A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Online Medya] KAOS GL Politikasý, Mücadelesi ve Sorunlarý

Date Sun, 21 May 2006 13:06:11 +0200 (CEST)


KAOS GL Politikasý, Mücadelesi ve Sorunlarý
"Eðitimde zorunlu heteroseksüellik politikalarý ve gey-lezbiyen öðrencilerin
sorunlarý, aile, askerlik, hukuk ve gey-lezbiyenlerin haklarý, medya ve
homofobik söylem, psikiyatrik-psikolojik uygulamalar, homofobik tutum ve
uygulamalarla cinsel yönelim..."
BÝA Haber Merkezi
20/05/2006 Birol DÝNÇEL biroldincel@gmail.com BÝA (Ankara) - Kaos
Gey ve Lezbiyen Kültürel Araþtýrmalar ve Dayanýþma Derneði'nin (KAOS GL)
tarihçesi, son 10-15 yýllýk süreci, Lambdaistanbul, Devrimci Eþcinsel
Hareket ve sol örgütlenmelerle ile iliþkileri, eþcinseller arasýndaki
farklýlýklar, Queer Politikasý, politik mücadele stratejileri ve kazanýmlar
üzerine Ali Birol'la konuþtuk.

- Kaos GL'nin tarihçesiyle baþlayabilir miyiz?

Kaos GL bugün itibariyle formel statü kazanan ve yeni dernekleþen bir
örgütlenme. Önceki 10 yýl için, hatta 1993'e dek gidebiliriz, bir taban
hareketi diyebiliriz. Eþcinsel bireyler olarak kendi eþcinselliklerimiz
üzerinden baþlayan sorgulamalarýmýz ve yaþadýðýmýz toplumun normlarýyla
çatýþmalarýmýz bizi bugüne getirdi.

Kaos GL, Türkiye'de eþcinsel mücadele ya da eþcinsellerin kendi söz
haklarýný kullanmalarý anlamýnda ana organlardan biri. 1980 sonrasýnda
kendisini gizleyemeyen eþcinseller, travestiler ve transseksüeller,
kelimenin düz anlamýyla fiziksel iþkenceye, zulme maruz kalmalarý ve buna
karþý geliþtirdikleri reaksiyonlarýyla ilk defa Kaos GL ile birlikte, buna
paralel olarak da Lambdaistanbul ile söz haklarýný kullanmak için ortaya
çýktýlar.

Öncesinde ise eþcinsel haklarý, eþcinseller adýna birileri, sözcülerince
telaffuz edildi. Kaos GL ve LambdaÝstanbul ile birlikte çoðunluðu öðrenci ve
iþçi olan genç gey ve lezbiyenler kendi söz haklarýný söyleme aþamasýna
geldiler. Bu daha çok günlük hayatýn içinde gerçekleþen bir kýrýlmaydý.

1980 sonrasýnýn çocuklarý olarak Batýya bakýp geç kalmýþlýk sendromuna
yakalanmadan bu toplumun eþcinseller açýsýndan da dönüþebileceðine inanarak
ve kendi hayatlarýmýza sahip çýkma adýna ortaya çýktýk.

Derginin dili, derginin sorunlarý tanýmlayýþý, cüreti, devamlýlýðý, inadý
radikal bulundu. Ancak bizden önce, sistemin insanlarýn özgüvenlerini
kaybettirmesinden ötürü ve örnek alýnacak bir tecrübenin yaþanmamasýndan
ötürü 'gey camiasýnda bir þey olmaz' gibi bir anlayýþ yaygýndý.

Bu yüzden biz, derginin ilk sayýsýný çýkarttýktan sonra gece gündüz demeden
her ayýn 20'sinde o derginin birkaç kitapçýda olmasýný ve insanlara elden
ulaþtýrýlmasýný saðlamaya çalýþtýk. Ýstersek bir þeylerin deðiþebileceðini,
dönüþebileceðini göstermek için ve bunu ürettiðimiz sözle yapmaya paralel bu
sözü hayata geçirme anlamýnda da buna dikkat ettik.

Eþcinseller daha önce bara, parka veya hamama gidiyordu birbirlerini bulmak
için ve bundan yakýnýlýyordu. Biz, "ne zamana kadar yakýnýp aðlayacaðýz?"
dedik, "bu sorunlardan rahatsýzlýk duyuyorsak, müdahale edip yaþamlarýmýza
sahip çýkmalýyýz" dedik. .

