamaktan kaynaklanan utanç ve
suçluluk duygusunu yok etmek için yapabileceðiniz en güçlendirici þeydir!
Bu, kimi zaman, bir tartýþma grubu ya da çalýþma grubuna erkeklerin egemen
olduðu hakkýnda yorum yapmak ya da orada kadýn mevcudunun neden bu kadar
az olduðu sorusunu yüksek sesle dile getirmek kadar basit bir þey
olabilir. En büyük korkum birinin bunu tersine çevirip beni cinsel
ayrýmcýlýkla suçlamasýydý. Þimdi bunun için endiþelenmiyorum, cevabým
"evet geçmiþte ben bir cinsel ayrýmcýydým ve muhtemelen gelecekte de öyle
olacaðým, ama davranýþlarýmý deðiþtirmeye ve cinsel ayrýmcýlýðý kafamdan
çýkarýp atmaya çalýþýyorum" olacaktýr. Suçluluk duygusunun üstesinden
gelmenin en iyi yolu eylemlerinizin sorumluluðunu almanýz, öyle ya da
böyle, deðiþmek için gerçek bir çaba göstermenizdir.

#4: Sorumluluk Üstlenmek ve Harekete Geçmek

Eylemlerinizin sorumluluðunu almanýz, eylemlerinizin basitçe farkýnda
olmanýzdan farklý bir þeydir. Eylemlerinize sahip çýkmanýz, geçmiþte ne
yaptýðýnýz ve cinsel ayrýmcý davranýþlarýnýzý gelecekte nasýl deðiþtirmeye
çalýþacaðýnýz hakkýnda açýk ve dürüst olarak konuþmak anlamýna gelir. Bu,
ataerkilliðin toplumda kendini gösterme biçimleri kadar, kendi
davranýþlarýnýzý da anlamanýz demektir. Sorumluluk almak demek (bizi felç
etmekten baþka bir iþe yaramayan) suçluluk ve utancý geride býrakmak,
halkýn arasýna karýþýp yaþamlarý deðiþtirmek ve cinsel ayrýmcýlýðý sona
erdirmek için gerekli birebir örgütlenmeler ve eðitimle uðraþmak demektir.
Her þey bir yana, bu konuda açýkça konuþamayan birinden cinsel ayrýmcý
davranýþlarýný terk etmesini nasýl bekleyebilirsiniz? Geçmiþ cinsiyetçi
davranýþlarýnýz hakkýnda samimiyetle konuþmak, diðer kiþilerin, cinsel
ayrýmcýlýðý ve bunu nasýl ele aldýðýmýzý tartýþýrken, kendilerini rahat
hissetmelerini saðlar. Pek çok feminist, erkeklerin cinsel ayrýmcýlýkla
mücadele etmeyi umursamadýklarýný varsayar. Fakat benim kiþisel
tecrübelerime göre, bir kadýn arkadaþ sizin, kendi içsel cinsiyetçiliðiniz
hakkýnda bilgilenmeye ve bunu ortadan kaldýrmaya çalýþtýðýnýzý bildiðinde,
kaynaklar, tartýþmalar ve tavsiyelerle vs. size yardýmcý olmaya çalýþýr.
Kadýn arkadaþlar, saçmalýklarýnýz hakkýnda size daha çok meydan okuyacak
(bu yararlý bir þeydir) ve muhtemelen siz oradayken baþka insanlarýn
saçmalýklarýna meydan okumaya daha çok meyilli olacaklardýr. Etrafýnýzdaki
erkekler kendi davranýþlarýný daha rahat tartýþacaklar, tartýþmasalar
bile, cinsel ayrýmcýlýðý(nýz) hakkýnda açýkça konuþmak, en azýndan
onlarýn, cinsel ayrýmcýlýk ve ataerkillik konusunda farklý düþünmelerine
yol açacaktýr. Erkekler, diðer erkekleri cinsiyetçilik konusunda eðitmek
için en uygun konumdadýrlar, çünkü cinsiyeçiliðin nasýl çalýþtýðý ve bizim
cinsiyetçiliði nasýl sürdürdüðümüz konusunda ilk elden bilgi sahibidirler.
Bir konuk konuþmacýnýn sýnýfta aile içi þiddet konusunda konuþma yaptýðýný
hayal edin. Bu odadaki erkeklere kim daha rahat ulaþabilir, bir erkek mi
bir kadýn mý? Bir kadýn tarafýndan yapýlan sunum kaçýnýlmaz olarak
kulaklara fýsýldanan hakaretlere ve sunum sonrasý yapýlacak esprilere yol
açar. Ayný sunumu yapan bir erkeðin de ulaþacaðý sonuç belki ayný
olacaktýr, fakat yine de öðrencilerin ergen erkeklik algýlarýný cezbetme
ve onlara "gerçek bir erkeðin" karýsýný ya da kýz arkadaþýný dövmeyeceði
dersini aþýlamasý olasýlýðý daha fazladýr. Bir erkek için, özellikle de
genç bir erkek için baþka bir erkeðin kendi cinsiyetçi davranýþlarý
hakkýnda açýk olarak konuþtuðunu iþitmek çok güçlü bir deneyimdir.
Sorumluluk almak demek problemin adýný koymak ?cinsel ayrýmcý ve kadýn
düþmaný konuþma ve eylemler ? ve bunu deðiþtirmek için bir þey yapmak
demektir.

