A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Polonya , öðrenci* eylemleri dalgasý [en]

Date Thu, 18 May 2006 18:05:10 +0200 (CEST)


Bugün [14 Mayýs] Öðrenciler Ýnisiyatifi'nden* kiþiler Polonya genelinde
yeni Eðitim Bakaný Roman Giertych'e karþý gösteriler düzenlediler.
Giertych, Polonya aileleri Birliði'nin aþýrý-saðcý lideri ve yeniden
faal duruma getirdiði (komünizm günleri öncesinde toplu katliamlar
düzenleyen bir geçmiþe sahip olan) gençlik örgütü ise, eþcinsel geçit
törenlerine ve benzerlerine saldýrmalarýyla tanýnýyor. Varþova'da,
okullarda dine karþý, özgürlükçü eðitim yanlýsý ve hükümete karþý
pek çok sloganýn olduðu çok canlý bir gösteri vardý. Gösteriye sonradan
katýlýmlar olurken, güzergah üzerindeki kafelerde oturanlar da alkýþlayarak
katýldýlar. 1000 kadar kiþi katýldý. Diðer gösteriler Szczecin, Krakow,
Katowice, Czestochowa, Wroclaw ve Rzesów'da gerçekleþtirildi. Raporlarý
yeni aldýk, bize anlatýlan olaysýz geçtiði, her birinde birkaç yüz kiþinin
toplandýðý ve sokaktan geçenlerden ve diðerlerinden geniþ halk desteði
aldýðý yönünde.

Eylemler önümüzdeki hafta tekrarlanacak ve umarýz daha da büyük olacak.
Galeriler için CIA (Anarþist Bilgi Merkezi) haberlerine bakýn.
http://cia.bzzz.net/english_news

Ayrýca fotoðraflara IMC'den eriþilebilir:
Varþova
http://www.poland.indymedia.org/pl/2006/05/20449.shtml
Krakow
http://www.poland.indymedia.org/pl/2006/05/20460.shtml

L.
==============================
* ÖÝ [Öðrenciler Ýnisiyatifi] FA'dan (Anarþist Federasyon) bazý
aktivistler tarafýndan baþlatýldý ancak þu an daha geniþ bir yelpazeden
çok sayýda grubu barýndýrýyor.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center