- Sürece katýlanlarýn daha önce örgütlülük deneyimleri var mýydý? Genel
olarak Kaos GL'ye anarþist veya solcu bir örgütlenme gözüyle bakýlýyor gibi,
gözlemlediðim kadarýyla.

Kaos GL, daha çok 16 sayfalýk fotokopi dergi üzerinden ortaklaþma
yaþayabildi ilk çýkýþ noktasýnda. Dergi olaðanüstü bir uyaran oldu. Ýçindeki
politik bir yazýdan gündelik bir deneyime kadar her þey çok ilgi çekti,
farklý sonuçlar çýkarýldý.

Kaos GL'ye atfedilmedik itham kalmadý, "Anarþist", "Troçkist", "solcu",
"partner bulamayan geyler", "heteroseksüeller"... Diðerleri anlaþýlýr da,
"heteroseksüel"liðe dair kanýlarý oluþturan ve yayanlarýn eþcinsel olmasý
hem hüzün vericiydi hem de Kaos GL üzerinden yaþanan politik bir kopuþun da
ifadesiydi.

Biz eþcinseller olarak kendi varoluþumuzu yaratmak istiyorduk. Ancak bu
varoluþumuzu yaratma süreci, heteroseksüellere raðmen ya da heteroseksüeller
üzerinde bir iktidar perspektifinde deðildi. Fethedeceðimiz bir iktidar
yoktu. Eþcinseller olarak özgürleþmek istiyoruz, bunu Heteroseksüellerle
birlikte yapmak istiyoruz. Bu anlamda da kaosun o akýþkan ve dönüþtürücü
hali bize ilham verdi. Kendimizi en çok 'baðýmsýz bir gey-lezbiyen
örgütlenmesi' olarak tanýmlamayý yeðledik.

- Ýçerisinde anarþist eþcinsellerin de yer aldýðý bir eþcinsel örgütlenmesi
olarak tanýmlayabiliriz herhalde.

Aynen. Baþlangýç itibariyle anarþist eþcinsellerin emeðiyle ortaya çýkan
Kaos GL'nin 10 yýllýk sürecini düþündüðümüzde, "eþcinsel düþmaný olmayan
herkes"in (tüm anti-heteroseksist gey, lezbiyen ve heteroseksüeller) bu grup
içerisinde yer alabileceðini ifade ettik. Yer aldýlar da.

Dergimizin ilk deklarasyonunu da 'tüm gey, lezbiyen ve anti-heteroseksist
heteroseksüellere çaðrý' üst baþlýðýyla yayýnladýk. Doðru Yol Partilisinden
Özgürlük ve Dayanýþma Partilisine, sosyalistinden apolitiðine herkes bu
gruba geldi, çalýþtý ve dergimize rengini aktardý. Eþcinsel düþmaný olmayan
tüm sözler, dergimizde karþýlýðýný buldu. Ancak siyasal örgütlü öznelerin
hiçbiri, örgütümüzde yer alanlara kendi perspektifini dayatamaz, dedik. Bu
yüzden de sol örgütlerle iliþkimiz biraz dalgalý oldu. Ayrýca, insanlarýn
Kaos GL'de sosyal ve kültürel anlamda da varolabilmelerine özen gösterdik.
'Gey' kavramýnýn oturmasýný saðlamaya çalýþtýk.

Benim gençliðimde 'gey', 'parlak, genç, üniversiteli' gibi algýlanýyordu.
Bugün böyle deðil. Bir orta sýnýf eþcinsel grubu olmamaya, kendi içinde
kapalý olup radikalliði kendinden menkul marjinal bir grup olmamaya da özen
gösterdik. Organize Sanayi'de çalýþan bir iþçisinden profesörüne kadar
herkes gelebilmeli bu gruba, dedik ve böyle de oldu.

Böyle olduðu için de kültür merkezimizi açtýðýmýz zaman örneðin, bir kesim
merkezimiz hakkýnda "orta sýnýf entelektüel eþcinsellerin gittiði bir mekan"
diyorken, baþka bir kesim de "kentin varoþlarýnda yaþayan fakir
eþcinsellerin gittiði bir mekan" þeklinde tanýmlayabiliyordu. Bu,
farklýlýklarýn kesiþmesinin yakalandýðýný da ifade ediyor aslýnda.