Ataerkilliði sona erdirmek için eyleme geçmenin pek çok yolu vardýr. Eðer
genç kardeþleriniz, yeðenleriniz, kuzenleriniz ya da bir oðlunuz varsa
olumlu bir rol modeli olup olmadýðýnýza bakýn. Sevmenin ve duygusal
olmanýn bir erkek için önemli olduðunu öðrenmelerini saðlayýn. Doðduklarý
andan itibaren oðlan çocuklarý "gerçek erkek" olmak üzere endoktrine
edilirler ve hepimizin de bildiði üzere gerçek erkekler aþýk olmaz,
aðlamaz ya da umursamaz. "Gerçek erkek" için kabul edilebilir tek duygu
öfkedir. Genç çocuklarýn önünde bütün bu duygularý sergilemek bir
itfayeci, bir asker ya da bir aksiyon kahramaný olarak yetiþmek zorunda
olmadýklarýný anlamalarýný saðlar. Her gün yapabileceðiniz diðer bir þey
de, yukarýda bahsettiðim gibi cinsel ayrýmcý bir eylemde ya da rezil
cinsiyetçilik dinamiklerinin iþ baþýnda olduðunu gözlemlediðiniz her yerde
yüksek sesle yorum yapmanýzdýr. En basit þekliyle bir olay ya da
organizasyonda neden daha fazla kadýn bulunmadýðýný, ya da hiç olmadýðýný
sormak, organizasyonunuzda/klübünüzde vs. cinsel ayrýmcýlýk hakkýnda
olumlu bir tartýþmayý baþlatabilir. Çoðu zaman kadýnlar cinsel ayrýmcýlýða
meydan okumaktan, erkekleri savunduklarý ideallere göre yaþamaya
çaðýrmaktan yorulurlar. Cinsel ayrýmcýlýk taþýyan davranýþlara iþaret eden
bir erkek kadýnlarý rahatlatýr: kadýnlar ve erkekler ayný þeyi söylerken,
cinsiyetçi davranýþlarda bulunan bir erkek yaptýklarýný kolayca
geçiþtiremeyecektir. Bariz bir þekilde yapýlabilecek en iyi iþ cinsiyetçi
bir davranýþ gözlemlediðiniz her yerde, bu davranýþý sahibinin yüzüne
vurmaktýr, fakat yapýlabilecek daha iyi þeyler de var. Eðer böyle bir
davranýþla karþýlaþtýðýnýzda, bunu yapamýyor ya da yapmak istemiyorsanýz
onlarla sonrasýnda konuþmayý deneyin. ( "Söylediðin þeyin gerçekten
cinsiyetçi olduðunu düþünüyorum" ya da "......'ý gerçekten rahatsýz
ettiðini düþünüyorum" gibi) "Ben" cümleleri kullanmak olumlu bir sonuç
alma þansýnýzý artýrýp, karþýnýzdaki kiþininin öfkelenme olasýlýðýný
düþürür. Cinsiyetçi bir olaya tanýk olduktan sonra yapýlabilecek gerçekten
önemli bir diðer þey de bundan etkilenen kadýnla konuþmaktýr. Bu
muhtemelen o kiþiyi ya da olayýn muhteviyatýný ne kadar iyi bildiðinize
baðlýdýr. Ona iyi olup olmadýðýný, neler hissettiðini ve bu kiþiyle daha
önceden sorunu olup olmadýðýný sorun. Bu davranýþýn üstesinden nasýl
gelmeyi düþündüðünü sorun. Bazý kadýnlar sizin ya da baþka birinin bu
eylemin sahibiyle eylemi hakkýnda yüzleþmenizi ya da aracýlýk etmenizi
isteyebilirler. Bazý kadýnlar eylem sahibiyle yüz yüze ya da bir
kolaylaþtýrýcý aracýlýðýyla tartýþmayý isteyebilirken, bazýlarý daha büyük
bir tartýþma grubu isteyebilirler. En önemli þey, durumla nasýl baþa
çýkacaðý konusunda kararý ona býrakmak ve ihtiyacý olmasý durumunda yardým
teklifinizi sunmaktýr. Herhangi bir sonuç alýnmasa bile, bu davranýþtan
haberdar olan ve bunu sona erdirmeyi isteyen baþka erkeklerin de olduðunu
bilmek maðdur için büyük bir rahatlamadýr. Kendinizi ve diðerlerini
eðitmek de hayati öneme sahiptir. Bu amaçla, bir grup arkadaþýnýzý haftada
ya da ayda bir kez bir araya gelerek cisiyetçiliði ve ataerkilliði
kafalarýmýzdan nasýl söküp atacaðýnýzý tartýþmak üzere organize
edebilirsiniz. Eðer yeterince hýrslýysanýz, bir okuma klübü oluþturup ayda
bir kez feminizim ya da cinsiyetçilik karþýtý okumalar yapabilirsiniz.
Eðer gerçekten hýrslýysanýz, ataerkillik ya da erkeklik üzerine kamusal
etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Maço bir film gösterisi düzenleyip
ardýndan bir tartýþma düzenlemeye ne dersiniz? Ya da yerel bir kadýn
grubunu, cinsiyetçiliði kafalardan atmak için düzenlenecek bir atölye
çalýþmasýný sizinle ortak olarak düzenlemeye davet edebilirsiniz.
Olanaklar sýnýrsýz.