- Lambdaistanbul, Devrimci Eþcinsel Hareket gibi örgütlerle iliþkiler nasýl?

Batýda her türlü siyasal, sendikal, toplumsal örgütlenmede gey-lezbiyenlerle
ilgili bir alt birim veya seksiyon mevcut. Hobiler temelinde örgütlenen
farklý eþcinsel gruplar da var. Türkiye'de ise örgütlenme süreci yeni olduðu
için, birbirimize olumlu da, olumsuz da baksak, politik olarak farklý da
olsak, bir þekilde kamusal alana doðru söz söylemeye çalýþan tüm eþcinsel
gruplarýn birbirlerine olan mesafesi açýk deðil.

Aramýzda politik, kültürel, sosyal, ekonomik farklar olsa da bu farka raðmen
-eþcinselliðe dair kamusal sözün yeni üretilmesinden ötürü, genel olarak
birbirimize dönük olma hali içindeydik. Türkiye'de eþcinsel örgütlenme
süreci yaþanmadan önceyse milliyetçisinden Ýslamcýsýna, Kürt'ünden solcusuna
herkes, eþcinselliðin kendi içlerinde de olan bir þey olduðunu düþünmediler.

Bunlar, siyasal konuma ve meþrebine göre eþcinseli "sapýk", "hasta", ya da
"burjuvazinin artýðý" olarak tanýmlasýn eþcinselliði hep kendisinden ötede,
kendi dýþýnda ve uzakta bir olgu olarak gördü. Ama Kaos GL ve paralel
örgütlenmelerle, eþcinsellerin tüm toplumsal kesimlerde olup 3-5 ucubeden ve
seks piyasasýna sürgün edilmiþ travestilerden ibaret olmadýðýný gördüler.

Eþcinsel gruplarýn hareket noktasý 'eþcinsel olmak ve eþcinseller olarak
diðer eþcinsellere ulaþmak' olduðunda sosyal, kültürel, ekonomik farklar bir
aþamaya kadar paranteze alýnabildi. Dolayýsýyla gündelik yaþamda mevcut
sistemin iþleyiþinde asla yan yana gelemeyecek, birbirine teðet bile
geçmeyen hayatlarý yaþayanlar birbirlerini bulabildiler.

Artýk, "eþcinsel realitesi" kendisini toplumda herkese kabul ettirmiþtir.
Bu, homofobinin ortadan kalktýðý ya da herkesin eþcinselliðe karþý pozitif
yaklaþtýðý anlamýna gelmiyor. Sadece eþcinsellik realitesinin görünmezliði
ortadan kalktý.

'Eþcinsel ve Travesti Cinayetleri Politiktir! Katilleri Biliyoruz!' Kaos
GL'nin sloganýdýr ama bunu örneðin Lambda da kullanýyor. Artýk bu slogan
Kaos GL'nin olmaktan çýkýp eþcinsel harekete mal olmuþtur. Bu güzel ve mutlu
edici bir durum.

- Kaos GL'nin Türkiye'deki sol örgütlenmelerle iliþkisi ne düzeyde?

Eþcinsellik konusunda sol içerisinde sessiz kalanlar oldu, eleþtirenler
de...Eleþtirenlerse insan haklarý hiyerarþisi çerçevesinde 'memlekette bunca
sorun varken þimdi bunun sýrasý mý?' ya da 'toplumsal mücadele sürecinde bu
kadar önemli konular varken eþcinselliðin bu kadar ön plana çýkartýlmasý
niye?' ya da klasik biçimiyle 'devrimden sonra bu problemi de hallederiz'
dediler.

Peki nasýl halledeceksin? Türkiye'deki eþcinsel hareketin durumu biraz da
feminist hareketle paralel. Nasýl ki kadýnlarýn kendi içinde örgütlenmesi
söz konusuyken baðýmsýz bir kadýn hareketinin feminizm üzerinden çýkmasý sol
örgütlenmeler için kabul edilemeyen ve hazýrlýksýz yakalanýlan bir
durumken, istedikleri kadar ciddiye alsýnlar almasýnlar eþcinsel hareket de
böyle bir gedik açtý.

- Sol teorik baðlamda düþündüðümüzde emek/sermaye çeliþkisinin sizce cinsel
yönelim ayrýmcýlýðýndaki rolü nedir? Baþka bir ifadeyle, ataerkilliðin ve
heteroseksizmin kapitalizm ile iliþkisi nasýldýr?

Emek-sermaye çeliþkisi biraz da ikili yaklaþýmlarla ilgili paradigmatik bir
baðlam. Buna göre toplum, zýt çýkarlara sahip burjuvazi ve emekçi
sýnýflardan oluþur ve daima emek-sermaye ana çeliþkidir. Tüm sorunlar ve
çeliþkiler de ana çeliþkinin aþýlmasýnýn ardýndan kendiliðinden veya süreç
içerisinde ortadan kalkabilir. Bu baðlam özetle bunlarý söylüyor.

Ama bu baðlam ayný zamanda iktidar perspektifinin de bir tezahürüdür.
Örneðin, kadýn-erkek, eþcinsel-heteroseksüel, doða-insan arasýndaki tüm bu
çeliþkileri gözden geçirmek, tüm bu çeliþkileri sorun alanlarý arasýnda
hiyerarþi kurmadan yan yana birlikte müdahale etmek neden mümkün olmasýn?

Bu, 'ezilenlerin koalisyonu' olabilir, Seattle sonrasý anti-kapitalist
hareket olabilir vs.. Tüm bunlar mümkün. Ama tüm bunlar mümkünken
emek-sermaye çeliþkisini merkeze almak diðer çeliþkileri de görmezden
gelmek... Bu yaklaþým zaten 60'larla birlikte bir patlamaya yol açtý. Yeni
toplumsal hareketlere de eleþtiri zaten bu baðlam çerçevesinde getirilir.

Sýnýf eksenli bir mücadele yapmadýklarýndan dolayý yeni toplumsal
hareketlerin kendi özgür alanlarý üzerinden mücadeleleri eleþtirilir. Oysa o
sýnýf eksenli mücadelede o özgül alanlar görmezlikten gelindiði için ya da
belki de kaderine terk edildiði için bir patlama olarak yeni toplumsal
hareketler çýkýyor aslýnda. Buradan bakýldýðýnda özgül mücadeleler
oluþturmak, emek-sermaye çeliþkisini görünmezleþtirmek ya da
önemsizleþtirmek veya yadsýmak anlamýna gelmez.

Tam tersine, emek-sermaye çeliþkisini merkeze alýp diðer çeliþkileri
görmezlikten gelmenin yarattýðý bir sorun olarak görmek gerekiyor bunu bana
göre. Sadece burjuvazi ile emekçi sýnýf arasýndaki çeliþkinin çözülmesi
beraberinde otomatik olarak kadýnlarýn özgürleþmesini veya zorunlu
heteroseksüelliðin ortadan kaldýrýlmasýný, heteroseksizmin yok olmasýný
beraberinde getirmiyor.

- Aksu Bora, cinsiyet farklýlýklarýnýn kadýn-erkek arasýndan da öte kadýnlar
ile kadýnlar arasýnda olduðundan bahsediyor. Cornell'in deyimiyle de
'hegamonik cinsiyetler'. Sizce, eþcinseller arasýndaki farklýlýklarýn
boyutlarý nelerdir?

Farklýlýklar elbette eþyanýn tabiatý gereði mevcut. Sýnýflý toplumdan
bahsediyoruz ve ardýndan eþcinsel dinsel, ulusal, etnik, politik, toplumsal,
iktisadi, kültürel, mesleki fark gözetmeden her insan topluluðunda olur,
diyoruz. Bu, eþcinsellerin tornadan çýkmýþ gibi yekpare bir bütün olmadýðý
anlamýna gelir.

Bu durumda eþcinseller arasýnda da hegamonik farklýlýklarýn ya da
sosyo-kültürel farklýlýklarýn olmasýndan daha doðal bir durum olamaz. Ayný
þey kadýn ve dahasý iþçi sýnýfý için de geçerli. Mesela iþçi sýnýfý üzerine
konuþanlar, beyaz-yakalý, mavi yakalý ayrýmýyla birlikte lümpen proletarya,
kendi için proletarya gibi çok katmanlý ayrýmlar yaparlar.