Sonuç: Sorun Erkekler Deðil, Cinsiyetçi Davranýþlar:

Ataerkilliðe karþý bir erkek olmak kolay deðildir. Kendilerine bir tehdit
oluþturduðunuzu düþünen, özellikle ayrýmcý davranýþlarýna meydan
okuduðunuz erkeklerin sürekli bir direnciyle karþýlaþacaksýnýz. Diðer
erkekler sizi ya görmezden gelecek ya da kendilerine karþý bir kan davasý
güttüðünüzü düþünerek sizi dýþlayacaklar, sizi "erkek düþmaný" ya da
"feminazi" olmakla suçlayacaklardýr. Bu erkeklere söylemeniz gereken þey,
sizin ne kiþisel olarak kendileriyle ne de erkeklerle bir sorununuz
olmadýðýdýr. Problem cinsiyetçilik ve cinsiyetçi davranýþlardýr. Bir
kiþiyi, o kiþinin davranýþlarýndan ayýrdedebilmek çok önemlidir. Bu
söylendiðinde tuhaf geliyor ama bir düþünün: Feminizm ve Cinsiyetçilik
karþýtlýðý nihai olarak cinsiyetçi erkeklerin deðiþebileceði fikrine
dayanýr. Cinsiyetçilik karþýtý erkekler olarak, erkeklerin kadýnlar
hakkýnda düþünme ve davranýþ þekillerini deðiþtirmek ve kendimizi kendi
davranýþ ve inançlarýmýzý deðiþtirmek üzere eðitmek yapabileceðimiz en
önemli iþtir. Ne yazýk ki, cinsiyetçilik karþýtý erkekler sadece diðer
erkeklerle karþý karþýya kalmazlar: bazý feministler ve diðer bazý
kadýnlar da yaptýðýmýz þeye karþý çýkarlar. Bu kadýnlar bir erkeðin
davranýþlarýný deðiþtirmeye çalýþmanýn tam anlamýyla bir zaman kaybý
olduðu ve enerjimizi çarçur etmememiz gerektiði konusunda ýsrar ederler.
Hatta bazýlarý, erkekleri eðitmek için zaman ve ernerji harcamanýn bizzat
kendisinin cinsiyetçi bir davranýþ olduðunu, çünkü aslýnda cinsel saldýrý
ve taciz maðdurlarýna yardým etmeye odaklanmamýz gerektiðini iddia
ederler. Bunlar düzenli olarak cinsiyetçi söylem ve eylemde bulunan
erkeklerin doðrudan gruptan atýlmasýnýn tek çözüm olduðunda ýsrar eden
kiþilerle ayný kiþilerdir. Bazý özel durumlar cinsiyetçi erkeklerin
mekandan ya da gruptan men edilmelerini gerektirse bile, bu, her zaman son
kertede baþvurulan bir yöntem olmalýdýr. Gruptan atýlmak bu kiþinin
davranýþýný deðiþtirmez, ayný davranýþý baþka bir yerde sergilemesini
saðlar. Tecavüz, cinsel saldýrý ya da taciz maðdurlarýnýn desteklenmesi
önemli bir iþ olmakla birlikte, erkekleri cinsiyetçi davranýþlarýnýn
kadýnlara nasýl zarar verdiði konusunda eðitmek de ayný derece hayati bir
iþtir. Ancak bu þekilde bir erkeði cinsiyetçi olmaktan alýkoyabiliriz.
Önlediðimiz þey, toplantýda konuþan bir kadýnýn sözünü kesmek ya da
tecavüze yeltenmek olabilir. Anahtar konu her zaman erkek-olumlu olmaktýr.
Erkek-olumlu olmak demek erkekleri olumlamak ve erkekler hakkýnda iyimser
olmak, erkeklerin deðiþebileceklerine inanmak ve erkeklerin olumlu yöndeki
çabalarýný desteklemek anlamýna gelmektedir. Erkek-olumlu olmak demek,
erkekler arasýnda yakýn iliþkiler ve destekleyici ittifaklar kurmak
demektir. Erkek-olumlu olmak demek erkekler hakkýnda umutsuzluk
duygularýna ve erkekleri gözden çýkarmaya direnmek ve erkeklerin özlerinde
kötü, baskýcý ya da cinsiyetçi olduklarý fikrini reddetmek demektir. Eðer
bir erkek cinsiyetçilik ya da homofobiklik sergilerse, erkek-olumlu tepki,
kiþiye saldýrmak yerine davranýþa meydan okuyarak kiþinin davranýþýný
deðiþtirmeye çalýþmaktýr. Benim fikrimce, bu cinsiyetçilik karþýtý bir
erkek olmanýn esasýný oluþturur: Kendimizi kolektif olarak eðitmek ve
kadýnlara karþý düþünce ve davranýþýmýzý deðiþtirmek üzere diðer
erkeklerle birlikte çalýþmak. Baþka hiç kimse bunu bizim için yapmayacak
ve bunun nasýl yapýlacaðýný bize gösterecek birilerini beklemek üzere
ortalarda dolanmanýn hiç bir anlamý yok. Kollarý sývayýp iþe giriþelim.