Kentin heteronormatif cinsel sisteminden kovulduðunda marja, arka sokaklara
veya kentin kýyýsýna gitmek durumunda kalan eþcinselleri Türkiye için
düþündüðümüzde bir burjuva eþcinsel ya da bir iþçi eþcinsel ayrýmý üzerinden
deðil de eþcinsellerin mevcut sosyal kültürel yaþam ayrýmlarý üzerinden
düþünmek daha anlamlý olabilir.

Organize sanayide çalýþan bir iþçi eþcinsel ile bir büroda çalýþan
eþcinselin farklýlýklarý söz konusudur elbette. Ancak biz, örgütlenmemiz
içerisinde hiçbir eþcinseli burjuva, elit veya proleter diye damgalamadýk.
Bunu yaptýðýnda sekterleþirsin. Yýlmaz Güney'in filmlerindeki gibi,
Mercedes'i olmayan adamýn gidip bir Mercedes'in kaportasýný çizmesiyle bir
kazaným elde edilemiyor. Baþka türlü bir mücadele tarzý gerekiyor.

Bir burjuva eþcinsel ile kent yoksulu ailenin eþcinsel evladýnýn yaþadýðý
sorunlarýn farklýlýklar gösterebileceðini de görüyoruz. Ancak bu
farklýlýklar her zaman dikey olmayabilir. Örneðin kent yoksulu ailenin
eþcinsel çocuðuna ailesi kabul edilme aþamasýnda ona bir tokat atýp,
fiziksel þiddet uygulayabilir.

Modernizmin muhafazakâr cinsiyet sisteminden gelen orta sýnýf ailenin
eþcinsel çocuðu, ailesi tarafýndan fiziksel þiddete maruz kalmayabilir,
ancak o aile çocuklarýna hayatý zehir edebilir, psikolojik iþkencenin
tahayyül bile edemeyeceðiniz boyutlarýný yaþayabilir o çocuk.

Tüm buradaki sorunlarýn yaþanýlýþ farklýlýklarýný da göz önünde
bulundurmamýz gerekiyor. Ataerkilliði bir yana býraktýðýmýzda sosyolojik ya
da antropolojik bir irdeleme sürecine girildiðinde de sabit bakýþ açýsý
insaný yanýltabilir.

- Biraz da Queer Politikasý üzerine konuþalým. Queer politikasýnýn
gey-lezbiyen hareketine getirdiði eleþtiriler ve genel katkýlarý hakkýnda ne
düþünüyorsunuz?

Üçüncü dünya ülkesi talihsizlikleri Türkiye'deki eþcinseller için de
geçerli. Queer teorisini kitabi bir þekilde önüne koyduðunda reddedilecek
bir þey yok. Ancak akademik kanallar ve Batý sosyal teorisinden okuma
yapabilen gey-lezbiyenler aracýlýðýyla Türkiye'ye geliþi üzerinden
düþünüldüðünde Queer teorisiyle ilgili bir sorun olduðunu ifade edebiliriz.

Örneðin rock müzik için 'isyankar' denir, ancak gitarý alýp çalacak çocuk
iþçi sýnýfýndan biri deðildir. Queer'de de buna paralel bir durum var; sanki
bir þablon olarak alýndý ve Türkiye'deki gey-lezbiyen hareketinin fotoðrafý
çekilmeden gey-lezbiyen hareketi adýndan ötürü 'Batýdaki queer öncesi
gey-lezbiyen hareketin þablonlarýyla hareket ediyordur' sanýsýyla
eleþtirilmeye çalýþýlýyor.

'Türkiye'deki gey-lezbiyen hareketine queer perspektifinden bir eleþtirinin
maddi temeli yoktur' dediðimizdeyse sanki 'queer politikasýna karþý gelip
onu reddettiðimiz' varsayýlarak tekrardan bir eleþtiri getirildi.

Bu, birkaç sene önce Boðaziçi Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen 'Queer
Sempozyumu'nda olsun, enformel görüþmelerimizde ve queer konulu küçük sunum
ve benzeri etkinliklerimizde olsun queer politikalarýný savunanlarla bir
diyalog ortamý yakalayamadýk. Gey-lezbiyen hareket, ayný zamanda görünürlük
mücadelesi veriyor. Görünürlük mücadelesinin verilmesi, ayný zamanda bu
realitenin ve haklarýn kamusal alanda tanýnmasýný ve tanýmlanmasýný da
beraberinde getiriyor.

Bu tanýmlanmayý biz, gey-lezbiyen varoluþ üzerinden gerçekleþtirmeye
çalýþýyoruz. Queer teorisi de bunu bir kimlik dayatmasý, özcü bir yaklaþým
ve kategorik kimliklerin sýnýrlayýcýlýðýna içkinlik olarak deðerlendirip
eleþtiri getiriyor.

Queer perspektifiyle bakan heteroseksüel olmayan insanlarý düþündüðümüzde,
mevcut gey-lezbiyen hareket içindeki yarý açýk ya da gizli eþcinsellerin
onlara 'queer adý altýnda coming out olmadan, toplumdaki sorunlarla yüzleþip
bir çatýþma yaþamadan sahip olduðunuz konumu rasyonalize etmeye
çalýþýyorsunuz' þeklindeki bir yaklaþýmla baktýðýný ifade edebiliriz.

Kaos GL sürecini düþündüðümüzde, ben queer üzerinden þablon eleþtirilerin
haksýz da olduðunu düþünüyorum. Örneðin, biz evet, gey-lezbiyen terimlerini
kullanýyoruz ancak biz daha en baþýndan 'gey-lezbiyen ve anti-heteroseksist
heteroseksüellere çaðrý' ile kendimizi ortaya çýkardýk.

Yeni toplumsal hareketlerin içerisindeki bir öðe olarak eþcinsel kurtuluþ
hareketinin 'gay liberation' kanadýnýn 'herkes için cinsel özgürlük'
sloganýný düþündüðümüzde gey-lezbiyen olmanýn sabit, mutlak ve kategorik bir
kimlik oluþturmadýðý kanýsýndayým. Örneðin antropolojinin ve sosyolojinin
de katkýlarýyla feminizmin oluþturduðu toplumsal cinsiyet eleþtirisi
baðlamýnda, erkekliðin ve kadýnlýðýn deðiþmez-dönüþmez kategoriler olmayýp
kadýnlýk ve erkeklik kategorilerinin bize sunulduðu gibi olmadýðýný ortaya
çýkarmasýný bu çerçevede ele almak gerek.

Yani kadýnlýk ve erkeklikler deðiþip dönüþürken cinselliðin deðiþip
dönüþmeyeceði, cinsel arzunun önüne set çekilebileceðini iddia etmek elbette
ki doðru deðil, bizim yaptýðýmýz bir þey de deðil. Queer teorisinden önce
anarþi içinden ya da anarþiye yakýn heteroseksüel insanlar, 'yeni bir cinsel
kategori ürettiðimizi' varsayarak bize eleþtiriler getirmiþlerdi.

Bense o arkadaþlara 'kadýnlýklarýnýn ve erkekliklerinin kendileri için bir
yük olduðundan ötürü toplumsal cinsiyeti sorgulayabilirsiniz, ancak bu
sorgulama heteroseksüellikten vazgeçip eþcinsel olmayý beraberinde getirmez'
demiþtim. Yani heteroseksüel kalarak da kadýnlýklar ve erkeklikler
sorgulanabilir.

Kaos GL'ye queer eleþtirisi getirenler, Kaos GL sürecine dair tek bir cümle
kurmadan, 'Kaos GL, kimlik politikasý yapýyor' diyorlar. Yapmýyoruz biz. Ben
kendime 'gey' dediðim için mi kimlik politikasý yaptýðýmý çýkarýyorsunuz?
Ama benim karþýmda heteroseksüellik bir kimlik olarak dayatýlýyorsa bu
kimlik karþýsýnda ben varoluþumu savunuyorum. Arzunun önüne set çekilmesine
ve arzunun gemlenmesine karþý bir mücadele yürütülebilir.

Örneðin hemcinsler arasý evliliðin bir hak olduðunu da savunuyoruz. Buna
karþý 'cilasý dökülmüþ, çivisi çýkmýþ heteroseksüel evlilik kurumunu biz mi
güçlendireceðiz?' diye sorulabilir. Sorduk da.. Ancak hemcinsler arasý
evlilik ile atýlacak bir adým, son tabu olan ataerkil ve heteroseksist aile
kurumuna yönelik radikal bir etkide de bulunabilir.