Cinsiyetçilik Karþýtý/ Ataerkillik Karþýtý Kaynaklar

A. Kitaplar ve Elektronik Kaynaklar:

"The Will To Change" Bell Hooks

"Baby I'm A Manarchist" Tali ve Laura

"Men Speaking Out On" Tali ve Laura

"Men Class and Sexism" Tali ve Laura

"Who is Saying Men Are The Problem?" Tali ve Laura

B. Web siteleri:

Erkeklerin ataerkilliðe karþý mücadele etmelerinin gerekçeleri
http://colours.mahost.org/articles/close2.html

Erkekler için üç ilke:
www.xyonline.net/3princip.shtml
Gündelik Hayatta Cinsiyetçilik Karþýtlýðý
www.xyonline.net/antisex.shtml
Feminizm yanlýsý erkeklerin sýkça sorduðu sorular
http://www.xyonline.net/misc/pffaq.html
Bir Erkek Ayrýcalýðý Tecrübesi
http://paulkivel.com/links1/jmbenmale1a.html
Deal With It cinsiyetçilik karþýtý anarþist erkeklerin, toplumsal
cinsiyeti deþifre etmek, ataerkilliði ortadan kaldýrmak ve total özgürlüðe
kavuþmak için çýkardýklarý bir dergidir.
http://fruitiondesign.com/dealwithit
Bizler için cinsel politika
www.achillesheel.freeuk.com/article08_16.html
Beni ürküten yerlere gitmek. Erkek üstünlüðüne karþý kiþisel düþünceler
http://colours.mahost.org/articles/crass15.html
Toplumsal deðiþim üzerine çalýþan beyaz erkekler ve egemenlik kurmaya
dayalý bir toplumda toplumsallaþan diðer kiþiler için (çünkü hepimiz beyaz
deðiliz) bazý kavramlar
www.xyonline.net/tools.shtml
Erkeði deðiþtirmek Politikayý Deðiþtirmek
www.achillesheel.freeuk.com/article10_4.html
Bir anarþist oðlanlar klübünde bulunan bir kýz olmak nasýl bir þeydir?
www.spunk.org/library/anarcfem/sp000168.html
What WE Want Feminizm konusunda bir Anarko-feminist perspektif
www.anarcha.org/sallydarity/whatwewant.html
"Erkek olmayý reddetmek" John Stoltenberg
http://downloads.pscap.org/mas2.pdf
Cinsellik, Erkeklik ve Erkeklerin Seçimleri: Cinsel toplumsallaþma ve
pornografinin toplumdaki yeri konulu bir makale.
http://www.zmag.org/jensenporn.html

C. Daha ileri okumalar için

http://differentkindofdudefest.dead-city.org

Ana sayfa: http://www.infoshop.org/inews/article.php?story=2005041513075671

--------------------------------------------------------------------------------
* Yazarý bilinmeyen makale AgainstAllAuthority?den alýnmýþtýr. 16.04.2005
14:16. Orjinal dökümana ulaþmak için linke týklayýnýz

** Aþýrý ve kontrol edilemez cinsel istekleri olan kadýnlar

Çeviren: Özgür EFE

Kaynak:
http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=1&ArsivAnaID=33213

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center