- Mevcut sistemin kamusal alanýna dahil olma kapsamýnda izlenecek bir
politik mücadele stratejisi (askere gitme, evlenme hakký gibi) eþcinselleri
ve eþcinsel hareketi sistemin iþlevsel bir öðesi haline dönüþtürmez mi
sizce? Örneðin bu kapsamda ileri kapitalist ülkelerde eþcinsellere yönelik
oluþturulan 'gey layf' yaþam biçimi ideolojisiyle neo-liberalizmin
kurumlarýna entegre olup birer 'tüketici kitlesi' haline dönüþtürülmemiþ
midir eþcinseller?

Eþcinsellerin evliliði ve askerliði konusu son yýllarýn gündemi. Medya
üzerinden gerçekleþen bu yansýma, Türkiye ile, Türkiye'nin sosyal, kültürel,
ekonomik ve hukuki süreçleriyle birebir örtüþen bir yansýma deðil. Bu
yansýmanýn birinci boyutu, medyanýn özellikle Kuzey Amerika ve Batý
Avrupa'daki geliþmeler üzerinden yansýttýðý haberler.

Bu süreç, 68 baþkaldýrýsý ve tüm insanlar için cinsel özgürlük talebiyle
yeniden ortaya çýktý. Günümüzde bu hareketin hayatýn her alanýnda kendini
kurumsallaþtýrdýðýný görüyoruz. Söz konusu kurumsallaþma haliyle hukuki
zemini de etkiledi.

Eþcinselliðin meþruiyetinin saðlanmasý, ardýndan gelen hukuki düzenlemeler,
eþcinsellerin de evlenmesi, hayatýn her alanýnda ortaya çýkmalarý yeni
tanýmlamalara yol açtý. Eþcinsel birlikteliklerin bizim toplumumuzda nasýl
tanýmlanacaðýna dair tartýþmalar, söz konusu birlikteliklerin kültürel,
sosyal ve ekonomik alanlarda ortaya çýkmalarýna paralel yansýmalarýný
bulacaktýr.

Diðer taraftan bu ve benzeri talepler bir yönüyle feminizmin eþitlikçi
yaklaþýmýna paralel hak arayýþlarý olarak görülmeli. Dünyanýn her yerinde
millet askerlik angaryasýndan kaçmaya çalýþýrken, eþcinsellerin derdi ne ola
ki, gibi muðlak bir soru akla gelebilir. Oysa dünyanýn tüm "erkek"
ordularýnda, erinden subayýna eþcinseller zaten varlar.

Diðer yandan ise "günah", "hastalýk", "suç" sarmalýyla sosyal hayattan
kovulmalarýna karþý bir tepki olarak, nasýl ki kadýnlar, erkeklerin yaptýðý
her iþi biz de yapabiliriz, kadýn olmamýz buna engel deðil diye ortaya
çýktýlar ayný þekilde eþcinseller de, heteroseksüellerin yaptýðý her iþi biz
de yapabiliriz diye talepte bulunabiliyorlar veya ne demek biz de zaten
yapýyoruz diye hayatýn her alanýnda olduðu gibi askeriyede de ortaya
çýkabiliyorlar.

Türkiye'de ise askeriye en güçlü ve söz sahibi kurum olarak zaten kimseye
fikir sormuyor ve iþin en doðrusunu ben bilirim diye yoluna devam ediyor.
Eþcinsel subaylar, askeri ceza kanununun 153. maddesine göre, gayri tabiî
mukarenet, "doðal olmayan iliþki" nitelemesiyle iþten atýlýyorlar ve
haklarýný arayamýyorlar. Askeri psikiyatri hâlâ 1973'ten kalan ve dünyanýn
terk ettiði uygulamalarla, eþcinselliði, hastalýk olarak görüyor.

Eþcinsel mücadele de tüm diðer sosyal mücadeleler gibi çok katmanlý ve çok
kanallý yürüyebilir, yürümekte de.. Anti-militarist bir mücadeleye paralel,
askeri psikiyatrinin damgalamasýna karþý bir mücadele kanalý açýlabileceði
gibi eþcinsel subaylarýn maruz kaldýklarý cinsel yönelim ayrýmcýlýðýna karþý
da çalýþma hayatý üzerinden yasal ve sendikal talepler için de bir kanal
açýlabilir.

- Benim altýný çizmeye çalýþtýðým nokta o ki iþçilerin orta sýnýfa
entegrasyonuna paralel bir eleþtiriyse þayet 'gey layf'a dair eleþtiri, bu
eleþtiriyi ve tartýþmayý açanlar da eþcinsellerin kendileri. Bütün bunlarý
göz önünde bulundurmadan Türkiyeli eþcinsellerin en fazla son 15-20 yýldýr
kullanmaya çalýþtýklarý söz haklarýna yönelik tepkilerin homofobiden
beslenip beslenmediðini sormak gerekmez mi?

Eleþtiriyi dillendirenlerin de sahip olduðu veya sahip olmak için mücadele
etmiþ olduðu, eþitlik ve adalet kanallarýndan talep ettiði hak ve
özgürlükleri ayný þekilde kadýn ve erkek eþcinsellerin istemesi birden bir
sorun olarak tanýmlanabiliyor.

Hayatlarýný maddi, manevi ve de mali ortaklaþtýrmýþ eþcinsellerin,
birbirlerinin saðlýk ve sosyal haklarýndan yararlanmalarý, hastanede
refakat, hapishanede ziyaret edebilmeleri, vefatlarýnda yaslarýný tutup
medeni haklarýný kullanabilmeleri, sosyal ortamlara kol kola el ele
katýlabilmeleri, aþklarýný sevgilerini gizlenip saklanmadan yaþayabilmeleri,
ortak yaþam alanlarý kurabilmeleri ve geliþtirebilmeleri vs tüm bu
iliþkiler ve iliþkilenme biçimleri hepimizin hayatýný oluþturmuyor mu?

- Son olarak, Kaos GL'nin gerçekleþtirdiði ve gerçekleþtirmeyi düþündüðü
yakýn dönem çalýþmalardan bahsedebilir misiniz?

En önemlisi eþcinsel realitesinin görünürlüðünü gerçekleþtirdik.
Eþcinsellerin görünürlüðü þüphesiz ki eþcinsellerin yaþadýklarý sosyal,
kültürel, ekonomik ve siyasi sorunlarýn da görünürlüðü anlamýna gelmektedir.

Eðitimde zorunlu heteroseksüellik politikalarý ve gey-lezbiyen öðrencilerin
yaþadýðý sorunlar, aile, tutsak eþcinsellerin sorunlarý, askerlik, hukuk ve
gey-lezbiyenlerin haklarý, medya ve homofobik söylem, psikiyatrik-psikolojik
uygulamalar, çalýþma hayatýnda gey-lezbiyen iþçilerin maruz kaldýklarý
homofobik tutum ve uygulamalar ile cinsel yönelim ayrýmcýlýðý, cinsel saðlýk
alanýndan eþcinsellerin dýþlanmasý gibi neredeyse hayatýn her alanýna
yetiþmeye çalýþýyor Kaos GL.

On yýl önce devletin ana-çocuk saðlýðý kurumundan kondom alýp fotokopi
dergimizle daðýtýrken bugün eþcinsel erkeklerin cinsel saðlýðý alanýnda
Saðlýk Bakanlýðý ile çalýþabiliyoruz. On yýl önce eþcinselleri dönüþtürmeye
kalkmadan dinleyecek bir psikolog ararken bugün ruh saðlýðý alanýndaki
homofobik tutum ve uygulamalara karþý psikolog, psikiyatr ve sosyal hizmet
uzmanlarý ile birlikte ortak giriþimler oluþturabiliyoruz.

Bütün bu alanlarda karþýmýza çýkan homofobik ablukaya karþý bu dönem
uluslararasý buluþmalar baþlatýyoruz. Homofobi karþýtý buluþmalarla,
homofobiye karþý mücadelede küresel bir aðýn da yaratýlmasý sürecinde
adýmlar atmayý hedefliyoruz. (BD/BA)


[bianet.org'dan alýnmýþtýr: http://www.bianet.org/2006/05/19/79123.htm]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center